Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 52-14 om bilstøtte - nedsat funktionsevne - skånebehov - kørselsbehov - trivselsmæssigt grundlag - erhvervsmæssigt grundlag

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Personer med varigt nedsat funktionsevne har ret til støtte til køb af bil, hvis personen har et omfattende skånebehov og risiko for akut nedsættelse eller forværring af funktionsevnen, som medfører, at denne ikke hensigtsmæssigt kan anvende offentlige transportmidler.

Når en person søger om støtte til bil på trivselsmæssigt grundlag, er det samtidig en betingelse, at der er et omfattende kørselsbehov, som ikke kan tilgodeses med andre kørselsordninger, herunder ordninger om individuel handicapkørsel.

Når en person søger om støtte til bil på erhvervsmæssigt grundlag, er det også en betingelse, at kørselsbehovet skyldes kørsel til og fra arbejde og ikke arbejdets særlige karakter.

I sag nr. 1 havde en ansøger på grund af blødersygdommen Hæmofili A i svær grad et skånebehov, som medførte ret til støtte til køb af bil på trivselsmæssigt grundlag. Ankestyrelsen vurderede, at kørselsbehovet var så omfattende, at det ikke kunne tilgodeses med andre ordninger, herunder ordninger om individuel handicapkørsel.

I sag nr. 2 havde en ansøger på grund af blødersygdommen Hæmofili A i svær grad et skånebehov, som medførte ret til støtte til køb af bil på erhvervsmæssigt grundlag. Ankestyrelsen vurderede, at ansøgeren ikke kunne fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet uden bil. Ansøgeren kunne ikke benytte offentlig transport på grund af risiko for blødningsepisoder.

Omfattende skånebehov kan skyldes flere forskellige lidelser. Hvis en person med blødersygdommen Hæmofili A i svær grad anvender offentlige transportmidler, kan det medføre en risiko for ledblødninger og ledskader med deraf følgende risiko for aftagende funktionsevne og svær invaliditet. Der kan også være en risiko forbundet med at færdes gående over længere distancer. Ansøgere med Hæmofili A i svær grad kan have behov for at kunne komme til hurtig behandling ved akutte blødninger for at skåne bevægeapparatet og bevare førlighed, for at undgå yderligere fysisk funktionsnedsættelse, samt for at forebygge unødig medicinering.

Lov: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014 - § 114

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet to sager for at afklare, hvornår der skal bevilges støtte til køb af bil til personer med varigt nedsat funktionsevne, hvor der er et betydeligt skånebehov, som medfører, at der ikke kan anvendes offentlige transportmidler. Den nedsatte funktionsevne var blandt andet begrundet i hæmofili A i svær grad.

2. Reglerne

Lov om social service § 114 fastslår, at der skal ydes støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,

2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller

3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Det fremgår af § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, at i vurderingen af, om ansøgeren er i stand til at benytte offentlige transportmidler eller andre transportordninger, indgår de helbredsmæssige forholds indvirkning på ansøgerens evne til at færdes. Desuden indgår det i vurderingen, hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør, at der tages særlige hensyn f.eks. på grund af udtrætning eller risiko for forværring af funktionsevnen.

Det fremgår af punkt 152 i Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (Vejledning nr. 6 til serviceloven), at selv om funktionsevnen, herunder gangdistancen, ikke er så betydeligt nedsat, at der umiddelbart er grundlag for at tilkende støtte til køb af bil, vil der i en række tilfælde alligevel kunne bevilges bil ud fra et skånebehov.

Det kan dels være tilfældet, hvis borgeren godt kan gå f.eks. 100 meter, men hvor dette vil medføre en forværring af tilstanden og lidelsen.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

C-2-05: En ansøger der var svært lungesyg, med et betydeligt nedsat funktionsniveau, der nødvendiggjorde iltbehandling hele tiden, fandtes berettiget til støtte til køb af bil, hvor ægtefællen skulle fungere som chauffør.

