Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 13 af 12. januar 2012 om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1, nr. 7, indsættes efter »ikrafttræden«: », jf. dog nr. 8«.

2. I bilag 1 indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

»8) Det samlede erstatningsbeløb, som kan udbetales, skal mindst kunne udgøre den offentligt fastsatte ejendomsværdi ved forsikringens ikrafttræden fratrukket den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden.«

Nr. 8-11 bliver herefter nr. 9-12.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015 og har virkning for oplysninger om tilbud på ejerskifteforsikring, som sælgeren afgiver efter ikrafttrædelsen.

Justitsministeriet, den 7. oktober 2014

Karen Hækkerup

/ Thomas Klyver