Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00698

Resumé

Sag genbehandlet – samme resultat

Dagens Medicin skrev om nogle demonstrationer imod en forskningsleder. En kvinde klagede til Pressenævnet, men fik ikke medhold. Hun bad nævnet vurdere sagen igen, fordi hun ikke mener, nævnet havde forstået klagen. Nævnet finder fortsat ikke, at artiklen krænker kvinden.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I artiklen ”[Person A]: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene” er omtalt demonstrationer i august 2013 og den 15. maj 2014.

På baggrund af [Klager]s oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at hun ikke var til stede under demonstrationen i august 2013. Nævnet antog fejlagtigt, at det var denne demonstration, hun henviste til i anmodningen om genoptagelse. [Klager] var til stede under demonstrationen den 15. maj 2014, der fandt sted efter artiklens offentliggørelse.

Da [Klager] – som allerede antaget i kendelsen af 21. august 2014 – ikke var blandt demonstranterne i august 2013, og forløbet af demonstrationen den 15. maj 2014 ikke er beskrevet i artiklen af 9. maj 2014, kan de oplysninger, der er fremkommet efter Pressenævnet kendelse 21. august 2014, ikke føre til en anden vurdering.

Pressenævnet finder fortsat, at artiklen ikke er krænkende for [Klager]. Nævnet udtaler ikke kritik af Dagens Medicin, ligesom [Klager] heller ikke er berettiget til at få bragt et genmæle.

Pressenævnet afsagde den 21. august 2014 kendelse i sag nr. 14-70-00662, [Klager] mod Dagens Medicin, hvor der var klaget over artiklen ”[Person A]: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene”.

Ved kendelse af 18. september 2014 i sag nr. 14-70-00682 besluttede Pressenævnet delvist at imødekomme en anmodning fra [Klager] om at genoptage sagen, for så vidt angår en omtale af en demonstration afholdt i august 2013. Til støtte for sin anmodning havde [Klager] præciseret, at hun ”VAR til demonstrationen imod [navn slettet af Pressenævnet] tvangsindlæggelse ved [Person A’s initialer]s fødselsdag”.

1 Sagsfremstilling

Kendelsen af 21. august 2014 er sålydende:

”[Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Dagens Medicin den 9. maj 2014, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere mediets afslag på genmæle.

1 Sagsfremstilling

Den 9. maj 2014 bragte Dagens Medicin en artikel med overskriften ”[Person A]: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene”. Af artiklen fremgik blandt andet følgende:

[…]

Psykiatri eller somatik

[…]

Udfordringen ved de funktionelle lidelser er, at lægevidenskaben ikke kender den præcise årsag til dem, og at patienterne derfor ofte bliver kastet rundt i behandlingssystemet. Et system, der fejlagtigt ser lidelserne som psykiske, mener advokat Keld Parsberg. Han deltog i en folketingshøring om funktionelle lidelser i marts måned på baggrund af de problemstillinger, som forskellige patientforeninger og kritikere havde gjort opmærksom på i medierne forinden.

”Kan vi køre de her sygdomme over i psykiatrien, så kan vi spare nogle sociale ydelser, fordi i psykiatrien kan man altid behandle. Og hvis man kan behandle, så er varighedskriteriet i den sociale lovgivning ikke opfyldt, og så kan borgerne ikke få de ydelser, hvor det kræves, at de har en varig lidelse” forklarede han til høringen.

Derfor bliver både muligheden for at få udbetalt sociale ydelser og forsikringspenge forringet for gruppen af patienter ifølge Keld Parsberg. Han holder sig ikke tilbage for at bruge ekstreme ord om [Person A] og hans behandlingsmetoder.

Til høringen i Folketinget kaldte han således [Person A]s afhandling ”Kronisk somatisering” for et angreb på det danske system. Yderligere rettede han en hård kritik mod Finks TERM-model:

”Da jeg første gang læste [Person A]s TERM-model, tænkte jeg, det her, det kender jeg. Og det viste sig, at det gjorde jeg også. For det ligner meget den spørgeteknik, som man anvendte ved domstolene i Nazityskland og efterfølgende i McCarthy-perioden i USA, hvor man tager offeret og stiller nogle cirkulære spørgsmål, som med usvigelig sikkerhed ender med, at den udspurgte siger: Jamen jeg er modstander af styret. Det var jo lidt interessant. USSR har også brugt det i deres retssystemer,” lød det i høringen.