Ansøgers kørselsbehov, der var opgjort til 10-15.000 km. årligt, kunne efter en samlet vurdering af hendes alder, almentilstand og forholdene i øvrigt ikke mest hensigtsmæssigt tilgodeses ved andre ordninger, herunder individuel handicapkørsel. Det blev vurderet, at ordninger om handicapkørsel ikke havde et sådant omfang, at disse kunne tilgodese det samlede kørselsbehov.

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

45-11: Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

4. De konkrete afgørelser

Sag nr. 1:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om støtte til køb af bil.

Resultatet er

Du har fortsat ret til støtte til køb af bil

• Kommunen skal behandle sagen igen med hensyn til, om du har ret til særlig indretning i form af automatgear og fartpilot

Vi ændrer således afgørelsen fra A Kommune. Vi hjemviser samtidig sagen til fornyet behandling og afgørelse i kommunen med hensyn til, om du af helbredsmæssige årsager er berettiget til automatgear og fartpilot.

Vi skal herefter bede A Kommune om at tage stilling til, hvilken bil der er den billigst egnede set i forhold til dit behov. A Kommune vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Støtte til bil

Vi vurderer, at du har en varig funktionsnedsættelse, der forringer din evne til at færdes uden bil i et omfang, så du har ret til bil. Dit behov for bil skal vurderes på baggrund af din trivsel.

Vi vurderer, at der i relation til din lidelse, hæmofili A, er et så udtalt aflastnings- og skånebehov, at det er nødvendigt at du kører i egen bil og ikke med offentlige transportmidler, hvor der er en øget risiko for invaliditet som følge af blødninger på grund af utilsigtede stød og belastning.

Vi vurderer desuden, at dit kørselsbehov er af tilstrækkelig omfang til, at kørsel i bil i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din funktions-nedsættelse og derved i væsentlig grad lette din daglige tilværelse.

Vi vurderer også, at dit transportbehov ikke mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved brug af andre kørselsordninger, herunder ordninger om individuel handicapkørsel og brug af offentlig transport.

Vi lægger ved afgørelsen vægt på sagens oplysninger om dine helbredsmæssige forhold og funktionsevne med hensyn til at færdes. Det er oplyst, at du lider af Hæmofili A i svær grad, hvilket betyder, at du kan få spontan blødning. Du er i barndommen blevet smittet med HIV. Din gangfunktion er svingende. Du går normalt uden hjælpemidler men har også albuestokke. Når der opstår blødninger, medfører det voldsomme smerter og akut nedsat funktionsevne. Hyppige blødninger i dine ører har medført nedsat hørelse, og du har fået indopereret cochlear implant. Du modtager førtidspension.

Vi lægger særligt vægt på statusattest af overlægen, som oplyser, at selv minimale traumer og længerevarende belastninger af led og muskler kan medføre, at der opstår blødninger i muskler og led. Blødninger giver betydelige smerter og bevægeindskrænkning, som kan medføre betydelig funktionsnedsættelse i dage til uger eller måneder. Gentagne ledblødninger medfører destruktion af leddene og der kan udvikles en tilstand, der er lig ubehandlet svær leddegigt. Slutresultatet kan være invaliditet. Det er vigtigt, at du kan komme til hurtig behandling ved blødning og at dine transportmuligheder er optimale af hensyn til, at dit bevægeapparat skal skånes for at bevare din førlighed, forebygge smerter og akut funktionsnedsættelse, forebygge unødvendig belastning af muskler og led samt forebygge unødig brug af særdeles kostbar blødermedicin. Lægen har endelig oplyst, at din pæne ledstatus skyldes, at du som yngre har modtaget en kostbar behandling med blødermedicin samt det faktum, at du har haft mulighed for at skåne dit bevægeapparat. Det er lægeligt oplyst, at forebyggende medicinsk behandling vil koste 1-2 mio. kr. årligt og at din behandling vil blive dyrere i fremtiden, såfremt dine forhold ikke er optimale.

Vi lægger vægt på, at din behandling med intravenøs blødermedicin foregår i dit hjem. Medicinen opbevares i køleskabet og der vil være et problem i relation til hygiejne og holdbarhed, hvis du skal medbringe medicinen. Det er derfor nødvendigt, at du hurtigt kan komme hjem.

