Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0029
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Gebyrer for avls- og omsætningskontrol
Bilag 2 Gebyr for eksport- og handelsnormkontrol
Bilag 3 Gebyrer for kontrol af partier af planter og planteprodukter ved import
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.1)

I medfør af § 1, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 9, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, § 11 i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009 af lov om planteskadegørere, og § 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Eksportkontrol: Kontrol og udstedelse af EU-informationsdokument, plantesundheds- eller reeksportcertifikat ved eksport eller udførsel af planter og planteprodukter samt frø og vegetabilske konsumvarer m.m.

2) Handelsnormkontrol: Kontrol og udstedelse af kontrolattest for friske frugter og grøntsager m.m. ifm. eksport.

3) Certifikat: Plantesundheds- eller re-eksportcertifikat og EU-informationsdokument.

4) Attest: Kontrolattest for friske frugter og grøntsager.

5) Importkontrol: Dokumentkontrol, identitetskontrol og plantesundhedskontrol ved import af planter og planteprodukter.

Betaling for registrering

§ 2. Virksomheder, der er registreret efter bekendtgørelse om planter skal betale registreringsgebyr som fastsat i bilag 1, nr. 1.

Stk. 2. Virksomheder, der er registeret efter bekendtgørelse om eksport og udførsel af planter og planteprodukter m.m. skal betale registreringsgebyr som fastsat i bilag 2, nr. 1.

Stk. 3. Importører, der er registreret efter bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m. skal betale registreringsgebyrer som fastsat i bilag 3, nr. 1.

§ 3. Uanset bestemmelserne i § 2 skal en registreret virksomhed, der har betalt registreringsgebyr og som omregistreres i forbindelse med ejerskifte, ikke betale dette gebyr på ny.

§ 4. Virksomheder der kun er registreret en del af året kan ikke kræve tilbagebetaling eller afkortning af det årlige registreringsgebyr.

§ 5. Virksomheder, der ikke længere har aktiviteter, der gør at de skal være registreret ifølge § 2, skal skriftligt meddele NaturErhvervstyrelsen, at de ønsker at ophæve deres registrering.

Avls- og omsætningskontrol

§ 6. Til dækning af NaturErhvervstyrelsens omkostninger ved administration og kontrol i henhold til bekendtgørelse om planter, samt til dækning af NaturErhvervstyrelsens omkostninger til avls- og omsætningsrelateret virksomhedskontrol i henhold til bekendtgørelse om skovfrø og -planter, betales gebyrer som fastsat i bilag 1, nr. 2.

Stk. 2. Til dækning af NaturErhvervstyrelsens omkostninger ved jordprøvetagning og analyse m.v. med henblik på begrænsning af restriktioner pålagt efter bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder, betales gebyrer som fastsat i bilag 1, nr. 2.

Eksport- og handelsnormkontrol

§ 7. Til dækning af NaturErhvervstyrelsens omkostninger ved administration og kontrol i henhold til bekendtgørelse om udførsel af planter og planteprodukter m.m., samt i henhold til bekendtgørelse om kontrol m.m. af friske frugter og grøntsager m.v., betales gebyrer som fastsat i bilag 2.

Eksport- og handelsnormkontrol af planter og planteprodukter m.m.

§ 8. For eksportkontrol betales alm. takst, hvis kontrollen foretages mandag-fredag i tidsrummet 8.00-17.00, som fastsat i bilag 2, nr. 2.

Stk. 2. Der betales forhøjet takst, såfremt eksportkontrollen foretages mandag-fredag mellem 17.00 og 8.00, som fastsat i bilag 2, nr. 2. Der betales ligeledes forhøjet takst for eksportkontrol på lørdage, søndage og søgnehelligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Stk. 3. For eksport- og handelsnormkontrol betales basisgebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 2a.

Stk. 4. Hvis det samlede tidsforbrug til eksport- og handelsnormkontrollen strækker sig ud over en time faktureres for NaturErhvervstyrelsens tidsforbrug med tillægsgebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 2b.

Stk. 5. Hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for at gennemføre fysisk kontrol forud for udstedelse af certifikat og/eller attest, betales gebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 3.

Stk. 6. Skal certifikatet og/eller attesten leveres på anden måde end ved almindelig postbefordring, betales dette af virksomheden efter regning.

Stk. 7. Ved annullering af bestilling af certifikat og/eller attest, inden disse er udstedt af NaturErhvervstyrelsen, men efter at NaturErhvervstyrelsen har iværksat eksport- og handelsnormkontrol opkræves gebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 2 eller nr. 3.

Stk. 8. Hvis modtagerlandets plantesundhedsbestemmelser ikke er opfyldt, der mangler væsentlige oplysninger eller hvis det af andre årsager ikke er muligt for NaturErhvervstyrelsen at udstede et certifikat og/eller en attest efter afsluttet eksport- og handelsnormkontrol opkræves gebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 2 eller nr. 3.

Eksportkontrol af frø og vegetabilske konsumvarer m.m.

§ 9. Eksportkontrol af frø og vegetabilske konsumvarer m.m. finder sted mandag-fredag og der betales gebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 3.

