Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 58-14 om kontanthjælp - beregning - fradrag for indtægt - ansøgningsmåneden

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Indtægter trækkes fra krone for krone

Indtægter skal som hovedregel trækkes fra i uddannelses- eller kontanthjælpen. Indtægter skal normalt trækkes fra krone for krone i hjælpen.

Det gælder også, når der beregnes hjælp for den måned, hvori der første gang bevilges uddannelses- eller kontanthjælp (ansøgningsmåneden).

Det gælder, selvom den beregnede uddannelses- eller kontanthjælp for ansøgningsmåneden sammen med indtægten er mindre end en hel måneds uddannelses- eller kontanthjælpssats, fordi der ansøges om hjælp på en senere dato end den 1. i måneden.

Spørgsmålet om hjælp til dækning af et eventuelt yderligere forsørgelsesbehov i måneden efter første udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp må løses efter reglen om engangshjælp i aktivlovens § 25a samt eventuelt også efter reglerne i aktivlovens kapitel 10 om hjælp i særlige tilfælde.

Arbejdsindtægter trækkes fra krone for krone, når der er foretaget et arbejdstimefradrag

Hvis der er tale om en arbejdsindtægt, skal der – inden indtægten trækkes fra i hjælpen – foretages et arbejdstimefradrag i indtægten efter reglerne i aktivlovens § 31. Arbejdstimefradraget skal foretages med den sats, som fremgår af loven, og for det antal arbejdstimer lønnen dækker, dog højst for 160 timer pr. måned.

Når arbejdstimefradraget er trukket fra i indtægten, trækkes resten af indtægten fra krone for krone i den beregnede hjælp.

Lov:

Lov om lov om aktiv socialpolitik - jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, jf. ændringslov nr. 894 af 4. juli 2013 og ændringslov nr. 166 af 26. februar 2014, § 13b, § 30, stk. 1, og § 31, stk. 1

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare, om fradraget for en indtægt i den beregnede uddannelses- eller kontanthjælp for en ansøgningsmåned, skal foretages krone for krone, efter at der, for så vidt angår arbejdsindtægter er foretaget et arbejdstimefradrag, eller med en forholdsmæssig andel set i forhold til det antal dage i ansøgningsmåneden, hvori borgeren har ret til at modtage uddannelses- eller kontanthjælp for.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 13 b, stk. 1, fastslår, at en ansøger normalt tidligst kan få udbetalt uddannelses- eller kontanthjælp 1 måned efter den første henvendelse til kommunen.

Lov om aktiv socialpolitik § 13 b, stk. 2, fastslår, at der højst kan udbetales hjælp svarende til den periode, hvor betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Lov om aktiv socialpolitik § 30, stk. 1, fastslår, at indtægter som hovedregel skal trækkes fra i hjælpen.

Lov om aktiv socialpolitik § 31, stk. 1, fastlår, at der skal ses bort fra et beløb pr. udført arbejdstime, inden indtægten trækkes fra i hjælpen.

Det fremgår af punkt 96 i Vejledning nr. 39 af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik, at hovedreglen er, at indtægter skal trækkes fra krone for krone i den beregnede hjælp.

Det fremgår af punkt 99 i vejledningen om lov om aktiv socialpolitik, at lovens § 31 er en undtagelse fra hovedreglen om krone for krone fradraget, idet der ved arbejdsindtægter skal ses bort fra et beløb pr. udført arbejdstime inden indtægten trækkes fra i hjælpen.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

107-12: fastslår som hovedregel, at det kun er indtægter udbetalt efter bevillingstidspunktet, der trækkes fra. Indtægter udbetalt før bevillingstidspunktet trækkes ikke fra. Indtægten trækkes fra i hjælpen for den måned, hvori indtægten udbetales. Dette princip gælder ikke, hvis der er tale om et større beløb. I så fald kan der være tale om, at retten til kontanthjælp først indtræder, når beløbet er levet op. Hvor stort beløbet skal være afhænger af en konkret vurdering.

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

A-28-04: historisk, gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

I et tilfælde, hvor begge ægtefæller havde modtaget starthjælp, fik en af ægtefællerne arbejde. Der skulle ikke ske fradrag for arbejdsindtægten krone for krone i den beregnede hjælp, idet der inden fradrag for arbejdsindtægten skulle foretages et timefradrag.

