Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Ikke-landbrugsanvendelse af et areal

Resumé

NaturErhvervstyrelsen traf afgørelse om, at et areal, der havde været udlejet til camping i forbindelse med en festival, ikke var støtteberettiget efter ordningen om Enkeltbetaling.

Fødevareministeriets Klagecenter stadfæstede afgørelsen, da der var adgang til arealet udover varigheden af den tilladte periode, hvor et areal kan anvendes til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter.

NN
Den 20. august 2013
Sagsnr. : 17087
Ref. : ASM
Tlf. : 50839099

Afgørelse om enkeltbetaling 2010

Fødevareministeriets Klagecenter fastholder NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 24. januar 2011. Det betyder, at du får afslag på ansøgningen om direkte støtte efter enkeltbetalingsordningen for 2010. Den allerede uretmæssigt udbetalte støtte for 2010 skal tilbagebetales.

Du klager i brev af 5. februar 2012 over styrelsens afgørelse om enkeltbetaling 2010.

Begrundelse

6,30 ha af det areal, som du har søgt støtte til i 2010 var ikke støtteberettigede, da arealets primære anvendelse i 2010 ikke var landbrug. Da afvigelsen er på mere end 20 % af det godkendte areal, skal der ikke udbetales støtte for 2010 efter ordningen enkeltbetaling.

Uddybet begrundelse for afgørelsen

I 2010 har 6,30 ha været udlejet til Roskildefestivalen til brug for camping. Arealet har været tilgængeligt for festivalens gæster fra den 26. juni kl. 18 til den 4. juli 2010. Det vil sige 9 dage.

I henhold til EU-regelsættet forstås ved et støtteberettiget areal ethvert af bedriftens landbrugsarealer, og hvis arealet også anvendes til andre formål, et areal som fortrinsvis anvendes til landbrugsaktivitet. Med mindre, der er tale om force majeure eller usædvanlige omstændigheder, skal et areal opfylde støtteberettigelseskriterierne i hele kalenderåret1). Af det nationale regelsæt fremgår, at anvendelse af et areal til ikke-landbrugsmæssige formål i perioden 1. april til 31. august højst må strække sig over 8 dage2). Arealet har således været anvendt til ikke-landbrugsmæssige formål længere end den tilladte periode på 8 dage.

Fødevareministeriets Klagecenter har i sin afgørelse af 23. december 2011 af din klage over NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 4. marts 2011 lagt vægt på, at NaturErhvervstyrelsen i højere grad skulle inddrage sagens konkrete omstændigheder. I forbindelse med behandlingen af din klage af 5. februar 2012 har Klagecentret foretaget en fornyet gennemgang af regelsættet og inddraget NaturErhvervstyrelsens praksis. Vi har vurderet, at reglen om, hvor længe et areal må anvendes til ikke-landbrugsmæssige formål, skal forstås på linje med de øvrige regler under enkeltbetalingsordningen. Det betyder, at reglen skal anvendes efter sin ordlyd, uanset de konkrete omstændigheder, hvorunder reglen er overtrådt. Eneste undtagelse er force majeure eller usædvanlige omstændigheder, som vi ikke finder foreligger i dette tilfælde. Vi finder det godtgjort, at der var adgang til området fra den 26. juni kl. 18 til og med den 4. juli. Det giver en overskridelse på 6 timer i forhold til 8-dages reglen. Overskridelsen medfører, at arealet ikke er berettiget til at modtage støtte efter ordningen om enkeltbetaling.

NaturErhvervstyrelsens gør i sin afgørelse af 24. februar 2012 gældende, at den ikke-landbrugsmæssige anvendelse skal forlænges med den periode, hvor teltene skal opsættes og nedtages. Det fremgår af NaturErhvervstyrelsens bemærkninger af 31. august, at dine arealer anvendes til campingvogne og caravans og ikke til ”get-a-tent”, som anført i afgørelsen. Det svarer til, hvad du har oplyst i din klage af 5. februar 2012. I centerets afgørelse medregner vi derfor udelukkende perioden fra den 26. juni til den 4. juli.