[…]

Følelsesladet folketingshøring

[…]

En af dem, der befandt sig på tilskuerpladserne, var [Klager], der står bag en protestgruppe på Facebook og protesthjemmesiden funktionellidelse.dk, der til forveksling ligner forskningsklinikkens officielle hjemmeside, funktionellelidelser.dk. Både af navn og layout. [Klager] beskriver [Person A] som ’hovedmanden’ bag diagnosen funktionel lidelse og forklarer, at det er derfor, hans person er blevet skydeskive for meget af kritikken.

”Når man skriver om det, kommer man ind i en vane. ’[Person A’s initialer]’ så ved vi, hvad folk mener. Det er klart, at det er [Person A], der står for skud, for han er jo lederen. De andre er lige sådan, men [Person A] er den, der er fremfarende,” siger hun og uddyber:

Jeg er ikke imod, at han hjælper folk med stress eller andre psykiske sygdomme. Han må hjertens gerne være der for min skyld. Det eneste, vi ikke vil have, er, at han tager fysiske diagnoser og gør dem psykiske. Måske skulle han så bare være på linje med alternative behandlere. Jeg kan ikke se, hvorfor han skal støttes af kommuner, regioner osv., når der ingen evidens er,” siger hun.

[…]

Tager tæskene

Groft sagt kan de hårdeste kritikere inddeles i to. Den ene gruppe opponerer mod selve begrebet ’funktionel lidelse’, som de mener konverterer fysiske lidelser til psykiatriske. Den anden gruppe har sit hovedfokus på en enkelt patient, som de hævder, [Person A] har været med til at få fjernet fra familien og indlagt mod patientens egen vilje. Det er sidstnævnte gruppe, der stod bag demonstrationen foran klinikken.

[…]

Spam i mailboksen

[Person A]s kollega [Person B], overlæge på Forskningsinstituttet for Funktionelle lidelser, har kendt [Person A] på et professionelt plan i mange år. Han mener også, at overlægen er et mere end almindeligt tålmodigt menneske, og beskriver ham som ’en mild og rummelig mand’.

”Han tager det hele fantastisk, det må jeg sige. Det er helt utroligt. Jeg tænker, det er fordi han har samme holdning som mig. At det er et spørgsmål om at betragte de her dybt frustrerede mennesker som nogle, der er blevet kastet fra sted til sted uden at få den rigtige hjælp.

[…]

”Jeg [Person A] læser stort set ikke de mails, der kommer ind. Kun hvis jeg bliver tvunget. Jeg går heller ikke på nettet og læser det, for det interesserer mig ikke. Men jeg er ikke på Facebook, for jeg tror, det ville blive lagt ned, hvis jeg fik en profil der.”

[Klager] anmodede efterfølgende Dagens Medicin om at få bragt et genmæle over for artiklens udsagn.

”1. [Journalisten] har ikke skelnet mellem den gruppe demonstranter, som filmede og råbte foran [Person A]s klinik sidste år, selvom jeg udtrykkeligt har fortalt hende, at det ikke var os fra Fb-gruppen Menneskesynet bag Term-modellen, som for råbende rundt. Vi har et aldeles andet udtryk. Vi arbejder stille, metodisk, alvorligt og seriøst med vores kritik, og det har vi gjort i lang tid nu.

2. At [Person A] får lov til manipulerende og mange gange i artiklen at kalde os for, citat: en ‘lille flok frustrerede mennesker’”, og ”en lille gruppe syge mennesker”, det vil jeg gerne klage over. [Person A] har aldrig mødt os og svarer meget sjældent på vores kritik, hvilket han jo også kommer til at afsløre i artiklen: ”Jeg læser stort set ikke de mails, der kommer ind. Kun hvis jeg er tvunget.”

3. At [Person B] får lov til at sige: ”de her dybt frustrerede mennesker, som nogle der er blevet kastet fra sted til sted uden at få den rigtige hjælp. De er frustrerede.” er forkasteligt. Han har heller ikke talt med os og påstår uden således at kende os, at vi er dybt frustrerede og ved således heller ikke noget som helst om, om vi har fået den rette hjælp, hvilket jeg for min del har fået i det somatiske lægevæsen.

4. Det påstås endvidere at: ”Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser vil hjælpe patienter, der er blevet kastet rundt i behandlingssystemet, uden at nogen har kunnet fortælle dem, hvad de fejler, og hvordan de bør behandles”.

