Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2015 af satserne efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 1231 af 29. oktober 2013, som ændret ved lov nr. 574 af 10. juni 2015.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som senest ændret ved lov nr. 723 af 25. juni 2014.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23. september 2013, som senest ændret ved lov nr. 720 af 25. juni 2014.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1232 af 29. oktober 2013, som senest ændret ved lov nr. 574 af 10. juni 2015.

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 7. oktober 2014.

6) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014.

7) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som senest ændret ved lov nr. 722 af 25. juni 2014.

8) Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1099 af 7. oktober 2014.

9) Lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014.

10) Navneloven, jf. lovbekendtgørelse 1098 af 7. oktober 2014.

11) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 7. oktober 2014.

12) Lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 12. november 2012, som senest ændret ved lov nr. 552 af 2. juni 2014.

13) Lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 7. oktober 2014.

14) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 29. oktober 2013, som ændret ved lov nr. 1640 af 26. december 2013.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ovennævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2015, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 9017 af 14. januar 2014 om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social-, Børne- og Integrationsministeriets område.

 
 

Bilag 1

Indholdsfortegnelse

 
Lov om individuel boligstøtte
TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
 
Lov om aktiv socialpolitik
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
Lov om social pension – førtidspension
TABEL 5: Førtidspension
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om social pension – folkepension
TABEL 12: Folkepension
TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent
 
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
TABEL 17: Børnetilskud
TABEL 18: Børnebidrag
 
Lov om social service
TABEL 19: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
TABEL 20: Social service – børn og unge, døgnophold
TABEL 21: Social service – madservice
TABEL 22: Social service – personlig og praktisk hjælp m.v.
TABEL 23: Social service – dækning af nødvendige merudgifter
TABEL 24: Social service – voksne, botilbud
TABEL 25: Social service – hjælpemidler og biler
TABEL 26: Social service – den centrale refusionsordning
TABEL 27: Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner
 
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
TABEL 28: Dagtilbud – egenbetaling og tilskud
 
Lov om friplejeboliger
TABEL 29: Takster for serviceydelser
 
Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer
TABEL 30: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer
 
Repatrieringsloven
TABEL 31: Repatrieringsloven
 
Lov om integration af udlændinge i Danmark
TABEL 32: Integration – introduktionsperioden og uledsagede mindreårige
TABEL 33: Integration – flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2014
 
Navneloven
TABEL 34: Gebyr for navneændring
 
Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
TABEL 35: Lov om ægteskabets opløsning - gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling
 
Lov om børns forsørgelse
TABEL 36: Lov om børns forsørgelse – forhøjet børnebidrag
TABEL 37: Lov om børns forsørgelse – uddannelsesbidrag
TABEL 38: Lov om børns forsørgelse – konfirmations- og beklædningsbidrag
TABEL 39: Lov om børns forsørgelse – andre børnebidrag
TABEL 40: Lov om børns forsørgelse – betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag
TABEL 41: Lov om børns forsørgelse – gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag
 
Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
TABEL 42: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren
TABEL 43: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst
 
Parrådgivning
TABEL 44: Parrådgivning - egenbetaling ved parrådgivning
 

 
 
 
 

Sats-tabeller

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
21.300
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
797.600
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.595.300
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
81,50
 
- varmt vand
25,75
 
- elforbrug
61,50
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
13,50
 
- vandafledningsafgift
19,75
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4)
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
61,50
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
30,50
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
31,25
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
85.000
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)
12.200
9.
Tillægget til boligudgiften (lov § 21, stk.1, 1. pkt.)
6.400
10.
Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1, 1. pkt.)
151.500
11.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 21, stk. 1, 2. pkt.)
39.900
12.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk. 2)
16.000
13.
Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)
44.844
14.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
28.200
15.
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
14.952
16.
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
3.288
17.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
25.500
18.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
1.104

 
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
19.900
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
745.600
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.491.400
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
76,25
 
- varmt vand
24,00
 
- elforbrug
57,50
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
12,75
 
- vandafledningsafgift
18,50
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4)
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
57,50
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
28,50
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
29,25
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
79.400
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk. 1, nr. 4)
11.400
9.
Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1, 1. pkt.)
141.600
10.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1, 2. pkt.)
37.300
11.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)
23.900
12.
Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)
41.928
13.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
26.400
14.
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
13.980
15.
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
3.072
16.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
23.900
17.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
1.032
     

 
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
 
kr. årlig
pct.
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)
   