Stk. 2. For NaturErhvervstyrelsens tidsforbrug til sagsbehandling af fremsendt dokumentation, udfærdigelse af certifikat udover ½ time samt ved behov for kontrol udført af NaturErhvervstyrelsens kontrollører forud for udstedelse af certifikat, betales tillægsgebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 3.c.

Stk. 3. Bestillinger af certifikater kan mod betaling af et tillæg til certifikatgebyret behandles forud for tidligere modtagne bestillinger. I hastende tilfælde betales et tillæg på 50 pct. af certifikatgebyret. I meget hastende tilfælde betales tillige et tillæg på 400 kr. som fastsat i § 1, stk. 6, i lov om frø, kartofler og planter.

Stk. 4. Skal certifikatet leveres på anden måde end ved almindelig postbefordring betales dette af virksomheden efter regning.

Stk. 5. Ved annullering af bestilling af certifikat inden dette er udstedt af NaturErhvervstyrelsen, men efter at NaturErhvervstyrelsen har iværksat eksportkontrol, opkræves gebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 3.

Stk. 6. Hvis modtagerlandets plantesundhedsbestemmelser ikke er opfyldt, der mangler væsentlige oplysninger eller hvis det af andre årsager ikke er muligt for NaturErhvervstyrelsen at udstede et certifikat efter afsluttet eksportkontrol opkræves gebyr, som fast i bilag 2 nr. 3.

Tilstedeværelsesaftale

§ 10. NaturErhvervstyrelsen kan tilbyde registrerede virksomheder, at indgå en »tilstedeværelsesaftale« i forbindelse med kontrol og udstedelse af plantesundheds- eller reeksportcertifikat.

Stk. 2. Virksomhedens anmodning om tilbud på en tilstedeværelsesaftale skal indeholde oplysninger om den ønskede tilstedeværelsestid pr. dag og antal tilstedeværelsesdage pr. uge eller måned. Tidsrummet skal udgøre min. 1 sammenhængende time og som udgangspunkt være placeret inden for normal arbejdstid. Anmodningen skal endvidere indeholde oplysninger om typen af frø, vegetabilske konsumvarer eller planteprodukt m.v., der forventes eksporteret, det forventede antal partier heraf samt modtagerland(e).

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen afgiver på baggrund af virksomhedens oplysninger tilbud på en fast pris og det antal certifikater, der kan forventes udstedt under tilstedeværelsestiden. Indgås der aftale på baggrund af tilbuddet, betaler virksomheden ikke de i bilag 2, fastsatte gebyrer for certifikater m.v. der udstedes i løbet af tilstedeværelsestiden, og virksomheden kan ikke rekvirere hastebehandling efter § 9, stk. 3.

Stk. 4. Aftale om kontrol på virksomheden tilsidesætter ikke NaturErhvervstyrelsens muligheder for at foretage fysisk kontrol efter bestemmelserne i bekendtgørelse om udførsel af planter og planteprodukter m.m.

Kontrol ved import

§ 11. Til dækning af NaturErhvervstyrelsens omkostninger ved administration og kontrol i henhold til bekendtgørelse om indførsel af planter og planteprodukter m.m. betales gebyrer som fastsat i bilag 3.

§ 12. For importkontrol betales alm. takst, hvis kontrollen foretages mandag-fredag i tidsrummet 7.00-17.00, som fastsat i bilag 3.

Stk. 2. Der betales forhøjet takst, såfremt importkontrollen foretages mandag-fredag mellem 17.00 og 7.00, som fastsat i bilag 3. Der betales ligeledes forhøjet takst for importkontrol på lørdage, søndage og søgnehelligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Stk. 3. Ved annullering af anmeldt import eller ved forgæves kontrolbesøg opkræves basisgebyr, som fastsat i bilag 3, nr. 4.

Betalingsfrist

§ 13. Gebyrer forfalder ved påkrav, og betaling skal ske senest 30 dage efter fakturaens dato.

Stk. 2. Betales forfaldne gebyrer ikke rettidigt, skal der betales en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Stk. 3. For erindringsskrivelser betales et rykkergebyr på 100 kr.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 134 af 13. februar 2014 om betaling for plantesundhedskontrol m.m. ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 26. september 2014

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilag 1

Gebyrer for avls- og omsætningskontrol

     
Kr.
       
1.
Registreringsgebyr, pr. år:
 
2.354
 
Gebyret dækker bidrag til NaturErhvervstyrelsens nødvendige basisapparat vedr. avls- og omsætningskontrol
 
       
2.
Inspektionsgebyr
 
       
 
2.a
Basisgebyr pr. avls- eller omsætningskontrol:
2.264
   
Gebyret dækker NaturErhvervstyrelsens forberedelse og op til 1 times besøg på virksomheden. Afrapportering af kontrolresultatet og evt. prøvetagning, der foretages inden for dette tidsrum, er inkluderet i gebyret.
 
