Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 59-14 om kontanthjælp - ferie - optjeningsprincip

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En uddannelses- eller kontanthjælpsmodtager har ikke ret til ferie med bevarelse af hjælpen, når hjælpen har været afbrudt i en hel kalendermåned

Der gælder ikke et egentligt optjeningsprincip for retten til ferie efter aktivlovens § 13, stk. 11.

Hvis en uddannelses- eller kontanthjælpsmodtager på tidspunktet for ansøgningen om ferie med bevarelse af hjælpen ikke har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende kalendermåneder, fordi hjælpen har været afbrudt i en hel kalendermåned, er der ikke ret til ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, før der er forløbet en sammenhængende periode på 12 kalendermåneder med uddannelses- eller kontanthjælp.

Det gælder også, selvom uddannelses- eller kontanthjælpsmodtageren forud for afbrydelsen af hjælpen har haft en periode på 12 sammenhængende kalendermåneder med uddannelses- eller kontanthjælp.

Det betyder, at der ved opgørelsen af de 12 sammenhængende kalendermåneder med uddannelses- eller kontanthjælp skal tælles forfra, hver gang personens hjælp har været afbrudt i en hel kalendermåned.

Der er ikke ret til uddannelses- eller kontanthjælp efter aktivlovens ferieregler under ferie i ansættelsesforhold efter hjælpens ophør

En tidligere uddannelses- eller kontanthjælpsmodtager vil ikke efterfølgende kunne få uddannelses- eller kontanthjælp udbetalt under ferie i ansættelsesforhold, herunder i støttet beskæftigelse, efter uddannelses- eller kontanthjælpsforløbets ophør.

Det gælder, selvom personen før ansættelsesforholdets begyndelse har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, selvom der er tale om tvungen ferie, selvom personen ikke har ret til løn eller feriepenge under ferien, og selvom personen ikke har haft mulighed for at spare op til feriens afholdelse.

Der kan være ret til uddannelses- eller kontanthjælp efter aktivlovens almindelige regler om hjælp til forsørgelse under tvungen ferie

Hvis en person efter kort tids ansættelse, herunder i støttet beskæftigelse, er afskåret fra at arbejde, fordi virksomheden holder ferielukket, personen ikke har ret til løn eller feriepenge under ferielukningen, og personen ikke har haft mulighed for at spare op til at holde ferie på grund af den korte tids ansættelse, vil personen som udgangspunkt opfylde betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 2, for at kunne få uddannelses- eller kontanthjælp under ferien.

Det vil være en betingelse for at kommunen kan yde hjælpen, at personen opfylder aktivlovens øvrige, almindelige betingelser for at kunne få hjælpen.

Kommunen vil kunne kræve hjælpen tilbagebetalt efter aktivlovens § 93, stk. 1, nr. 4, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, jf. ændringslov nr. 267 af 27. marts 2012 og ændringslov nr. 1380 af 23. december 2012 -§ 11, stk. 2, og § 13, stk. 11

Bekendtgørelse:

Beskæftigelsesministeriets (Arbejdsmarkedsstyrelsens) bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2013 om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagerne

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagerne principielt for at afklare, om der for retten til ferie efter aktivlovens § 13, stk. 11, gælder et egentligt optjeningsprincip, således at en person, der efter at have modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til uddannelses- eller kontanthjælp under afholdelse af ferie, når personen efterfølgende har haft en hel kalendermåneds afbrydelse i hjælpen, eller efterfølgende er i et ansættelsesforhold, herunder støttet beskæftigelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har endvidere behandlet sagerne for at afklare, om der efter aktivlovens almindelige regler om hjælp til forsørgelse kan være ret til uddannelses- eller kontanthjælp under afholdelse af tvungen ferie i et ansættelsesforhold efter hjælpens ophør.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 1, stk. 1, nr. 2, fastslår, at formålet med loven er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Lov om aktiv socialpolitik § 11, stk. 2, nr. 1 og 2, fastslår, at det en betingelse for at få uddannelses- eller kontanthjælp, at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, der bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse.

Lov om aktiv socialpolitik § 13, stk. 11, fastslår, at det bl.a. en betingelse for ret til ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, at personen har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder. Ferien skal afholdes indenfor de følgende 12 måneder.

Lov om aktiv socialpolitik § 13, stk. 14, er en bemyndigelse for ministeren til at fastsætte regler om opgørelsen af perioden på 12 sammenhængende måneder med uddannelses- eller kontanthjælp.

Det fremgår af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2013 om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelses- eller kontanthjælp, at der ved en hel måned forstås en kalendermåned.

