Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (8. oktober 2014)

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.)

(Lovforslag nr. L 27).

Lovforslaget rummer forslag om at forenkle udmålingssystemet for hjælp til dækning af merudgifter til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse i § 41 i lov om social service samt at præcisere anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen. Samtidig foreslås enkelte rettelser i reglerne vedrørende børn og unge med behov for særlig støtte.

Konkret foreslås følgende ændringer:

Forenklet udmålingssystem med afrunding til nærmeste hele 100 kr. i forhold til de sandsynliggjorte merudgifter.

Afskaffelse af løbende genberegning og i stedet årlig genberegning.

Præcisering af bestemmelsens subsidiære karakter, herunder at det er en forudsætning for hjælp i form af merudgiftsydelse, at udgifterne ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

Ændringer i reglerne om børn og unge med behov for særlig støtte indebærer genetablering af netværksplejefamiliers klageadgang over afgørelser om omkostninger, genetablering af hjemmel til at fastsætte satser for kost og logi samt regler om tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier og genetablering af pligt til at kvittere for mellemkommunale underretninger. Endelig vil hæftestraf udgå af strafbestemmelserne i serviceloven.

Formålet med lovforslagets del vedrørende merudgiftsydelsen er at skabe en tættere sammenhæng mellem det enkelte barns faktiske behov for hjælp til dækning af merudgifter og den udbetalte ydelse samt at lette kommunernes administration af ordningen. Endvidere ensretter de foreslåede ændringer i stor udstrækning ordningen med merudgiftsydelsen til voksne.

Formålet med den del af lovforslaget, der vedrører reglerne om børn og unge med behov for særlig støtte, er at rette enkelte fejl i serviceloven.

Det foreslås, at ændringen skal træde i kraft den 1. januar 2015, dog således at kommunalbestyrelsen får en periode på et år til at indplacere alle nuværende ydelsesmodtagere i det foreslåede ændrede udmålingssystem.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.