Det er i denne sammenhæng uden betydning, hvilket økonomisk udbytte, du har af arealet.

Dispensation

Du skriver, at det er en hul argumentation, når NaturErhvervstyrelsen påpeger, at der ikke tidligere er givet dispensation. Vi er enige med dig i, at en bestemmelse om dispensation kun giver mening, hvis der også ydes dispensation, hvor begrundelsen er i overensstemmelse med de gældende regler.

NaturErhvervstyrelsen kan efter begrundet ansøgning tillade ikke-landbrugsmæssig anvendelse af arealer, hvortil der søges støtte, i en længere periode end de generelle regler fastlægger3). NaturErhvervstyrelsen har oplyst, at dispensation gives, når forlængelse af perioden skyldes udefra kommende forhold, f.eks. arkæologiske undersøgelser. Desuden skal ansøgning om dispensation indsendes inden den periode, hvor den ikke-landbrugsmæssige anvendelse af arealerne finder sted. Fødevareministeriets Klagecenter er enig i denne praksis.

Klagecentret finder, at de øvrige forhold, du anfører, ikke kan føre til, at afgørelsen skal have et andet resultat.

Støtten beregnes ud fra det godkendte støtteberettigede areal

Det godkendte støtteberettigede areal efter ordningen Enkeltbetaling 2010 udgør 25,56 ha.

Støtten for det godkendte støtteberettigede areal for 2010 efter ordningen Enkeltbetaling bortfalder helt. Vi er enige med NaturErhvervstyrelsen i, at du har søgt om støtte til 6,30 ha mere, end der kan godkendes (arealafvigelsen). Det godkendte støtteberettigede areal udgør 25,56 ha, og arealafvigelsen udgør 24,65 % heraf. Arealafvigelsen udgør således mere end 20 % af det godkendte støtteberettigede areal. Der skal derfor ikke udbetales støtte for det godkendte støtteberettigede areal4).

Det er ansøgers ansvar, at ansøgning om enkeltbetalingsstøtte indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå støtteberettigelsen5). Det gælder også oplysninger om arealernes størrelse, beliggenhed og beskaffenhed. Du skulle derfor selv have foretaget fradrag for de arealer eller de dele af arealer, der ikke opfylder betingelserne for støtte.

Tilbagebetaling

I reglerne om enkeltbetaling er det fastsat, at uretmæssigt udbetalte støttebeløb skal tilbagebetales, medmindre der er indtrådt forældelse, eller hvis udbetalingen skyldes en fejl begået af den kompetente myndighed, og landbrugeren ikke med rimelighed kunne forventes at have opdaget fejlen6). Ansøger skal derfor tilbagebetale den uretmæssigt udbetalte støtte, idet vi mener, det burde have stået klart for ansøger, at det nævnte areal ikke var støtteberettiget.

Fødevareministeriets Klagecenter har ikke efterprøvet beregningen af tilbagebetalingskravet, og vi tager ikke stilling til, hvordan tilbagebetalingen skal ske. Vi har således ikke forholdt os til størrelsen af de konkrete beløbsjusteringer.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 24. januar 2011 om enkeltbetaling 2010.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Din klage af 5. februar 2012.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 31. august 2012.

Dit høringssvar af 30. september 2012.

Dit supplerende høringssvar af 15. oktober 2012.

***

Vi skal gøre opmærksom på, at du ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Til slut skal vi beklage den lange sagsbehandlingstid.

Venlig hilsen

Anders Stig Møller

Specialkonsulent

Officielle noter

1) Art. 34, stk. 2, a og sidste afsnit, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009.

2) § 16, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 157 af 15. februar 2010 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen.

3) § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 157 af 15. februar 2010 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen.

4) Artikel 58, 2. afsnit, i Kommissionens forordning nr. 1122 af 30. november 2009.

5) Artikel 12, stk. 1 (d), i Kommissionens forordning nr. 1122 af 30. november 2009.

6) Artikel 80, i Kommissionens forordning nr. 1122/2009 af 30. november 2009.