Vi lægger vægt på, at ved vurderingen af, om du er i stand til at benytte offentlige transportmidler eller andre transportordninger, indgår dine helbredsmæssige forholds indvirkning på din evne til at færdes. Desuden indgår det i vurderingen, hvis din nedsatte funktionsevne nødvendiggør, at der tages særlige hensyn fx på grund af udtrætning eller risiko for forværring af funktionsevnen. Vi henviser til bilbekendtgørelsens § 5.

Vi lægger vægt på, at der er lægelig dokumentation i sagen for, at der er et udtalt skånebehov i relation til din lidelse, som medfører, at du ikke hensigtsmæssigt kan anvende offentlig transport på grund af risikoen for betydelig forværring af din funktionsevne og risiko for invaliditet. Ved anvendelse af offentlig transport skal du desuden i forebyggende behandling med livslang og kostbar, intravenøs medicin.

Vi lægger endelig lagt vægt på oplysningerne om dit kørselsbehov. Det fremgår, at du har et betydeligt kørselsbehov til daglige indkøb og ærinder i Q samt hyppige indkøb og ærinder i P, til politiske møder ca. 36 gange årligt, som fotograf for O ca. 20 gange årligt, ca. 27 gange om året til kontrol for blødersygdom, hørehandicap og HIV, ca. 80 gange årligt til handicapsvømning, ca. 12 gange årligt til bestyrelsesmøder og netværksmøder i en foreningen, til foredrag med din bog ca. 6 gange årligt, samt til diverse møder, kontroller samt rekreation ca. 30 gange årligt. Der er oplyst et årligt kørselsbehov på ca. 17.000 km. Kørselsbehovet forventes at øges de kommende år på grund af øgede aktiviteter.

Vi lægger vægt på formålet med at yde støtte til bil, som er at tilgodese et kørselsbehov hos borgere, som på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke, eller kun med betydelig vanskelighed, kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil. Støtte til køb af bil skal medvirke til, at den enkelte med udgangspunkt i sin konkrete situation kan tilrettelægge en så selvstændig og aktiv tilværelse, som det er tilfældet for andre uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation. Endelig skal støtte til køb af bil medvirke til, at borgere, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke er under uddannelse, kan opretholde aktiviteter uden for hjemmet af et sådant omfang, at de medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er behov for kørsel, der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af ansøgerens funktionsnedsættelse. Der ydes ikke støtte, hvis ansøgerens samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af alder, almentilstand og forholdene i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger, herunder ordninger om individuel handicapkørsel.

Vi lægger vægt på, at dit kørselsbehov har en sådan karakter og er så omfattende, at det ud fra en samlet vurdering af din alder, almentilstand og forholdene i øvrigt ikke mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger, herunder ordninger om individuel handicapkørsel.

Vi finder således ikke, at kommunen har godtgjort, at du kan anvende offentlige transportmidler, ligesom vi finder, at kommunen ikke har godtgjort, at dit kørselsbehov i øvrigt kan tilgodeses på anden måde end ved kørsel i egen bil. Vi vurderer, at ordninger om X trafik ikke har et sådant omfang, at anvendelse af sådanne ordninger vil kunne opfylde dit samlede kørselsbehov, herunder behov for transport over længere strækninger.

Særlige indretninger

Vi vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst med hensyn til om du af helbredsmæssige årsager har behov for særlig indretning i form af automatisk transmission og fartpilot. Kommunen kunne dermed ikke meddele dig afslag på din ansøgning med den begrundelse, at der ikke er et skånebehov at tage hensyn til i relation til din lidelse.

Vi lægger vægt på reglerne om støtte til køb af bil, hvoraf det fremgår, at der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, uanset om der kan ydes støtte til køb af bil, i situationer, hvor politiet har stillet krav om det, hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller hvis det letter ansøgerens placering i bilen.