 
- lejligheder
227.808
-
 
- enkeltværelser
154.451
-
 
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn
39.900
-
2.
Kompensationsordning1)
175.500
-
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932)
230.700
-
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
12.900
-
5.
Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2)
   
 
- Modtagere af folkepension eller førtidspension
-
1,5
 
- Andre
-
2,5
   
1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.
2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.
3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

 
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
kr.
Ydelser (lov § 85 a) 1)
 
1.
Engangsbeløb ved årsindtægt under kr. 232.339
14.113
2.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 232.339 – 246.860
12.701
3.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 246.861 – 261.381
11.290
4.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 261.382 – 275.902
9.877
5.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 275.903 – 290.423
8.465
6.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 290.424 – 304.944
7.057
7.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 304.945 – 319.465
5.645
8.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 319.466 – 333.986
4.235
9.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 333.987 – 348.507
2.822
10.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 348.508 – 363.027
1.412
Beregningsgrundlag (lov § 85 a)1)
11.
I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over
145.209
   
1) Jf. bkg. nr. 713 af 19 juni 2013.

 
TABEL 5: Førtidspension
 
kr. årlig
kr. mdl. 1)
1.
Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
215.100
58.908
17.925
4.909
2.
Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
182.832
50.628
15.236
4.219
   
1) Det månedlige beløb er beregnet efter der årige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. lov § 49, stk. 4.

 
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
   
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget
1.
Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)
182.832
-
2.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
360.100
-
3.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
238.100
-
4.
Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
73.300
-
5.
Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
116.100
-
Nedsættelse
6.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 32 c, stk. 1)
-
30
7.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension, (lov § 32 c, stk. 1)
-
15
Minimumsbeløb
8.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
5.376
-
9.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
4.572
-
       

 
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP 1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)
1.080
90
2.
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel (lov § 33 a)
2.160
180
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)
1.980
165
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel (lov § 33 b)
3.960
330
   
1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)
71.964
5.997
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
74.748
6.229
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
36.120
3.010
4.
Invaliditetsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 7)
34.992
2.916
5.
Invaliditetsydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)
35.220
2.935
6.
Erhvervsudygtighedsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 9)
48.288
4.024
7.
Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)
18.312
1.526
8.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
16.680
1.390
9.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.)
34.992
2.916
10.
Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)
36.564
3.047
11.
Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)
72.984
6.082
12.
Reelt enlige, fik inv.ydelse og bistands-/plejetillæg dec. 93 (lov § 61)
39.708
3.309
13.
Ægteskabstillæg1)
9.540
795
14.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., enlige (lov § 62)
59
-
15.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., andre (lov § 62)
34
-
16.
Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 14)
81.500
-
   
1) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)1)
7.200 kr.
4.800 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 1)
2.
¾ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(7.201-15.500 kr.)
(4.801-15.500 kr.)
3.
½ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(15.501-20.500 kr.)
(15.501-20.500 kr.)
4.
¼ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(20.501-25.400 kr.)
(20.501-25.400 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
7.600
7.600
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
   
1) Jf. kap. 5 i bkg. nr. 562 af 30. maj 2013.
2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 313 af 1. april 2011, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 321 af 4. april 2011.

 
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget
1.
Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
305.700
-
2.
Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
207.500
-
3.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 48, stk. 1, nr. 4)
211.100
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
67.500
-
5.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
135.400
 
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
19.400
 
7.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
38.500
 
Nedsættelse
8.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 1)
-
60
9.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
30,9
10.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
16
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
 
32
12.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 29, stk. 2)
 
32
13.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 969 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
14.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 481 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
15.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) (lov § 29, stk. 4)
1.800
-
       

 
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP 1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)
1.080
90
2.
Frivilligt ATP-bidrag, statens andel (lov § 32)
2.160
180
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)
1.980
165
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel (lov § 33)
3.960
330
   
1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 
TABEL 12: Folkepension
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)
71.964
5.997
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
75.132
6.261
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
36.516
3.043
4.
Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)
16.400
-
5.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., enlige (lov § 72c)
59
-
6.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., andre (lov § 72c)
34
-
7.
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse
(lov § 49, stk. 1, nr. 7 og § 72d, stk.2 )
81.500
-
       

 
TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 2)1)
7.200 kr.
4.800 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 2) 1)
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(7.201-15.500 kr.)
(4.801-15.500 kr.)
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(15.501-20.500 kr.)
(15.501-20.500 kr.)
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(20.501-25.400 kr.)
(20.501-25.400 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
7.600
7.600
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
   
1) Jf. kap. 5 i bkg. nr. 562 af 30. maj 2013.
2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 313 af 1. april 2011, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 321 af 4. april 2011.