Dette er ikke sandt. De fleste af ’os’ har en veldefineret sygdom, som har en kode i ICD10-kodesystemet, som Danmark har tilsluttet sig, men som [Person A] gerne ser lavet helt om til hans fordel. (Se høringen i folketinget) [Person A] omkoder vores WHO-anerkendte sygdomme til sine egne funktionelle lidelser og BDS-diagnosen, men det er paraplydiagnoser, som han behandler med psykiatriske behandlingsmetoder. Dette svarer til, at [Person A] siger fugl, og vi siger solsort, og når vi skal behandles, så vil vi helst ’rammes’ med målrettede ’enkeltpatroner’, som rammer præcist, der hvor der sigtes, hvor [Person A] ’skyder med spredehagl’ i håb om at ramme et eller andet med sine psykiatriske tiltag.

5. Angående patienttilfredsheden, som [Person A] altid trækker frem, så er det patienttilfredsheden med klinikkens personales håndtering af patienterne, som der måles på og ikke hvor godt behandlingerne virker, hvilket jo dog må være det vigtigste.

Dagens Medicin afviste den 6. juni 2014 at bringe genmælet, ligesom Dagens Medicin afviste at bringe [Klager]s læserbrev ”Der skal to parter til at optrappe konflikter”.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har oplyst, at klagen indgives på vegne af hende personligt, ikke på vegne af Facebook-gruppen ”Menneskesynet bag Term-modellen”.

[Klager] har anført, at artiklen er i strid med god presseskik, ligesom hun mener sig berettiget til at få bragt et genmæle. Der er henvist til hendes genmæleanmodning sendt til Dagens Medicin (gengivet ovenfor under punkt 1. Sagsfremstilling).

2.2 Dagens Medicins synspunkter

Dagen Medicin har anført, at der ikke er bragt fejlagtige oplysninger om [Klager].

Dagens Medicin har ikke, som [Klager] anfører i sin klage, skrevet, at hun har deltaget i en demonstration foran [Person A]s klinik. Dagens Medicin har netop forsøgt at beskrive de forskellige kritikere af [Person A] med afsnittet:

”Groft sagt kan de hårdeste kritikere inddeles i to. Den ene gruppe opponerer mod selve begrebet ’funktionel lidelse’, som de mener konverterer fysiske lidelser til psykiatriske. Den anden gruppe har sit hovedfokus på en enkelt patient, som de hævder, [Person A] har været med til at få fjernet fra familien og indlagt mod patientens egen vilje. Det er sidstnævnte gruppe, der stod bag demonstrationen foran klinikken.”

Ud fra artiklens kontekst kan læseren kun placere [Klager] i førstnævnte gruppe.

Dagens Medicin har ligeledes ladet flere kritikere af [Person A] komme til orde i artiklen. Det gælder således advokat Keld Parsberg og [Klager] selv. [Person A] og [Person B]s udtalelser ligger efter Dagens Medicins holdning indenfor ytringsfrihedens rammer.

Sammenfattende mener Dagens Medicin, at der i artiklen er bragt korrekte oplysninger, og at god presseskik er overholdt. Der er derfor ingen årsag til at bringe et genmæle.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Inger Bach, Ulrik Holmstrup og Karsten Kolding.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.

Af artiklen fremgår det, at ”Det eneste, vi [Facebook-gruppen] ikke vil have, er, at han tager fysiske diagnoser og gør dem psykiske”. Herefter omtaler artiklen denne gruppe og en anden gruppe som ”har sit hovedfokus på en enkelt patient” som to grupperinger. Pressenævnet finder, at det med tilstrækkelig tydelighed fremgår af artiklen, at det var sidstnævnte gruppe – og ikke Facebook-gruppen ”Menneskesynet bag Term-modellen”, som [Klager] er del af – som demonstrerede foran [Person A]s kontor.

Nævnet udtaler ikke kritik af Dagens Medicin for at give et misvisende billede af, hvem der demonstrerede.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer, jf. punkt A.5.

Pressenævnet finder, at det klart fremgår af artiklen, at det er [Person A] og [Person B]s subjektive vurderinger, der er citeret. Nævnet finder heller ikke, at Dagens Medicin har overskredet redaktørens redigeringsret ved at gengive udtalelserne. Nævnet bemærker, at såvel kritikere, deriblandt [Klager], som tilhængere har fået mulighed for at ytre sig.

Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at god presseskik er tilsidesat.

Genmæle

Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning af betydning, som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Under henvisning til ovennævnte begrundelse under god presseskik finder Pressenævnet, at der enten er bragt korrekte oplysninger eller vurderinger, der ikke er faktiske oplysninger.

[Klager] er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle.”