Vi lægger især vægt på karakteren af din lidelse og, at du ifølge det oplyste hidtil har haft støtte til særlige indretninger. Vi lægger herunder vægt på oplysningerne i partshøringen af den 28. februar 2013, hvor du overfor kommunen har oplyst, at du har haft automatgear siden 1996 og fartpilot siden 2002. Begge forhold blev på daværende tidspunkt vurderet indgående af relevante eksperter.

Vi lægger også vægt på dine supplerende bemærkninger af den 24. marts 2013, hvoraf det fremgår, at du benytter fartpiloten på hver tur, du kører, da du har ømme ankler efter mange blødninger igennem årene. Automatgearet hjælper dig, da en masse koblingstryk ved bykørsel giver dig smerter, ligesom det hjælper dig til at være mobil i de perioder, hvor du har blødning eller eftervirkninger efter blødning.

Vi lægger vægt på, at der ikke er indhentet en aktuel lægelig udtalelse om dit eventuelle behov for særlige indretninger. Der foreligger således alene i kommunens journalark et referat af en telefonsamtale med overlægen.

A Kommune skal derfor indhente konkrete lægelige oplysninger om dit eventuelle behov for særlig indretning i form af fartpilot og automatisk transmission. Oplysningerne der indhentes, skal forholde sig konkret til omfanget af dit kørselsbehov samt karakteren af din lidelse, herunder om der er et udtalt skånebehov at tage hensyn til, som nødvendiggør fartpilot og automatisk transmission.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse om særlig indretning. Hvis kommunen ikke fuldt imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Afgiftsfritagelse

Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at du har ret til støtte til køb af bil.

Da du har ret til bil, har du derfor også ret til afgiftsfritagelse med virkning fra kommunens afgørelse.

Kommunen skal nu fortsætte behandlingen af sagen og træffe en ny afgørelse om, hvilken bil du kan få støtte til.

Vi bemærker, at efter du har fået en ny afgørelse om valg af bil og særlig indretning fra kommunen, kan du klage til os over denne efter de almindelige regler for at klage. Det vil sige, at klagen skal sendes til kommunen inden fire uger efter, at du har modtaget kommunens nye afgørelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da A Kommune traf afgørelse i sagen

• A kommunes afgørelse af 13. marts 2013.

• Klagen til Ankestyrelsen af 14. marts 2013

• A Kommunes genvurdering

Det fremgår af sagen, at du lider af hæmofili A i svær grad og du har modtaget støtte til køb af bil siden 1978. Du har ansøgt om udskiftning af bil.

A Kommune traf afgørelse om, at dit funktionsniveau ikke er nedsat tilstrækkeligt til, at du kan få støtte til køb af bil.

A Kommune har begrundet afgørelsen med, at din gangfunktion normalt er pæn og dine led har pæn status, at du er i stand til at stige på tog og bus og at der ikke er tale om et særligt skånebehov.

Du har klaget over A Kommunes afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at blødninger opstår spontant, selv ved ganske små skub og slag, at du har haft invalidebil siden 1978, at sygdommen er kronisk, at leddene er pæne på grund af, at leddene er blevet skånet, at udgiften til bil hurtigt er tjent hjem, idet forebyggende bløderbehandling koster 2 mio. kr. årligt, at blødersygdom er en alvorlig tilstand og han være livstruende og blødninger skal behandles hurtigt.

A Kommune har ved genvurderingen bemærket, at der i klagen ikke er fremkommet nye oplysninger, der kan føre til en ændret afgørelse.

Sag nr. 2:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om støtte til køb af bil og afgiftsfritagelse.

Resultatet er

• Du har ret til støtte til køb af bil

• Du har dermed også ret til afgiftsfritagelse

Det betyder, at A kommunes afgørelse af den 30. maj 2013 ikke gælder.

Vi skal bede A Kommune om nu at tage stilling til, hvilken bil der er den billigst egnede under hensyntagen til dit behov for bil.

A Kommune vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Støtte til bil

Vi vurderer, ud fra en samlet vurdering af dine forhold, at du har en varig funktionsnedsættelse, der forringer din evne til at færdes uden bil i et omfang, så du har ret til bil. Dit behov for bil skal vurderes på baggrund af dit arbejde.