 
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
 
kr. årlig
kr. mdl.
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)
1.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år
1.296
108
2.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år
2.784
232
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)
3.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år
3.936
328
4.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år
5.628
469
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3) 1)
5.
Opsættelse 1/2 år
3.600
300
6.
Opsættelse 1 år
7.200
600
7.
Opsættelse 1 1/2 år
10.800
900
8.
Opsættelse 2 år
14.388
1.199
9.
Opsættelse 2 1/2 år
17.988
1.499
10.
Opsættelse 3 år
21.588
1.799
Diverse tillæg
11.
Invaliditetstillæg (lov § 71)
7.752
646
12.
Husligt bistandstillæg (lov § 72)
12.936
1.078
13.
Ægteskabstillæg2)
9.540
795
   
1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.
2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb 1) og nedsættelse
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)
305.700
-
2.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 49, stk. 1, nr. 4)
211.100
-
3.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
67.500
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
135.400
-
5.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
19.400
-
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
38.500
-
7.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)
19.400
-
8.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)
38.500
-
Nedsættelse
9.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 1)
-
30
10.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)
-
30,9
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
16
12.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
13.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
14.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 969 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
15.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 481 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
16.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb (lov § 31, stk. 4)
1.800
-
17.
Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist (lov § 72 d, stk. 6)
200
-
   
1) Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 60.000 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.

 
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent 1)
År/Må.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
65
226
225
224
223
222
222
221
220
219
219
218
217
66
216
215
215
214
213
212
212
211
210
209
209
208
67
207
206
206
205
204
203
202
202
201
200
199
199
68
198
197
196
196
195
194
193
193
192
191
191
190
69
189
188
188
187
186
185
185
184
183
182
182
181
70
180
179
179
178
177
177
176
175
174
174
173
172
71
171
171
170
169
169
168
167
166
166
165
164
163
72
163
162
161
161
160
159
159
158
157
156
156
155
73
154
154
153
152
152
151
150
150
149
148
147
147
74
146
145
145
144
143
143
142
141
141
140
139
139
75
138
138
137
136
136
135
134
134
133
132
132
131
76
130
130
129
128
128
127
126
126
125
125
124
123
77
123
122
121
121
120
120
119
118
118
117
117
116
78
115
115
114
114
113
113
112
111
111
110
110
109
79
109
108
108
107
106
106
105
105
104
104
103
103
80
102
                     
 
1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2013/2014(kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i 2015. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens § 15 e, stk. 4, og § 8 i bkg. nr.560 af 30. maj 2013.

 
TABEL 17: Børnetilskud
   
kr. årligt
kr. kvartal
kr. én gang
1.
Ordinært børnetilskud (lov § 2)
5.356
1.339
 
2.
Ekstra børnetilskud (lov § 3)
5.460
1.365
 
3.
Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3)
13.692
3.423
 
4.
Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5)
1.776
444
 
5.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov § 4, stk. 2)
27.384
6.846
 
6.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov § 4, stk. 4)
3.552
888
 
7.
Flerbørnstilskud (lov § 10a)
8.832
2.208
 
8.
Adoptionstilskud (lov § 10b)
   
50.871
9.
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov § 10c, stk.1)
7.032
1.758
 
10.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c, stk. 5)
140.800
   
11.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c, stk. 6)
211.100
   
         

 
TABEL 18: Børnebidrag
   
kr. årligt
kr. halvår
kr. måned
kr. én gang
1.
Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14, 3. pkt.)
13.692
6.846
1.141
 
2.
Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14, 4. pkt.)
1.776
888
148
 
3.
Normalbidrag ved fødsel (lov § 15)
     
784
4.
Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15)
   
1.366
 
 
 

 
TABEL 19: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
   
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
Merudgiftsydelse
1.
Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 41, stk. 2)
-
3.064
-
2.
Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 41, stk. 3)
-
383
-
3.
Minimum, merudgifter (lov § 41, stk. 3)
4.596
-
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov § 42, stk. 3)
4.
Loft over beregningsgrundlag
-
28.870
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 1)
5.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent)
-
-
1,5
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar 2011 2)
6.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (satsreguleringsprocenten)
-
-
1,5
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov § 42, stk. 4) 3)
7.
Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse
-
-
1,0
8.
Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Tillæg efter § 12 i bek. indgår ikke i beregningsgrundlaget.
-
-
12,5
Ledsagelse (lov § 45, stk. 5)
9.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
837
-
-
Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (lov § 32, stk. 8)
10.
Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber mv. maksimum
588.443
-
-
 
1) Jf. § 12 i bkg. nr. 1548 af 16. december 2013.
2) Jf. § 23, stk. 3 i bkg. nr.1548 af 16. december 2013.
3) Jf. §§ 13 - 14 i bkg. nr. 1548 af 16. december 2013.

