Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0029
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eksport og udførsel af planter og planteprodukter m.m.1)

I medfør af §§ 1, 2 og 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009 om planteskadegørere fastsættes:

Formål og anvendelse

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at beskytte lande og områder udenfor EU mod indslæbning af planteskadegørere og finder anvendelse ved:

1) Eksport af planter (herunder frø) og planteprodukter m.m. til lande og områder udenfor EU, der kræver certifikat, som beskrevet i Den Internationale Plantebeskyttelseskonvention (IPPC) ved import i modtagerlandet.

2) Udførsel af planter og planteprodukter m.m. til en EU-medlemsstat, som anmoder om udstedelse af EU-informationsdokument, med henblik på videre eksport til lande og områder udenfor EU.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Eksport: handel fra Danmark til lande og områder udenfor EU.

2) Udførsel: handel fra Danmark til andre EU medlemsstater.

3) Eksportører: virksomheder eller personer, der eksporterer eller udfører planter eller planteprodukter m.m.

4) Certifikat: plantesundheds- eller re-eksportcertifikat.

Registrering af eksportører

§ 3. Eksportører, omfattet af § 1 nr. 1 og nr. 2, skal være registreret i NaturErhvervstyrelsen. Undtaget herfra er privatpersoner, der alene eksporterer eller udfører små mængder planter og planteprodukter m.m. til egen brug og ikke-kommercielle formål.

Stk. 2. Anmodning om registrering indsendes til NaturErhvervstyrelsen og skal ske på et skema, der fås hos NaturErhvervstyrelsen eller på styrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Anmodningen skal indeholde de på registreringsskemaet krævede oplysninger.

Stk. 4. En registreret eksportør skal skriftligt underrette NaturErhvervstyrelsen om ændringer i forhold, hvorom der er oplyst ifølge stk. 2.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan tilbagekalde en registrering, hvis det konstateres, at eksportøren ikke overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Anmeldelse, anmeldelsesfrister og behandlingstid

§ 4. NaturErhvervstyrelsen udsteder, efter skriftlig anmeldelse fra en eksportør, certifikat eller EU informationsdokument for forsendelser af planter og planteprodukter m.m. omfattet af § 1 nr. 1 og nr. 2.

Stk. 2. Anmeldelsen skal ske på et skema, der fås hos NaturErhvervstyrelsen eller på styrelsens hjemmeside, og skal indeholde de på ansøgningsskemaet krævede oplysninger, herunder videnskabeligt navn på planterne eller planteprodukterne samt eksportørens navn og danske adresse.

§ 5. Ved eksport af frø og vegetabilske konsumvarer m.m. behandles anmeldelser mandag-fredag indenfor NaturErhvervstyrelsens åbningstid, og den almindelige behandlingstid er på 2 dage for anmeldelser modtaget indenfor styrelsens åbningstid.

Stk. 2. Ved angivelse af ”IL” kan anmeldelsen hastebehandles, hvis den er modtaget inden for styrelsens åbningstid, senest dagen før certifikatet eller EU-informationsdokumentet ønskes udstedt.

Stk. 3. Ved angivelse af ”ILF” kan certifikatet eller EU-informationsdokumentet udstedes samme dag, hvis anmeldelsen er modtaget senest kl. 13.00, fredag dog senest kl. 12.00.

§ 6. Ved eksport af planter og planteprodukter m.m., hvor eksportkontrollen ønskes foretaget mandag-fredag skal anmeldelsen ske senest samme dag kl. 9.00.

Stk. 2. Eksportkontrol, der ønskes foretaget lørdag i lokalafdeling Odense, skal anmeldes senest sidste hverdag før kl. 14.00.

Stk. 3. Eksportkontrol, der ønskes foretaget på lørdage i andre lokalafdelinger end Lokalafdeling Odense samt på søndage og søgnehelligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, skal anmeldes senest kl. 14.00 næstsidste hverdag før ekspeditionsdagen.

Stk. 4. Uanset stk. 1 og 2 skal anmeldelse til eksportkontrol af juletræer og kævler ske senest sidste hverdag før kl. 14.00.

Udstedelse af certifikat

§ 7. NaturErhvervstyrelsen kan udstede certifikat hvis styrelsen skønner, at forsendelsen overholder modtagerlandets importbestemmelser vedrørende plantesundhed.

Stk. 2. Med henblik på at afgøre om forsendelsen overholder modtagerlandets importbestemmelser vedrørende plantesundhed, kan NaturErhvervstyrelsen afkræve eksportøren relevant dokumentation, herunder importtilladelse, avlskontrolrapport eller analysebevis.

§ 8. Certifikater kan kun udstedes for planter og planteprodukter m.m., der befinder sig i Danmark.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan NaturErhvervstyrelsen undtagelsesvis udstede certifikat for forsendelser, der har forladt Danmark, hvis styrelsen, på baggrund af tilstrækkelige informationer om forsendelsen, skønner at forsendelsen overholder modtagerlandets importbestemmelser vedrørende plantesundhed.

§ 9. NaturErhvervstyrelsen kan udstede et EU informationsdokument, hvis en anden EU medlemsstat anmoder om oplysninger vedrørende plantesundhed for en forsendelse fra Danmark til denne medlemsstat, med henblik på eksport til lande eller områder udenfor EU.

Kontrol af forsendelsen

§ 10. Kontrol af forsendelsen foretages af NaturErhvervstyrelsen. På baggrund af en vurdering af forsendelsens karakter og tilstand, sammenholdt med modtagerlandets krav, beslutter NaturErhvervstyrelsen om der skal foretages fysisk eller administrativ kontrol.

Stk. 2. Eksportøren skal yde NaturErhvervstyrelsen fornøden bistand ved kontrol af forsendelsen.

Eksportørens ansvar

§ 11. Eksportører er ansvarlige for at deres eksport af planter og planteprodukter overholder modtagerlandet importbestemmelser vedrørende plantesundhed.

§ 12. Efter NaturErhvervstyrelsens udstedelse af certifikat eller EU-informationsdokument må forsendelsens indhold ikke ændres, hverken ved tilføjelser, udskiftninger eller frasortering af planter og planteprodukter m.m.

Stk. 2. Forsendelsen skal emballeres og transporteres på en sådan måde, at infektion, infestering eller kontaminering med planteskadegørere undgås.

Straffebestemmelser

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der giver urigtige oplysninger eller undlader at give oplysninger efter § 3, stk. 3 og 4, § 4, stk. 2, og § 10, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. september 2014.

Stk. 2. For så vidt angår § 6, om anmeldefrister ved eksport af planter og planteprodukter m.m., finder denne anvendelse fra 1. januar 2015.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 233 af 10. april 2008 om udførsel af planter og planteprodukter m.m. ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 26. september 2014

Jette Petersen

/ Kristine Riskær

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører dele af Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegører på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2000, nr. L 169, s. 1.