Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Forbud mod dobbeltfinansiering fra EU's landbrugsfonde

Resumé

NaturErhvervstyrelsen traf afgørelse om, at der ikke kunne ydes støtte til en producentsammenslutning efter Økologifremmeordningen, da 14 af producentsammenslutningens 23 medlemmer samtidig var medlem af en producentorganisation, der modtog støtte til tilsvarende aktiviteter i medfør af ordningen for producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren.

Fødevareministeriets Klagecenter fastholdt afgørelsen, da Økologifremmeordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2007-2013, som medfinansieres af Den Europæiske Landbrugsfond til Udvikling af Landdistrikterne.

Det fremgår af EU-reglerne, at der ikke kan bevilges støtte til ordninger, der allerede er berettiget til støtte fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget. Ordningen for producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren er finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget.

Det ville være i strid med princippet om forbud mod dobbeltfinansiering, hvis en primærproducent kunne få støtte til den samme aktivitet både som medlem af en producentsammenslutning i medfør af Økologifremmeordningen og som medlem af en producentorganisation i medfør af ordningen for producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren.

Landbrug og Fødevarer
Axelborg
Axeltorv 3
1609 København V
Den 12. november 2013
Sagsnr. : 22849
Ref. : BSMA
Tlf. : 22 50 18 34

Afgørelse om Økologifremmeordningen 2011

Fødevareministeriets Klagecenter fastholder NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 21. november 2011. Det betyder, at Producentsammenslutningen Økologiske Grøntsager ikke er berettiget til tilsagn om tilskud til projektet ”Markedsføring af økologiske, vegetabilske produkter til food service sektoren – med fokus på smag og udbud”.

I klager på vegne af Producentsammenslutningen Økologiske Grøntsager i brev af 19. december 2011 over styrelsens afgørelse om afslag på anmodning om tilsagn om tilskud. Afslaget er begrundet med, at flere af Producentsammenslutningen Økologiske Grøntsager medlemmer samtidig er medlem af en producentorganisation.

Begrundelse

NaturErhvervstyrelsen meddelte afslag på ansøgning om tilskud til projektet: ”Markedsføring af økologiske, vegetabilske produkter til food service sektoren – med fokus på smag og udbud”, da 14 af producentsammenslutningens 23 medlemmer samtidig er medlem af en producentorganisation.

I har overfor NaturErhvervstyrelsen på møde den 5. december 2011 fremhævet, at ansøger er Producentsammenslutningen Økologiske Grøntsager og ikke de individuelle medlemmer, der samtidig er medlem af en producentorganisation. I mener derfor, at Producentsammenslutningen Økologiske Grøntsager er berettiget til at få tilsagn om tilskud. Det fremgår af reglerne, at der ikke kan gives tilsagn om tilskud til medlemmer af producentorganisationer1).

Vi er enige i, at Producentsammenslutningen Økologiske Grøntsager ikke kan få tilskud til projektet ”Markedsføring af økologiske, vegetabilske produkter til food service sektoren – med fokus på smag og udbud”. Det skyldes, at 14 af producentsammenslutningens 23 medlemmer samtidig er medlem af en producentorganisation. Via denne producentorganisation er det muligt at få tilskud til aktiviteter, som også er omfattet af økologifremmeordningen.

Økologifremmeordningen er en del af Det danske landdistriktsprogram 2007 – 2013 under EU2). Af EU-reglerne fremgår, at der ikke kan bevilges støtte til ordninger, der allerede er berettiget til støtte fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget3).

Formålet med EU-reglerne er at undgå dobbeltfinansiering. Vi skal i den forbindelse oplyse, at økologifremmeordningen medfinansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, mens ordningen for producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget.

Formålet med både producentsammenslutninger og producentorganisationer er at støtte primærproducenterne. Det vil derfor være i strid med princippet om forbud mod dobbeltfinansiering, hvis en primærproducent kan få støtte til de samme typer aktiviteter både som medlem af en producentsammenslutning og som medlem af en producentorganisation. Vi er derfor enige i NaturErhvervstyrelsen afslag på jeres ansøgning om tilskud til projektet ”Markedsføring af økologiske, vegetabilske produkter til food service sektoren – med fokus på smag og udbud”.

Vi finder, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis det havde fremgået klart af de nationale regler, at sammenslutninger, der repræsenterer primærproducenter, som samtidig er medlem af en producentorganisation, kan få afslag på ansøgning om tilsagn om støtte.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 21. november 2011 om afslag på ansøgning under Økologifremmeordningen til projektet ”Markedsføring af økologiske, vegetabilske produkter til food service sektoren – med fokus på smag og udbud”.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Jeres klage af 19. december 2011.

Referat fra møde den 5. december 2011.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 8. oktober 2013.

***

Vi skal gøre opmærksom på, at I ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Birgitte Stensgaard Madsen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) § 13, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 782 af 29. juni 2011 om fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevare.

2) Bekendtgørelse nr. 782 af 29. juni 2011 om fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevare har hjemmel i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), som ændret ved lov nr. 341 af 27. april 2011. Se også Det danske landdistriktsprogram 2007-2013, afsnit 10.

3) Artikel 5, stk. 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL).