Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

§ 1

I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 292 af 15. marts 2013, bekendtgørelse nr. 1325 af 25. november 2013 og bekendtgørelse nr. 1431 af 11. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 56-57, §§ 59-61, § 63, stk. 5, § 64, stk. 5, § 66, stk. 6, § 88 a, stk. 1, § 118, stk. 8, § 124 q, § 130, stk. 1, § 134 b og § 134 c i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 245 af 19. marts 2014, lov nr. 373 af 14. april 2014, lov nr. 457 af 14. maj 2014 og lov nr. 736 af 25. juni 2014, fastsættes:«

2. I § 128 indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Sager efter §§ 28, 32, 33, 36, 65 og 66, § 68, stk. 2, §§ 69, 70 og 83, § 87, stk. 1, §§ 93 og 94, § 97, stk. 1, § 99, stk. 4, §§ 101-103 og 110, § 125, stk. 3, samt § 127, vedrørende Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds behandles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi. Vedrører sagen Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds behandles sagen af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi.

Stk. 3. Politiets opgaver efter §§ 39, 44, 57, 58, 60 og 67, § 68, stk. 1, § 71, § 87, stk. 2, § 97, stk. 3, § 99, stk. 5, §§ 100 og 116, samt denne bekendtgørelses bilag 3, 5, 6, 7 og 10 varetages af det stedlige politi.

Stk. 4. Aflevering af kørekort efter færdselslovens § 60, stk. 5, § 63, stk. 7, eller § 66 a, stk. 4, 1. pkt., samt aflevering af kørekort som følge af kørselsforbud eller frakendelse efter denne bekendtgørelses § 98, stk. 1 eller 3, skal ske til det stedlige politi. Aflevering af kørekort som følge af inddragelse af eller indskrænkninger i førerretten efter denne bekendtgørelses § 98, stk. 1-3, skal enten ske til det stedlige politi eller til den politikreds, som behandler sager for den pågældende politikreds, jf. stk. 2.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

Justitsministeriet, den 30. september 2014

Karen Hækkerup

/ Christian Hesthaven