Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Tilskud til Netværksordningen 2011

Resumé

NaturErhvervstyrelsens afgørelse om afslag på at yde tilskud til udgifter betalt efter projektperioden.

Ifølge den for sagen relevante bekendtgørelse og vejledning skulle alle udgifter være afholdt og betalt indenfor projektperioden. Styrelsen havde i de generelle betingelser for tilsagnet anført, at udgifterne skulle være afholdt indenfor projektperioden. Klagecenteret fandt, at det afgørende måtte være formuleringen i tilsagnet og den vejledning, der var gældende for ansøgningen. Det var således ansøgerens eget ansvar at holde sig orienteret om eventuelle opdaterede versioner af regler og vejledninger, som havde betydning for ansøgerens tilsagn. En grundlæggende forudsætning for udfaldet af sagen var, at regelsættet og ansøgningen løbende blev ændret, således at det var nødvendigt for ansøgere at holde sig opdateret.

Styrelsen afviste tillige at yde tilskud til ekstern konsulentbistand, fordi styrelsen fandt, at disse udgifter ikke var nødvendige for projektet. Klagecenteret fandt, at udgifterne kunne være nødvendige, men at udgifterne var betalt efter udløbet af projektperioden og derfor ikke var dækket af tilsagnet.

Endelig havde styrelsen henvist til en ændringsbekendtgørelse. Klagecenteret fandt, at styrelsen skulle have henvist til bekendtgørelsen om netværksordningen, der regulerede forholdet, og ikke til en ændringsbekendtgørelse, der alene ændrede visse punkter i bekendtgørelsen.

Fødevareministeriets Klagecenter fastholdt afgørelsen med ovenfor beskrevne korrektioner, idet klager ved Klagecenterets afgørelse var oplyst om den korrekte hjemmel.

Rådet for Agroindustri
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV
Den 27. maj 2014
Sagsnr. : 23095
Ref. : mora
Tlf. : 33 95 14 30

Afgørelse om tilskud under Netværksordningen 2011

Fødevareministeriets Klagecenter fastholder NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 6. februar 2013. Det betyder, at I ikke får tilskud under Netværksordningen til projektet ”Netværksaktiviteter omkring øget afsætning på baggrund af EU-kvalitetsordning”.

I har den 12. februar 2013 klaget over styrelsens afgørelse om ikke at udbetale tilskud med bl.a. den begrundelse, at I havde betalt nogle af udgifterne til ekstern bistand uden for projektperioden.

Begrundelse

Ikke tilskud til udgifter betalt efter udløb af projektperioden

I betalte to fakturaer på henholdsvis 64.000 kr. og 27.500 kr.1) til eksterne konsulenter efter den 30. september 2012, hvor projektperioden udløb. I kan ikke få tilskud til disse to udgifter, da det fremgår af jeres tilsagn om tilskud under Netværksordningen, at I alene ville få tilskud til udgifter, som I betalte inden for projektperioden2). Tilsvarende fremgik det af den vejledning for ordningen, som gjaldt, da I ansøgte om og fik tilsagn om tilskud3), at alle udgifter skulle være afholdt og betalt inden for projektperioden.

Det kan ikke føre til et andet resultat i sagen, at der står i de generelle betingelser for tilsagnet4), at udgifterne skulle være ”afholdt”5) inden for projektperioden. Det er beklageligt, at der er en uoverensstemmelse mellem ordlyden af selve tilsagnet og ordlyden af de generelle betingelser, men Klagecentret finder, at betingelsen, som den er formuleret i selve tilsagnet og i den vejledning, der gælder for jeres tilsagn, må være afgørende. Det kan heller ikke føre til et andet resultat, at den tidligere vejledning for ordningen alene fastslog, at alle udgifter skulle være afholdt inden for projektperioden og betalt senest på tidspunktet for slutudbetalingen6). Det er således en tilskudsansøgers eget ansvar at holde sig orienteret om eventuelle opdaterede versioner af regler og vejledninger, som har betydning for ansøgerens tilsagn.

