Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 53-14 om bil - særlig indretning - udskiftning efter behov - automatgear

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Den seksårige bevillingsperiode, der som udgangspunkt gælder for støtte til køb af bil, kan indgå som et element i vurderingen af, hvorvidt der er behov for udskiftning af en særlig indretning.

Dette indebærer ikke, at en særlig indretning skal udskiftes efter seks år, eller at behov for hyppigere udskiftning af en særlig indretning ikke kan forekomme. Der skal således altid foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der er behov for udskiftning af en særlig indretning. Behovet for udskiftning af en særlig indretning kan både opstå som følge af forhold ved den særlige indretning og af forhold ved den bil, som den særlige indretning sidder i.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014. - § 114, stk. 4, nr. 5.

Bekendtgørelse:

Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013 om støtte til køb af bil efter serviceloven.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, hvorvidt den seksårige bevillingsperiode, der som udgangspunkt gælder for støtte til køb af bil, har betydning for vurderingen af, hvorvidt der er behov for udskiftning af en særlig indretning.

2. Reglerne

Lov om social service § 114, stk. 4, nr. 5, fastslår, at ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold i en bekendtgørelse fastsætter regler om støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen.

Det fremgår af § 13, stk. 4, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, at hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af en nødvendig indretning ydes efter behov.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

C-36-01: Ansøger var berettiget til tilskud til afmontering af særlig indretning i form af ratknop og bremseforstærker. Ankestyrelsen vurderede, at afmonteringen af de særlige indretninger var påkrævet, hvis bilen fortsat skulle være anvendelig for kørsel af ansøger, som ikke længere selv var i stand til at køre bilen, men i stedet skulle køres af forskellige ledsagere. Statens Bilinspektion krævede bilens bremsesystem tilbage til det oprindeligt fabriksfremstillede, for at bilen kunne anvendes af en anden fører.

Ansøgers bil var indregistreret i 1990. Statens Bilinspektion udtalte i 1999, at der intet var der tydede på, at bilen ved fortsat normal vedligeholdelse ikke kunne holde i en ny 6 års periode.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om afslag på udskiftning af særlig indretning i form af automatgear.

Resultatet er

• Du har ikke ret til tilskud til automatgear i den bil, du har købt den 1. marts 2013.

Det betyder, at afgørelse af 11. marts 2013 fra A Kommune stadig gælder.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke er behov for udskiftning af det automatgear, du fik tilskud til i august 2010. Du har derfor ikke har ret til tilskud til automatgear i den bil, du har købt den 1. marts 2013.

Vi lægger vægt på, at du i august 2010 fik tilskud til særlig indretning i form af automatgear i en anden bil. Du søger den 5. marts 2013 om tilskud til automatgear i en bil, købt den 1. marts 2013. Du har krav i kørekortet om, at du skal køre med automatgear.

Vi lægger også vægt på, at der ydes hjælp til udskiftning af en særlig indretning efter behov. Afgørelsen beror således på en vurdering af, hvorvidt der er behov for udskiftning af det automatgear, du fik tilskud til i august 2010.

Vi lægger i denne sammenhæng vægt på, at A Kommune har foretaget en konkret vurdering af, at det automatgear, du fik tilskud til i august 2010, burde kunne holde i cirka seks år, hvilket svarer til den bevillingsperiode, der som udgangspunkt gælder for støtte til køb af bil. Kommunen har samtidig vurderet, at dit ønske om at skifte bil med hyppigere mellemrum end seks år ikke i sig selv kan begrunde udbetaling af tilskud til automatgear.

Vi lægger endvidere vægt på, at tilskud til automatgear er betinget af, at bilen er under et år og er forsynet med indretningen fra fabrikken. Et automatgear er således en integreret del af en bil, der er under et år gammel. Set i lyset heraf og af, at der tidligst kan ydes støtte til genbevilling af bil seks år efter registreringen af en bil, hvortil der er ydet støtte, må et automatgear forventes at kunne holde i en seksårig periode.

Vi finder på denne baggrund, at den seksårige bevillingsperiode, der som udgangspunkt gælder for støtte til køb af bil, kan indgå som et element i vurderingen af, hvorvidt der er behov for udskiftning af automatgear.

Vi bemærker, at dette ikke indebærer, at der skal ydes hjælp til udskiftning af automatgear efter seks år, eller at behov for hyppigere udskiftning ikke kan forekomme. Der skal således altid foretages en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt der er behov for udskiftning. Behovet for udskiftning af en særlig indretning i form af automatgear kan både opstå som følge af forhold ved automatgearet og af forhold ved den bil, automatgearet sidder i.