4. Den konkrete afgørelse

Resultatet er:

• Du har fået mere udbetalt i kontanthjælp for september måned 2012, end du havde ret (til? )

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Du skal ikke som følge af denne afgørelse tilbagebetale det for meget modtagne beløb.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at den lønindtægt, som du fik udbetalt den 28. september 2012, skulle trækkes fra i din kontanthjælp for perioden 10.-30. september 2012.

Vi vurderer endvidere, at kommunen ikke var berettiget til kun at se bort fra en forholdsmæssig andel af arbejdstimefradraget ved opgørelsen af din indtægt.

Vi vurderer endelig, at kommunen ved beregningen af din kontanthjælp ikke var berettiget til kun at trække din indtægt fra med en forholdsmæssig andel.

Kommunen skulle ved opgørelsen af din indtægt have set bort fra hele det arbejdstimefradrag, du havde ret til.

Derefter skulle kommunen have trukket resten af din indtægt fra krone for krone i den beregnede kontanthjælp for perioden 10.-30. september 2012.

Vi har lagt til grund, at du henvendte dig i kommunen og ansøgte om kontanthjælp den 10. september 2012 efter at du på grund af sygdom var ophørt i dit løntilskudsjob den 9. september 2012. Kommunen bevilgede dig kontanthjælp fra og med den 10. september 2012.

Vi har lagt vægt på, at du for september 2012 højst kunne modtage kontanthjælp svarende til dagene i perioden 10.-30. september 2012, dvs. for 21 dage i september 2012. Din månedlige kontanthjælpssats var i 2012 på 10.335 kr. før skat. Kontanthjælpen for 21 dage i september svarede herefter til 7.234,50 kr. (sats 10.335 kr. divideret med 30 dage = 344,50 kr. pr. dag ganget med 21 dage).

Vi har endvidere lagt vægt på, at du den 28. september 2012 fik udbetalt løn. Ifølge din lønseddel var der tale om en indtægt på 3.352,32 kr. efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.

Vi har også lagt vægt på, at du ifølge lønsedlen modtog løn for 31 arbejdstimer. I 2012 var satsen for arbejdstimefradraget på 14,99 kr. pr. udført arbejdstime. Det giver et arbejdstimefradrag på i alt 464,69 kr.

Vi har endelig lagt vægt på, at den indtægt, som skulle trækkes fra i den beregnede kontanthjælp på 7.234,50 kr. efter arbejdstimefradraget, var på 2.887,63 kr. (indtægt 3.352,32 kr. minus arbejdstimefradraget 464,69 kr.).

Du havde herefter ret til at modtage kontanthjælp for september 2012 med 4.346,87 kr. (beregnet kontanthjælp 7.234,50 kr. minus indtægt 2.887,63 kr.). Kommunen udbetalte kontanthjælp til dig med 5.027,22 kr. Du modtog derfor 680,35 kr. mere i kontanthjælp, end du havde ret til for september 2012.

Efter reglerne har en ansøger normalt først ret til kontanthjælp fra den første henvendelse om hjælp til kommunen, dvs. fra ansøgningstidspunktet. Der kan for ansøgningsmåneden kun udbetales hjælp fra og med bevillingstidspunktet.

Ansøgerens indtægter skal normalt trækkes fra krone for krone i hjælpen. Hvis der er tale om en arbejdsindtægt, skal der dog ses bort fra et beløb på 14,99 kr. (i 2012) pr. udført arbejdstime, dog højst for 160 timer pr. måned, inden indtægten trækkes fra i hjælpen.

Dette gælder, selvom ansøgerens kontanthjælp for ansøgningsmåneden sammen med arbejdsindtægten er lavere end en hel måneds kontanthjælp.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at din bruttoindtægt i september på grund af fradraget for din løn blev mindre end almindelig kontanthjælp.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger der forelå, da kommunen traf afgørelse i sagen

• Kommunens afgørelse af 1. oktober 2012 (Beregningsoversigt)

• Klagen af 17. oktober 2012 til Beskæftigelsesankenævnet, nu Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

• Kommunens genvurdering af 17. oktober 2012

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 11. juli 2019, da den er erstattet af principafgørelse 42-19.