I den påklagede artikel ”[Person A]: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene” omtales en demonstration, som skal foregå den 15. maj 2014 – seks dage efter artiklens offentliggørelse. Af artiklens indledning fremgår blandt andet følgende:

”15. maj [2014] er der demonstration mod forskningsleder ved Forskningsinstituttet for Funktionelle Lidelser, [Person A]. Igen. Vrede borgere anklager ham for at flytte fysiske lidelser over i psykiatrien, og de har demonstreret foran hans arbejdsplads før, ligesom hademails og protestgrupper på Facebook er blevet en del af forskningslederens hverdag.”

Artiklen fortsætter blandt andet med følgende beskrivelse af en demonstration i august 2013:

”Kameraet panorerer langsomt forbi en gruppe på cirka 15 mennesker men bliver i et pludseligt ryk drejet over mod [Person A]. Han træder ud ad hoveddøren i en rød etageejendom og skridter hurtigt af sted, kameraet følger ham i samme tempo. I baggrunden lyder der råb rettet mod forskningslederen.

»Hvordan har du det?« lyder det fra en kvinde, hvis stemme bliver blæst op af en megafon. Flere andre stemmer blander sig med lyden af hårde vindstød: »Har du det ikke dårligt? Du skulle simpelthen have det så dårligt med den behandling, du giver,« råber en anden.

Stemmerne bliver lavere, i takt med at [Person A] kommer længere væk fra hovedindgangen. Men kameramanden følger vedholdende efter, indtil [Person A] skråer ind over en hospitalsparkeringsplads, der kun er for personale.

»Du slår hende ihjel, [Person A],« lyder det fra en klagende kvindestemme i baggrunden. »Få hende ud,« råber kameraføreren i et aggressivt toneleje.

»Du er en fucking psykopat (der slår min svigerinde ihjel),« råber kvindestemmen, nu endnu højere, mens [Person A] forsvinder ind i en bygning.

Klippet er fra 14. august sidste år og ligger på YouTube. Brugeren, der har lagt videoen op, skriver, at [Person A] og de ansatte på hans klinik står bag en tvangsindlæggelse af en ung kvinde. Samtidig beskyldes [Person A] og hans kolleger for at behandle fysiske lidelser som psykiatriske, fordi de som psykiatere har brug for ‘en succeshistorie’. Men ingen af delene er sande, forklarer [Person A], der mest af alt ærgrer sig over, at en lille gruppe via Facebook, hjemmesider og høje råb har kunnet tiltrække sig så meget opmærksomhed.”

Sidst i artiklen omtales den forestående demonstration igen:

”Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser holder et videnskabeligt symposium om funktionelle lidelser 15. maj. Det er både for at fejre 15-års jubilæum og [Person A]s 60-års fødselsdag- I den forbindelse er der via Facebook blevet annonceret en demonstration mod hans og klinikkens arbejde.

Tirsdag 7. maj var der 31 tilmeldte deltagere.

[…]”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

I relation til spørgsmålet om de demonstrationer, der er omtalt i artiklen, har [Klager] ved e-mail af 18. september 2014 anført følgende:

”Jeg vil gerne slå helt fast, at jeg IKKE var med i den omtalte demonstration imod [navn slettet af Pressenævnet]s tvangsindlæggelse i august 2013, hvor man fulgte efter [Person A] på pinlig vis. Det er den demonstration, som er beskrevet i et langt afsnit begyndende på side 3 i Kendelse fra Pressenævnet. Den demonstration var en langvarig demonstration, som forløb over en hel måned hver dag foran HAMMEL NEUROCENTER, og der var jeg IKKE med, hvilket var et helt bevidst valg. Hvis man ser videoen igennem på YouTube fra alle dagene, vil man da heller ikke finde mig på et eneste billede, da jeg IKKE var der på noget tidspunkt.

Jeg var med i den stille demonstration imod først og fremmest funktionelle lidelser, (men vi havde dog også et enkelt banner, som nævnte [navnet på den tvangsindlagte patient]), foran Århus Universitet, Søauditorierne, ved Symposiet på [Person A]s 60 års fødselsdag:

[link til programmet for symposiet den 15. maj 2014.]

Hvis man ser på mit billede på Facebook, kan man se, hvordan vi stod stille med vores skilte imod funktionelle lidelser foran Universitetets bygninger.

Det er således to vidt forskellige demonstrationer med forskelligt emne.