 

 
TABEL 20: Social service – børn og unge 1) , døgnophold
   
kr. årlig
kr. døgn
Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 66 a, stk. 7) 2)
1.
Under 10 år, pr. barn
-
171
2.
Over 10 år, pr. barn
-
183
3.
For 3. og 4. barn/ung uanset alder
-
159
Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen (lov § 159) 3)
4.
Indtægtsgrænse
129.900
-
5.
Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag4))
25.800
-
6.
Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag4))
51.600
-
 
1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 3.
2) Jf.KL's taksttabel 2015 om vederlag og satser vedr. børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitution.
3) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni 2013.
4) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni 2013.

 
TABEL 21: Social service – madservice
Madservice (lov §§ 83, 161, stk. 4, bkg. nr. 343 af 26. marts 2013, § 1, stk. 3 og 4)
   
kr. én gang
kr. mdl.
1.
Maksimal betaling for én hovedret
50
-
2.
Maksimal betaling for madservice
-
3.425
       

 
TABEL 22: Social service – personlig og praktisk hjælp m.v.
 
kr. årligt
kr. mdl.
pct.
Midlertidig personlig og praktisk hjælp m.v. (lov §§ 83, 84 og 161) 1) 2) 3)
 
1.
Fradragsbeløb, enlige
145.400
-
-
2.
Fradragsbeløb, ægtepar
218.500
-
-
3.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige
41.076
-
-
4.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar
13.692
-
-
5.
Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag
-
-
0,00
6.
Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag
-
-
3,00
7.
Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401
-
-
1,00
8.
Maksimal betaling
-
-
127
Ledsagelse (lov § 97, stk. 7)
9.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
837
-
-
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 118, stk. 2)
10.
Løn
-
21.249
-
Pasning af døende (lov §§ 119, 120 og 121)
kr. time
11.
Plejevederlag, maksimum (lov § 120, stk. 1)
-
-
167,64
12.
Basisbeløb (lov § 120, stk. 2)
-
14.684
-
 
1) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni 2013.
2) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni 2013.
3) Hvis betalingen for hjælp efter § 84 udgør mindre end 73 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet.

   
TABEL 23: Social service - Dækning af nødvendige merudgifter
 
kr. årlig
kr. mdl.
Dækning af nødvendige merudgifter (lov § 100, stk. 3)
 
1.
Minimum for skønnede merudgifter
6.204
517
   

 
TABEL 24: Social service – voksne, botilbud
   
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
Betaling for botilbud (lov § 163) 1) 2)
1.
Betalingsandel i procent af boligomkostninger
-
-
10
2.
Betalingsandel i procent af indkomst op til 191.500 kr.
-
-
10
3.
Betalingsandel i procent af indkomst over 191.500 kr.
-
-
20
4.
Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister
41.600
-
-
5.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 175.500 kr.
500
-
-
6.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 175.500 kr.
1.000
-
-
7.
1 pct. nedsættelse af 25 pct. -rabatten
4.853
-
-
 
1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger, jf. bkg. nr. 1084 af 5. september 2013.
2) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006, senest ændret ved bkg. nr. 1065 af 11. november 2009.

 
TABEL 25: Social service – hjælpemidler og biler
   
kr. årlig
kr. én gang
Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 112, stk. 5) 1)
1.
Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling
-
830
2.
Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling
-
460
3.
Almindeligt fodtøj, tilskud
-
1.370
Prisliste fra Kennedy Centret (lov § 112, stk. 5) 1) 2)
4.
Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige
 
5)
5.
Natkikkert
 
5)
6.
Lupbriller
 
5)
7.
Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer
 
5)
8.
Brilleglas og stel, almindelige styrker
 
5)
9.
Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker
 
5)
10.
Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende
 
5)
11.
Medicinske filterglas med styrke
 
5)
12.
Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)
 
5)
13.
Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)
 
5)
14.
Akryløjenproteser
 
5)
Støtte til køb af bil (lov § 114, stk. 2 og 4) 4)
15.
Bilstøtte, lån, max
-
177.000
16.
Bilstøtte, indkomstgrundlag
211.000
-
17.
Bilstøtte, automatgear
-
24.555
 
1) Jf. bkg. nr. 1432 af 23. december 2012.
2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside www.kennedy.dk.)
3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.
4) Jf. bkg. nr. 719 af 19. juni 2013.
5) Satsen offentliggøres senere på efteråret.

