Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (8. oktober 2014)

Justitsministeren (Karen Hækkerup):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Indførelse af virksomhedspant på Færøerne)

(Lovforslag nr. L 28).

Landsstyret på Færøerne har anmodet om, at der indføres regler om virksomhedspant og fordringspant på Færøerne, svarende til de regler om virksomhedspant og fordringspant, som blev indført i dansk ret i 2005.

Reglerne om virksomhedspant og fordringspant blev indført i Danmark ved lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant). Formålet med reglerne var at modernisere pantsætningsreglerne med henblik på at give erhvervsvirksomhederne nye og mere fleksible muligheder for at belåne deres aktiver.

Med ordningen blev det muligt for virksomhederne på en samlet og mere enkel måde at pantsætte en række væsentlige aktivtyper, der tidligere vanskeligt kunne pantsættes, uden at pantsætningen i praksis skabte hindringer for virksomhedens daglige drift.

Formålet med lovforslaget er således at skabe mulighed for at indføre de fornødne regler om virksomhedspant og fordringspant på Færøerne.

Reglerne om virksomhedspant og fordringspant blev indført i dansk ret ved at gennemføre ændringer i tinglysningsloven, konkursloven, retsplejeloven, tinglysningsafgiftsloven og høstpantebrevsloven.

Indførelse af virksomhedspant og fordringspant på Færøerne kan ske ved at foretage de samme ændringer i færøsk ret, som blev gennemført i Danmark i 2005.

Færøerne har overtaget formueretten samt direkte og indirekte skatter som hjemmestyreområder. Færøerne kan dermed selv foretage de nødvendige ændringer af den færøske tinglysningslov. Disse er gennemført ved lagtingslov nr. 70 af 15. maj 2014 om tinglysning.

For at indføre virksomhedspant og fordringspant på Færøerne er det herudover nødvendigt at foretage en ændring af den færøske retsplejelov og at sætte de relevante bestemmelser om ændring af den dagældende danske konkurslov i lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) i kraft på Færøerne.

Lovforslaget indeholder på denne baggrund følgende:

En ændring af den færøske retsplejelovs regler om inddrivelse af fordringer med henblik på, at fyldestgørelse af krav, der er sikret ved virksomhedspant i fordringer og fordringspant, kan ske på samme måde som krav sikret ved håndpant.

En ændring af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) med henblik på at give mulighed for at sætte de relevante ændringer af konkursloven i kraft.

Når loven er trådt i kraft, vil der blive udstedt en kongelig anordning om ikrafttrædelse af de relevante bestemmelser i konkursloven om virksomhedspant og fordringspant.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.