Vi vurderer desuden, at dit kørselsbehov er af tilstrækkelig omfang til, at kørsel i bil i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din funktions-nedsættelse og derved i væsentlig grad lette din daglige tilværelse.

Vi vurderer også, at dit transportbehov ikke mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved brug af offentlig transport.

Vi lægger ved afgørelsen vægt på sagens oplysninger om dine helbredsmæssige forhold og funktionsevne med hensyn til at færdes.

Det fremgår, at du lider af hæmofili A i svær grad, og at du i gennemsnit har blødninger 1-2 gange ugentligt. Du har endvidere haft en blodprop i hjertet i 2009 med en efterfølgende bypass operation. Du kan grundet risikoen for yderligere blodpropper ikke længere få forebyggende medicin for din blødersygdom. Du har oplyst, at dine blødninger opstår i leddene, og når blodet størkner, opleves det som sandpapir, der slider på knoglerne. Du har som en følge heraf proteser i begge knæled og i den ene ankel. Din gangfunktion er varierende, hvorfor kommunen ikke har anset det for nødvendigt, at foretage en gangtest. Din gangdistance er afhængig af, om du har haft en blødning fornyligt, eller om du har smerter i knæ og ankel. Du har desuden oplyst om tendens til udtrætning.

Det er oplyst, at du skal have intravenøs faktor medicin umiddelbart efter blødningen opstår, hvorfor du tager hjem. Du arbejder enten hjemme efter en blødning eller tager tilbage på arbejde afhængig af blødningens størrelse. Medicinen skal opbevares sterilt og i køleskab. Du har ikke mulighed for at opbevare eller injicere medicinen på din arbejdsplads.

Vi lægger også vægt på de foreliggende lægelige oplysninger af den 30. december 1998 fra overlægen på sygehuset. Det fremgår heraf, at der er et vigtigt skånehensyn i relation til din lidelse, herunder med hensyn til din mulighed for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Vi lægger vægt på, at i relation til karakteren af din lidelse er der et skånehensyn at tage hensyn til, både med hensyn til udtrætning ved anvendelse af offentlig transport, i forbindelse med blødninger og i relation til risiko for forværring af din funktionsevne. Vi har herved også lagt vægt på dine oplysninger om, at du ikke kan fastholde et arbejde uden en bil, idet dette vil betyde op til 3 timers transporttid dagligt med bus, hvilket vil udtrætte dig således, at du ikke vil kunne varetage dit arbejde.

Vi bemærker, at der kan ydes bilstøtte af hensyn til skånebehov, selvom funktionsevnen, herunder gangdistancen, ikke er så betydeligt nedsat, at der umiddelbart er grundlag for at tilkende bilstøtte. Ved vurdering til støtte til køb af bil skal det indgå, om der er risiko for forværring af funktionsevnen. Vi henviser til bilbekendtgørelsens § 5, stk. 2, 2. punktum.

Vi lægger vægt på, at du tidligere er tilkendt bilstøtte på grund af din funktionsnedsættelse, og at der ikke er sket en bedring af din funktionsevne.

Endelig lægger vi vægt på dit kørselsbehov. Det fremgår, at du dagligt skal til og fra dit arbejde. Du skal flere gange ugentligt hjem i arbejdstiden, for at få behandling for blødninger. Du skal desuden benytte bil til indkøb, kontrol på hospitaler, læge samt andre mere trivselsmæssige gøremål.

Vi lægger navnlig vægt på, at kommunen ikke har godtgjort, at du kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet ved anvendelse af offentlige transportmidler og cykel til og fra arbejde. Vi lægger vægt på, at kommunen heller ikke har godtgjort, at du kan færdes til og fra arbejde på de dage, hvor du har blødninger eller smerter i knæ og ankel uden brug af egen bil. Vi har herved lagt vægt på dine oplysninger om, at du kun benytter cyklen lejlighedsvis efter, at du er stoppet med den forebyggende behandling til din blødersygdom, idet der er risiko for blødninger.

