Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond

§ 1

I bekendtgørelse nr. 88 af 23. januar 2014 om støtte under Grøn Omstillingsfond foretages følgende ændring:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Det rådgivende udvalg vurderer og prioriterer ansøgningerne om tilskud på baggrund af tildelingskriterierne, jf. § 8, og afgiver indstilling til Erhvervsstyrelsen om anvendelse af tilskud på baggrund af ansøgningsrunder til Grøn Omstillingsfond inden for på forhånd fastlagte ansøgningstemaer. Efter denne bekendtgørelse ydes støtte til projekter i form af tilskud.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober 2014.

Erhvervsstyrelsen, den 15. september 2014

Betina Hagerup

/ Andrew Hjuler Crichton