Det fremgår af § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2013, at en periode på 12 sammenhængende måneder med uddannelses- eller kontanthjælp beregnes fra første måned, hvor personen modtager uddannelses- eller kontanthjælp.

Det fremgår af § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2013, at en måned, hvor personen helt eller delvist har modtaget uddannelseshjælp, kontanthjælp eller engangshjælp, herunder supplerende hjælp, indgår i opgørelsen af de 12 sammenhængende måneder som en hel måned.

Det fremgår af § 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2013, at en periode på 12 måneder ikke er sammenhængende, hvis perioden afbrydes af en hel måned uden uddannelses- eller kontanthjælp.

Det fremgår af lovforarbejderne til aktivlovens § 13, stk. 11 (indtil 1. januar 2014 § 13, stk. 8), lovforslag nr. L91 Folketingsåret 2011/2012, at den enkelte ikke optjener ret til ferie, men har ret til ikke at skulle stå til rådighed under de fem ugers ferie. En tidligere kontanthjælpsmodtager vil derfor ikke efterfølgende kunne få kontanthjælp udbetalt under ferie i ansættelsesforhold efter kontanthjælpsforløbet.

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser, der belyser om der gælder et egentligt optjeningsprincip for ret til ferie med uddannelses- eller kontanthjælp efter aktivlovens § 13, stk. 11.

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

O-4-96: historisk, gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne Principafgørelse.

Afholdelse af tvungen ferie ansås for at være en social begivenhed i bistandslovens forstand. Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger på grund af den korte tid, han havde været i arbejde, ikke havde haft mulighed for at foretage opsparing til feriens afholdelse.

Den kontanthjælp, som ansøger havde modtaget i ferieperioden, kunne kræves tilbagebetalt. Der blev herved lagt vægt på størrelsen af ansøgers rådighedsbeløb efter fradrag af de faste udgifter, som gjorde det muligt for ham inden for kortere tid at tilbagebetale den modtagne kontanthjælp.

4. De konkrete afgørelser

Sag nr. 1

Resultatet er:

• Du har ikke ret til kontanthjælp under din ferie i perioden 24. juni 2013 til 11. juli 2013.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Afgørelsen er truffet af et flertal af udvalgets medlemmer. To medlemmer har afgivet dissens, idet de finder betingelserne for ret til kontanthjælp under din ferie opfyldt.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke opfylder betingelserne i aktivlovens § 13, stk. 11 (tidligere stk. 8), for at kunne få kontanthjælp under ferie i perioden 24. juni 2013 til 11. juli 2013, fordi du ikke havde modtaget kontanthjælp i mindst 12 sammenhængende kalendermåneder på tidspunktet for ansøgningen om ferie.

Vi vurderer i den forbindelse, at der ikke gælder et egentligt optjeningsprincip for retten til ferie efter aktivlovens § 13, stk. 11. Hvis en uddannelses- eller kontanthjælpsmodtager på tidspunktet for ansøgningen om ferie, ikke har modtaget hjælpen i 12 sammenhængende kalendermåneder, fordi hjælpen har været afbrudt i en hel kalendermåned, er der ikke ret til ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, før der er forløbet en sammenhængende periode på 12 kalendermåneder med uddannelses- eller kontanthjælp. Dette gælder også, selvom uddannelses- eller kontanthjælpsmodtageren forud for afbrydelsen af hjælpen har haft en periode på 12 sammenhængende kalendermåneder med uddannelses- eller kontanthjælp. Det betyder, at der ved opgørelsen af de 12 sammenhængende kalendermåneder med uddannelses- eller kontanthjælp skal tælles forfra, hver gang personens hjælp har været afbrudt i en hel kalendermåned.

Vi har lagt vægt på, at du den 17. juni 2013 ansøgte kommunen om kontanthjælp under ferie i perioden 24. juni 2013 til 11. juli 2013.

Vi har endvidere lagt vægt på, at du har modtaget supplerende kontanthjælp i perioden fra 1. marts 2012 til 31. marts 2013 til din ægtefælles lønindtægter og dine egne lønindtægter fra deltidsarbejde, men at du ikke modtog kontanthjælp for april måned 2013, da du i denne måned tjente for meget i dit deltidsjob til, at der kunne komme kontanthjælp til udbetaling til dig.

Vi har endelig lagt vægt på, at du igen fra 1. maj 2013 fik udbetalt kontanthjælp. Da du i juni ansøgte kommunen om kontanthjælp under ferie, havde du kun modtaget kontanthjælp i ca. 1½ måned.