Og det er MEGET vigtigt for os i gruppen ”Menneskesynet bag Term-modellen” (med nu 1700 medlemmer), at vi IKKE bliver slået i hartkorn med de råbende unge mennesker fra den lille gruppe, som faktisk IKKE er med i Menneskesynet bag Term-modellen. Det HAR skadet os betydeligt allerede, hvilket også var [Person A]s OG Dagens Medicins agenda, hvilket man ikke skal glemme.

Selv om det er [Person A]s og Niels Balle Christensens subjektive meninger, så har man vel ikke lov til at kalde andre mennesker for syge, og nogen man ”ikke kan nå” = udenfor pædagogisk rækkevidde?.. og at blive placeret i den gruppe skader gruppen og mig betydeligt… vi prøver at oplyse folketingsmedlemmer og få en dialog i gang, men hvem vil helt ærligt tale med folk der råber: ”Du er en fucking psykopat”?

Jeg mener derfor stadig, at jeg (og gruppen) er blevet offer for falske beskyldninger og for en æreskrænkelse, som har skadet os, og som er planlagt helt bevidst af de to psykiatere og Dagens Medicin, for at skade os, hvilket ER lykkedes. Og det mener jeg stadig ville være på sin plads at få oprejsning for.

Dagens Medicin og Forskningsklinikken har betydelig erfaring med artikelskrivning og pressedækning, og det store apparat kan vi som Facebook gruppe slet ikke ’hamle op med’, det bør man vel også tage hensyn til i retfærdighedens navn? Det er vel ikke meningen at ’de store’ frit kan ’tryne’ ’de små’, bare fordi de KAN og har pengene og medieopbakning til det?”

[Klager] har ved e-mail af 22. september 2014 bekræftet, at den demonstration hun deltog i, var demonstrationen ved [Person A]s fødselsdagssymposium, der fandt sted den 15. maj 2014. Hun har anført, at det i princippet ikke kan være Facebook-gruppen, der omtales som demonstranter, idet artiklen udkom før demonstrationen, men har fastholdt, at Dagens Medicin forveksler de to grupper af demonstranter og Facebook-grupper, så det er umuligt for den udenforstående læser at skille de to grupper ad.

2.2 Dagens Medicins synspunkter

Dagens Medicin har navnlig anført, at artiklen af 9. maj 2014 hverken omtaler [Klager] som deltager i demonstrationen mod psykiater [Person A]s arbejde eller i demonstrationen, der fandt sted efter artiklens udgivelse.

[Klager] er i artiklen udelukkende omtalt ét sted, nemlig i afsnittet ”Følelsesladet folketingshøring”. Det fremgår af dette afsnit, at hun protesterer mod diagnosen ”funktionel lidelse”. Dette afsnit har hun ikke protesteret imod.

Lidt længere fremme i artiklen, under afsnittet ‘Tager tæskene’, har Dagens Medicin forsøgt at rubricere kritikerne af [Person A], således at én gruppe opponerer mod begrebet ‘funktionel lidelse’, en anden gruppe fokuserer på behandlingen af en bestemt patient - og at det er sidstnævnte gruppe, som står bag den i artiklen omtalte ret voldsomme demonstration.

Læsere af artiklen bør derfor kun kunne konkludere, at [Klager] hører til gruppen, der protesterer mod diagnosen, og ikke gruppen som gennemførte den til tider ophidsede demonstration mod [Person A] omkring behandlingen af en bestemt patient. Det er denne demonstration, som [Klager] – så vidt Dagens Medicin forstår - også understreger, at hun ikke har deltaget i.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Dorthe Carlsen, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

I artiklen ”[Person A]: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene” er omtalt demonstrationer i august 2013 og den 15. maj 2014.

På baggrund af [Klager]s oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at hun ikke var til stede under demonstrationen i august 2013. Nævnet antog fejlagtigt, at det var denne demonstration, hun henviste til i anmodningen om genoptagelse. [Klager] var til stede under demonstrationen den 15. maj 2014, der fandt sted efter artiklens offentliggørelse.

Da [Klager] – som allerede antaget i kendelsen af 21. august 2014 – ikke var blandt demonstranterne i august 2013, og forløbet af demonstrationen den 15. maj 2014 ikke er beskrevet i artiklen af 9. maj 2014, kan de oplysninger, der er fremkommet efter Pressenævnet kendelse 21. august 2014, ikke føre til en anden vurdering.

Pressenævnet finder fortsat, at artiklen ikke er krænkende for [Klager]. Nævnet udtaler ikke kritik af Dagens Medicin, ligesom [Klager] heller ikke er berettiget til at få bragt et genmæle.

Afgjort den 29. september 2014