       
 
2.b
Basisgebyr pr. herkomstkontrolmæssig hhv. kombineret plantesundhedsmæssig og herkomstkontrolmæssig avls- eller omsætningskontrol:
2.712
   
Gebyret dækker NaturErhvervstyrelsens forberedelse og op til 2 timers besøg på virksomheden. Afrapportering af kontrolresultatet og eventuel prøvetagning, der fortages indenfor dette tidsrum, er inkluderet i gebyret.
 
       
 
2.c
Tillægsgebyr, pr. time:
510
   
Hvis besøget på virksomheden strækker sig udover 1 time (jf. 2.a) hhv. 2 timer (jf. 2.b), samt hvis afrapporteringen af kontrolresultatet ikke kan afsluttes på stedet, opkræves et tillægsgebyr, som beregnes pr. påbegyndt time.
 


Bilag 2

Gebyr for eksport- og handelsnormkontrol

             
         
Takst
Forhøjet takst, jf. § 8, stk. 4
             
         
Kr.
Kr.
             
1.
Registreringsgebyr, pr år:
 
3.812
 
 
Gebyret dækker bidrag til NaturErhvervstyrelsens nødvendige basisapparat vedr. kontrol og udstedelse af certifikater og attester samt EU informationsdokumenter.
   
             
2.
Partikontrol ved udførsel af planter og visse planteprodukter
   
 
2.a
Basisgebyr pr. kontrolbesøg:
872
1.523
   
Gebyret dækker NaturErhvervstyrelsens forberedelse og op til 1 times eksport- og handelsnormkontrol. Afrapportering af kontrolresultatet og evt. prøvetagning der fortages indenfor dette tidsrum er inkluderet i gebyret. Herudover dækker gebyret udstedelse af:
   
   
-
1 plantesundhedscertifikat eller
     
   
-
1 reeksportcertifikat eller
     
   
-
1 EU-informationsdokument eller
     
   
-
1 kontrolattest for eksport af frisk frugt og friske grøntsager, i forbindelse med udførsel af planter (dog ikke danske kartofler), afskårne plantedele til dekoration, frisk frugt, friske grøntsager, uforarbejdet træ, jord, voksemedier, m.m. samt planter, der udføres som privat flyttegods, eller
   
   
-
1 kontrolattest for eksport af frisk frugt og friske grøntsager med samtidig udstedelse af plantesundhedscertifikat eller reeksportcertifikat for samme forsendelse.
   
             
 
2.b
Tillægsgebyr, pr. time
 
684
1.401
   
Hvis eksport- og handelsnormkontrollen strækker sig udover 1 time opkræves et tillægsgebyr. Gebyret beregnes pr. påbegyndt time udover den første times kontrolbesøg.
   
             
 
2.c
Yderligere dokumenter/certifikater/attester i samme ekspedition pr. dokument/certifikat/attest:
   
327
574
   
For udstedelse af yderligere dokumenter, certifikater eller attester udover det første.
     
             
3.
Eksportkontrol af frø og vegetabilske konsumvarer m.m.
   
 
3.a
Gebyr for sagsbehandling og udstedelse af 1. certifikat:
409
 
   
Gebyret dækker tidsforbrug i NaturErhvervstyrelsen på op til ½ time ved vurdering af den fremsendte dokumentation, samt udstedelse af
   
   
-
1 plantesundhedscertifikat eller
     
   
-
1 reeksportcertifikat eller
     
   
-
1 EU-informationsdokument,
     
   
i forbindelse med udførsel af frø, foder og konsumvarer samt forarbejdet træ m.m.
   
             
 
3. b
Yderligere certifikater eller EU-informationsdokumenter i samme ekspedition pr. certifikat:
   
200
             
 
3.c
Tillægsgebyr, pr. time
 
684
 
   
Gebyret dækker NaturErhvervstyrelsens tidsforbrug udover ½ time til vurdering af den fremsendte dokumentation samt udfærdigelse af certifikat. Gebyret beregnes pr. påbegyndt time.
   
             
             


Bilag 3

Gebyrer for kontrol af partier af planter og planteprodukter ved import

         
     
Takst
Forhøjet takst, jf. § 12, stk. 4,
         
     
Kr.
Kr.
         
1.
Registreringsgebyr pr. år:
6.000
 
 
Gebyret dækker bidrag til NaturErhvervstyrelsens nødvendige basisapparat vedr. kontrol af partier af planter og planteprodukter ved indførsel.
   
         
2.
Gebyr for dokumentkontrol
   
   
Pr. forsendelse:
351
702
         
3.
Gebyr for identitetskontrol
   
   
Pr. forsendelse:
351
702
         
4.
Gebyr for plantesundhedsmæssige undersøgelser:
   
 
4.a
Basisgebyr pr. forsendelse
1.100
2.200
   
Gebyret dækker op til 1 times besøg på virksomheden (forskudt kontrol) eller på indgangsstedet.
   
         
 
4.b
Tillægsgebyr, pr. time
806
1.613
   
Hvis besøget på virksomheden eller indgangsstedet strækker sig udover 1 times opkræves et tillægsgebyr. Gebyret beregnes pr. påbegyndt time på virksomheden eller indgangsstedet.
   
         
         

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning indenfor Fællesskabet, EF-tidende 2000, nr. L 169, s. 1.