Efter reglerne har en person ret til ferie i op til 5 uger, hver gang personen har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i en sammenhængende periode på 12 kalendermåneder. Det vil sige, at uddannelses- eller kontanthjælpsmodtageren ikke har pligt til at stå til rådighed i en periode på sammenlagt 5 uger i de efterfølgende 12 sammenhængende kalendermåneder, hver gang der er forløbet en sammenhængende periode på 12 kalendermåneder med uddannelses- eller kontanthjælp.

Efter reglerne beregnes en periode på 12 sammenhængende kalendermåneder med uddannelses- eller kontanthjælp fra første måned, hvor personen modtager uddannelses- eller kontanthjælp. En periode på 12 måneder er ikke sammenhængende, hvis perioden afbrydes af en hel kalendermåned uden uddannelses- eller kontanthjælp.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du over et års tid har fået supplerende kontanthjælp, og at du har arbejdet mere i april, da du kæmper for at komme ud af kontanthjælpssystemet, men så bare bliver straffet. Det er din opfattelse, at det kan betale sig at få fuld kontanthjælp i stedet for at arbejde.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger der forelå, da kommunen traf afgørelse i sagen

• Kommunens afgørelse af 21. juni 2013

• Klagen af 21. juni 2013 til Beskæftigelsesankenævnet, nu Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

• Kommunens genvurdering af 25. juni 2013

Sag nr. 2

Resultatet er:

Du har ikke ret til kontanthjælp under din ferie i perioden 30. april 2013 til 10. maj 2013.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke opfylder betingelserne i aktivlovens § 13,

stk. 11 (tidligere stk. 8), for at kunne få kontanthjælp under ferie fra dit løntilskudsjob i perioden 30.

april 2013 til 10. maj 2013.

Vi vurderer i den forbindelse, at der ikke gælder et egentligt optjeningsprincip for retten til ferie efter aktivlovens § 13, stk. 11. En tidligere uddannelses- eller kontanthjælpsmodtager vil derfor ikke efter §

13, stk. 11, kunne få uddannelses- eller kontanthjælp udbetalt under ferie i et ansættelsesforhold,

efter at uddannelses- eller kontanthjælpen er ophørt.

Dette gælder, selvom personen før ansættelsesforholdets begyndelse har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, selvom der er tale om tvungen ferie, selvom personen ikke har ret til løn eller feriepenge under ferien, og selvom personen ikke har haft mulighed for at spare op til feriens afholdelse.

Vi vurderer endelig, at du ikke var afskåret fra at skaffe det nødvendige til din forsørgelse under feriens afholdelse, da der ikke var tale om tvungen ferie. Du kunne således vælge at arbejde og få udbetalt løn. Du opfyldte derfor ikke betingelsen i aktivlovens § 11, stk. 2, nr. 2, for at kunne få kontanthjælp under ferien.

Vi har lagt vægt på, at din kontanthjælp ophørte, da du begyndte i dit løntilskudsjob den 7. januar 2013.

Vi har også lagt vægt på, at den virksomhed, du var ansat i, ikke holdt lukket i perioden 30. april 2013 til 10. maj 2013, hvor du ønskede at holde ferie.

Efter aktivlovens § 11, stk. 2, kan en person, der har været ude for ændringer i sine forhold (en såkaldt social begivenhed), der bevirker, at personen ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin forsørgelse og hvis forsørgelsesbehov ikke er dækket gennem andre ydelser, være berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp.

Ifølge Ankestyrelsens principafgørelse O-4-96 kan afholdelse af tvungen ferie i et ansættelsesforhold være en social begivenhed.

Efter aktivloven § 13, stk. 11, har en person, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, under visse nærmere betingelser ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Det fremgår af lovforarbejderne til denne bestemmelse, at den enkelte ikke optjener ret til ferie, men har ret til ikke at skulle stå til rådighed under de 5 ugers ferie. En tidligere kontanthjælpsmodtager vil derfor ikke efterfølgende kunne få kontanthjælp udbetalt under ferie i ansættelsesforhold efter kontanthjælpsforløbet.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du havde modtaget kontanthjælp i 12 måneder, før du begyndte i løntilskudsjobbet. Du mener derfor, at du har optjent ret til at få kontanthjælp under ferien.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger der forelå, da kommunen traf afgørelse i sagen

• Kommunens afgørelse af 19. februar 2013

• Klagen af 18. marts 2013 til Beskæftigelsesankenævnet, nu Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

• Kommunens genvurdering af 21. marts 2013