 
TABEL 26: Social service – den centrale refusionsordning
   
pct.
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)
1.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.000.000 kr. årligt
0
2.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.000.000 til 1.859.999 kr. årligt
25
3.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.860.000 kr. årligt
50
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 a 1)
4.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 740.000 kr. årligt
0
5.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 740.000 til 1.489.999 kr. årligt
25
6.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.490.000 kr. årligt
50
 
1) Jf. bkg. nr. 873 af 29. august 2012.

 
TABEL 27: Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner
 
kr. årligt
1.
Takst for 15-17-åriges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner1)
1.375.964
 
1) Jf. bkg. nr.419 af 29. april 2014.

 
TABEL 28: Dagtilbud – egenbetaling og tilskud
   
kr. årligt
pct.
 
Dagtilbud indtil skolestart (lov § 43) 1)
   
1.
Indtægt under 164.101 kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling
-
0
2.
Indtægt 164.101-167.738 kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling
-
5
3.
Indtægt 167.739-509.699 kr., forhøjelse af egenbetaling i pct. for hver 3.638 kr.’s stigning i indtægten
-
1
4.
Indtægt på 509.700 kr. og over, egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling
-
100
5.
Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét
7.000
-
6.
Indtægtsgrænseforhøjelse for
enlige forsørgere
57.407
-
7.
Søskendetilskud ved dyreste plads (højeste nettodriftsudgift), mindst
-
0
8.
Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling efter grundtilskud og fripladstilskud, mindst
-
50
 
1) Jf. bkg. nr. 441 af 6. maj 2014 om dagtilbud.

 
TABEL 29: Lov om friplejeboliger - Takster for serviceydelser 1)
   
kr. pr. døgn
kr. pr. time
1.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
296
-
2.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- 35-106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
904
-
3.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
1.953
-
4.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb
181
-
5.
Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service § 85
-
350
6.
Træning i henhold til lov om social service § 86
-
351
7.
Ledsagelse i henhold til lov om social service § 97
-
346
8.
Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service § 98
-
294
9.
Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service § 102
-
410
 
1) Jf. bkg. nr. 751 af 03. juli 2008.

 
TABEL 30: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer 1) 2)
Skalatrin – kr. årligt (netto)
Skalatrin – kr. månedligt (netto)
Omregningsfaktor
Omregning uden for begrænset fart – med sømandsskattefradrag3)
1.
   
4)
2.
   
4)
3.
   
4)
Omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag3)
4.
   
4)
5.
   
4)
6.
   
4)
 
1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på det sociale område: § 32, stk. 5, § 36, stk. 2, § 42, stk. 2, § 79, stk. 3, § 114, stk. 3, § 159, § 160, § 161, stk. 1, § 163, stk. 3, § 192 og § 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014, § 8, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 1231 af 29.oktober 2013, § 29, stk. 3, og § 32 a, stk. 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23. september 2013, og § 25, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1232 af 29.oktober 2013.
2) Jf. bilag 1 til bkg. nr. 1366 af 4. december 2013 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.
4) Satsen foreligger endnu ikke.

 
TABEL 31: Repatrieringsloven
 
kr. én gang
1.
Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lov § 7, stk. 2, nr. 3)
14.984
2.
Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lov § 7, stk. 2, nr. 4)1):
 
 
- Pr. person, der er fyldt 18 år
129.430
 
- Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
39.473
3.
Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lov § 7, stk. 2, nr. 5):
14.984
 
Udgifter til transport af sådant udstyr
19.353
4.
Udgifter til medbragte hjælpemidler (lov § 7, stk. 2, nr. 8)
6.324
5.
Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lov § 7, stk. 3)1):
 
 
- Pr. person, der er fyldt 18 år
51.772
 
- Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
15.789
6.
Udgifter til sygeforsikring eller behandling (lov § 7, stk. 4)
6.450
   

