Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om våben og ammunition mv.

§ 1

I Justitsministeriets cirkulære af 30. oktober 2013 om våben og ammunition mv. foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., udgår: »nr. 1248 af 30. oktober 2013«.

2. Overalt i cirkulæret ændres »politidirektøren« til: »politiet« og »Politidirektøren« til: »Politiet«.

3. I § 1, stk. 1, 2. pkt., ændres »Våbentilladelse, samtykke og godkendelse« til: »Våbentilladelse, samtykke, godkendelse og dispensation«.

4. § 1, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Våbentilladelse, samtykke, godkendelse og dispensation til ansøgere med bopæl eller hjemsted i Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds meddeles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi. Våbentilladelse, samtykke, godkendelse og dispensation til ansøgere med bopæl eller hjemsted i Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds meddeles af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi.

Stk. 3. En skytte- eller jagtforening har hjemsted i den politikreds, hvor foreningen opbevarer våben eller i øvrigt må antages at have størst tilknytning.

Stk. 4. Våbentilladelse, samtykke, godkendelse og dispensation til ansøgere, der ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark, meddeles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, hvis ansøgeren har sit faste opholdssted i Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds, eller, hvis ansøger ikke har fast opholdssted i Danmark, hvis våbnet opbevares i en af disse politikredse. Våbentilladelse, samtykke, godkendelse og dispensation til ansøgere, der ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark, meddeles af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi, hvis ansøgeren har sit faste opholdssted i Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds, eller, hvis ansøgeren ikke har fast opholdssted i Danmark, hvis våbnet opbevares i en af disse politikredse.«

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 2014.

Justitsministeriet, den 30. september 2014

Karen Hækkerup

/ Rikke-Louise Ørum Petersen