Vi bemærker, at vores principafgørelse 45-11 ikke er sammenlignelig med din sag. Principafgørelsen omhandler afslag på bevilling af bilstøtte på erhvervsmæssigt grundlag, idet bilen er et nødvendig led ved arbejdets udførelse, som freelance journalist, der nødvendiggør behov for kørsel i arbejdstiden i forbindelse optagelser af dokumentarfilm m.v.

Vi lægger herved vægt på, at du benytter bilen til at færdes til og fra arbejde, og at du ansøger om lån til bil og afgiftsfritagelse på grund af din funktionsnedsættelse og ikke grundet arbejdets særlige karakter.

Vi lægger endvidere vægt på, at kommunen ikke har indhentet nye lægelige oplysninger, og at du i din klage har gjort kommunen opmærksom på, at der er udsigt til en forværring af din funktionsevne.

Vi finder på baggrund af ovennævnte, at din funktionsnedsættelse forringer din evne til at færdes uden bil i så væsentlig grad, at du opfylder betingelserne for at opnå støtte til din bil på erhvervsmæssigt grundlag.

Vi finder således ikke, at kommunen har godtgjort, at du kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet uden brug af egen bil.

Afgiftsfritagelse

Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at du har ret til støtte til køb af bil.

Da du har ret til bil, har du derfor også ret til afgiftsfritagelse.

Kommunen skal nu fortsætte behandlingen af sagen og træffe en ny afgørelse om, hvilken bil du kan få støtte til.

Vi bemærker, at efter du har fået den nye afgørelse fra kommunen, kan du klage til os over denne inden fire uger.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da A Kommune traf afgørelse i sagen

• A Kommunes afgørelse af 30. maj 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 12. juni 2013

• A Kommunes genvurdering

Kommunen meddelte afslag med den begrundelse, at der er et nedsat funktionsniveau, men nedsættelsen skønnes ikke så væsentlig, at du kun kan færdes ved brug af egen bil. Der lægges vægt på, at gangfunktionen er varierende og at du ofte er i stand til at cykle. Der lægges også vægt på, at blødningstilfælde ikke altid påvirker gangfunktionen. Du er desuden i stand til at tage offentlig transport, når der ikke er blødninger i leddene. Kommunen oplyste, at der lægefagligt ikke er nogen hindring for, at medicinen kan opbevares på arbejdspladsen og det vil dermed være muligt, at behandle mindre blødninger på stedet. Kommunen henviste endelig til ændret praksis med principafgørelse 45-11.

I klagen fremfører du blandt andet, at afgørelsen er truffet på et forkert grundlag, og oplysninger er taget ud af en sammenhæng. Du er ikke i stand til at anvende cykel som transportmiddel, idet du er stoppet med forebyggende faktor medicin på grund af risiko for blodpropper. Du kan kun lejlighedsvist cykle og/eller anvende offentlig transport på grund af pludselige blødninger eller smerter. Du kan have det godt om morgenen men få timer senere kan du have det dårligt.

Du fremfører videre, at der ikke er taget stilling til konkrete lægelige oplysninger, idet udtalelsen fra kommunallægen alene baserer sig på informationer givet til kommunen af dig. Der er således ikke indhentet lægelige oplysninger til sagen.

Du oplyser, at du har blødersygdom i svær grad, er hjertepatient, er hørehæmmet, har mange ødelagte led og daglige store smerter, som der tages smertestillende medicin for. Du udtrættes af en arbejdsdag og henviser til at der skal tages hensyn til udtrætning og risiko for forværring i bilbekendtgørelsens § 5.

Du oplyser også, at for at kunne tage medicinen på arbejdspladsen skal du have adgang til et aflåst køleskab samt have stillet et lokale til rådighed. Der er åbne kontorlandskaber og ingen lukkede lokaler på arbejdspladsen. Medicinen skal indtages intravenøst. Du vil ikke være i stand til at tage bus hjem efter en blødning på grund af smerter.