 
TABEL 32: Integration - introduktionsperioden og uledsagede mindreårige
 
kr. mdl.
1.
Grundtilskud i introduktionsperioden (lov § 45, stk. 3, 1. pkt.)
2.604
2.
Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lov § 45, stk. 6, 1. pkt.)
8.658
 

 
TABEL 33: Integration - flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2015
 
kr. mdl.
1.
Maksimal betaling for enlige med og uden børn
2.122
2.
Maksimal betaling for par uden børn
3.885
3.
Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn
4.239
4.
Maksimal betaling for par med fire eller flere børn
4.592
 

 
TABEL 34: Gebyr for navneændring 1)
   
kr. én gang
1.
Gebyr for ansøgning om navneændring (lov § 25 a, stk.1)
510
   
1) Jf. CIS nr. 9724 af 29.september 2014 om gebyr for navneændring 2015
 

 
TABEL 35: Lov om ægteskabets opløsning - Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling
   
kr. én gang
1.
Gebyr for behandling af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne (ingen af parterne har bopæl her i landet) (lov § 13, stk. 3.)
500
2.
Gebyr for behandling af anmodning om separation (lov § 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse § 1, stk. 2)
900
3.
Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse (lov § 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse § 1, stk. 2)
900
4.
Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse (lov § 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse § 4, stk. 4)
1.000
   

 
TABEL 36: Lov om børns forsørgelse - forhøjet børnebidrag, vejledende indkomstbeløb 1) 2)
Normalbidrag
+
1 barn
kr.
2 børn
kr.
3 børn
kr.
4 børn
kr.
5 børn
kr.
100 %
2)
2)
2)
2)
2)
200 %
2)
2)
2)
2)
2)
300 %
2)
2)
2)
2)
2)
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december 2014.

 
TABEL 37: Lov om børns forsørgelse - uddannelsesbidrag, vejledende indkomstbeløb 1) 2)
 
1 barn
kr.
2 børn
kr.
3 børn
kr.
4 børn
kr.
5 børn
kr.
Normalbidragets grundbeløb
2)
2)
2)
2)
2)
+ 50 %
2)
2)
2)
2)
2)
+ 100 %
2)
2)
2)
2)
2)
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december 2014.

 
TABEL 38: Lov om børns forsørgelse- konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag 1) 2)
 
kr. én gang
1.
Det normale konfirmations- og beklædningsbidrag
2)
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbet forventes offentliggjort ultimo december 2014.

 
TABEL 39: Lov om børns forsørgelse - andre børnebidrag 1) 2)
 
kr. én gang
kr. måned
1.
Fødselsbidrag og barselsbidrag
2)
2)
2.
Dåbs- og navngivningsbidrag
2)
2)
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december 2014.

 
TABEL 40: Lov om børns forsørgelse - betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag 1) 2)
Fastsættelse af uddannelsesbidraget
kr. måned
1.
Hvis et uddannelsesbidrag er fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der er:
2)
2.
Er barnets indkomst i 2014 ca. ____ kr2). om måneden, kan et uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidraget, bortfalde. Er et uddannelsesbidrag fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger:
2)
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december 2014.

 
TABEL 41: Lov om børns forsørgelse - gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag
   
kr. én gang
1.
Lov om børns forsørgelse - Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag(lov § 17 a, stk. 1, og bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag § 3, stk. 2)
1.500
   

 
TABEL 42: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren 1) 2)
Fastsættelse af bidrag
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1.
Bidrag bør ikke fastsættes
2)
2.
Statsforvaltningen fastsætter et skønsmæssigt bidrag til et mindre beløb end ellers
2)
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december 2014.

 
TABEL 43: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst 1) 2)
Bidragsmodtagerens samlede indkomst inkl. bidrag i kr.
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1.
2)
2)
2.
2)
2)
3.
2)
2)
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december 2014.

TABEL 44: Parrådgivning- egenbetaling ved parrådgivning 1) 2)
1.
Familier med børn under 18 år.
kr. årsindkomst pr. par (brutto)
kr. egenbetaling pr. par
0 - 599.999
500
600.000 - 999.999
1.000
1.000.000 - og derover
2.000
 
1) Familier uden børn under 18 år er ikke omfattet, men kan købe kursuspladser til fuld pris.
2) Se hjemmesiden for mere information: http://www.familieudvikling.dk/prep-kurser/stoette-fra-ankestyrelsen/

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, den 20. oktober 2014

P.M.V.
Nina Eg Hansen

/ Lone Larsen