Vi lægger herefter vægt på, at årsagen til, at du har købt en ny bil, er, at du plejer at skifte bil hvert tredje år. Årsagen til udskiftningen af bilen er således hverken, at din tidligere bil som følge af alder, totalskade eller lignende ikke længere var anvendelig, eller at din tidligere bil ikke længere var egnet på grund af en ændring af din eller en anden person i din husstands funktionsevne. Der er heller ingen oplysninger om, at din tidligere bil af andre årsager ikke længere kunne tilgodese din eller din families behov for transport. Endvidere er der ikke angivet anden særlig grund til, at din tidligere bil er blevet udskiftet.

Det er heller ikke problemer med automatgearet i din tidligere bil, der har medført et behov for at skifte bil. Det er følgeligt ikke på grund af, at reparation af automatgearet ikke var muligt, at omkostningerne ved en eventuel reparation af automatgearet var uforholdsmæssigt høje, eller at automatgearet som følge af en ændring af din funktionsevne ikke længere kunne tilgodese dit behov. Endvidere er der ikke angivet anden særlig grund til, at automatgearet ikke længere kunne anvendes, og at der derfor var behov for udskiftning af dette.

Eftersom det var en helt ny bil, kommunen i august 2010 gav tilskud til automatgear i, var det ikke nødvendigt for kommunen at være opmærksom på, om løsningen kunne formodes at være brugbar i en seksårig periode. Behovet for udskiftning af automatgearet er derfor ikke opstået som følge af, at kommunen har givet tilskud til særlige indretninger i en tidligere registreret bil, hvor det senere har vist sig, at løsningen kun var brugbar i en periode, der var kortere end seks år.

Der er således hverken forhold ved det automatgear, der blev givet tilskud til i august 2010, eller i den tidligere bil, automatgearet sidder i, der kan begrunde et behov for udskiftning af automatgearet mindre end tre år efter, at der er ydet tilskud til dette.

Det forhold, at du i 2005, 2007, 2008 og 2010 har modtaget tilskud til automatgear i biler, som du selv har købt, kan ikke ændre vurderingen af, at der ikke er behov for udskiftning af det automatgear, du fik tilskud til i august 2010. Vi skal i denne sammenhæng bemærke, at kommunen ifølge telefonnotat af 26. august 2010 har oplyst dig om, at de vil overveje, om du fremover kan få tilskud til automatgear, hver gang du skifter bil, når det sker med så korte intervaller.

Bemærkninger til klagen

Du skriver i din klage af 18. marts 2013, at du ikke kan forstå, hvorfor kommunen henviser til en bestemmelse, der vedrører reparation, udskiftning og afmontering af en særlig indretning. Du mener således ikke, at det er dette, at du har behov for.

Vi bemærker, at du søger om, at det automatgear, du i august 2010 fik tilskud til i den tidligere bil, udskiftes med et automatgear i din nye bil. Kommunen har derfor behandlet din ansøgning efter den korrekte bestemmelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da A Kommune traf afgørelse i sagen

• A Kommunes afgørelse af 11. marts 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 18. marts 2013

• A Kommunes genvurdering af 21. marts 2013

Du lider af karpaltunnelsyndrom i begge håndled og har som følge heraf smerter i begge hænder og arme. Politiet stiller krav om, at du skal køre med automatgear.

Du har fået tilskud til særlig indretning i form af automatgear i 2005, 2007, 2008 og 2010 i biler, som du selv har købt. Du søger i 2013 om tilskud til særlig indretning i form af automatgear.

Kommunen giver afslag på din ansøgning. Kommunen henviser til § 13, stk. 4, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, hvoraf det fremgår, at hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af nødvendig indretning ydes efter behov. Kommunen har efter en konkret bedømmelse vurderet, at automatgearet bør kunne holde i en periode på cirka seks år, svarende til den sædvanlige udskiftningsperiode for støtte til køb af bil. Kommunen har samtidig vurderet, at dit ønske om at skifte bil med hyppigere mellemrum end seks år ikke i sig selv kan begrunde udbetaling af tilskud til automatgear.

Du klager over kommunens afgørelse. Du skriver, at du er uforstående over for kommunens afgørelse. Du har krav i kørekortet om anvendelse af automatgear, og du har altid skiftet bil cirka hvert tredje år. Dette har ikke tidligere været et problem.

Kommunen genvurderer sagen og fastholder sin afgørelse.