Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 1969 om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 431 af 1. juni 1992, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 4, § 15, stk. 1 og 2, samt § 16, stk. 2, i lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 17. februar 2014, som ændret ved lov nr. 736 af 25. juni 2014, fastsættes:«

2. I § 2 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Sager efter § 2, stk. 2, § 4, stk. 2, § 5, § 7, § 8, § 9, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., § 11, stk. 1, og §§ 12-13 i lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed og sager efter denne bekendtgørelses § 3, § 5, § 6, stk. 2, § 7, stk. 6, 1. led og § 22, stk. 1, behandles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, hvis virksomheden drives eller agtes drevet i eller fra Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds. Drives eller agtes virksomheden drevet i eller fra Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds, behandles sagen af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi.

Stk. 4. Sager efter § 9, stk. 1, 3. pkt., § 10 og § 14, stk.1, i lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed og sager efter denne bekendtgørelses § 8, stk. 1 og 2, samt § 21, stk. 3, behandles af det stedlige politi.«

3. I § 5 ændres »Politimesteren, i København politidirektøren,« til: »Politiet«.

4. § 21, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Pantelåneren skal mindst 2 søgnedage inden auktionen sende 2 eksemplarer af auktionskataloget til politiet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

Justitsministeriet, den 30. september 2014

Karen Hækkerup

/ Thomas Klyver