Sanktion efter 3 %-reglen

Ud over jeres ovennævnte udgifter til eksterne konsulenter afslog NaturErhvervstyrelsen at yde tilskud til en udgift på 1.560 kr., svarende til et tilskudsbeløb på 1.248 kr. Beløbet vedrører en overskridelse af den godkendte timelønssats for lønkategori 2, og vi forstår jeres klage sådan, at den ikke gælder denne del af styrelsens afgørelse. NaturErhvervstyrelsen afslog således at yde tilskud til udgifter på i alt 93.060 kr., svarende til et tilskudsbeløb på 74.448 kr.

Anmoder en tilsagnshaver om at få udbetalt et tilskud, som oversiger det tilskud, han er berettiget til, med 3 % eller mere, skal slutudbetalingen som udgangspunkt nedsættes med et beløb svarende til differencen mellem det beløb, tilsagnshaveren har anmodet om at få udbetalt, og det beløb, han viser sig at være berettiget til, efter at NaturErhvervstyrelsen har taget stilling til udbetalingsanmodningen (3 %-reglen7) ).

I denne sag anmodede I om at få udbetalt 146.484,80 kr., men I var kun berettiget til et tilskud på 72.036,80 kr. (det beløb, I anmodede om at få udbetalt, med fradrag af ikke-godkendte udgifter). Differencen mellem disse to beløb er 74.448 kr. 74.448 kr. overstiger 72.036,80 kr. (tilskud til udbetaling før sanktion) med 103,35 %, det vil sige mere end 3 %. Det beløb på 146.484,80 kr., som I anmodede om at få udbetalt, skal derfor nedsættes med 74.448 kr. med tillæg af en sanktion på yderligere 74.448 kr., det vil sige i alt 148.896 kr. Dette resulterer i en slutudbetaling på 0 kr.

I skemaet på side 2 af afgørelsen af 6. februar 2013 opgjorde NaturErhvervstyrelsen reduktionen som følge af sanktion efter 3 %-reglen til 91.507,20 kr. og den samlede reduktion af tilskuddet til 165.955,20 kr. Styrelsen opgjorde desuden differencen mellem det beløb, I anmodede om at få udbetalt, og det godkendte tilskudsbeløb før sanktion efter 3 %-reglen til 50,82 %. Disse tal er forkert beregnet, og de rigtige tal er oplyst ovenfor. Fejlene har ikke påvirket resultatet af NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Regelhenvisninger

Som retsgrundlag for sin afgørelse henviste NaturErhvervstyrelsen til reglen om, at tilskud til en udgift er betinget af, at udgiften har været nødvendig for at gennemføre projektet og direkte relateret til gennemførelsen af projektet8). Klagecentret er ikke enig i denne henvisning, da vi ikke har grundlag for at mene, at de omhandlede udgifter til eksterne konsulenter ikke har været nødvendige for og direkte relateret til gennemførelsen af projektet. I betalte imidlertid udgifterne til konsulenterne efter udløbet af projektperioden og kan derfor ikke få tilskud til dem. Vi finder, at NaturErhvervstyrelsen skulle have henvist til reglerne om, at NaturErhvervstyrelsen har mulighed for i tilsagnet at fastsætte betingelser for tilskud ud over de betingelser, som i forvejen fremgår af bekendtgørelsen, og at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis betingelserne for tilsagnet ikke opfyldes9). Denne mulighed har styrelsen i den konkrete sag benyttet sig af ved i jeres tilsagn af 2. november 2011 at fastslå, at der alene ville blive ydet tilskud til udgifter betalt inden for projektperioden.

Vi bemærker desuden, at NaturErhvervstyrelsen i afgørelsen af 6. februar 2013 henviser til bekendtgørelse nr. 316 af 29. marts 2012 som retsgrundlag for afgørelsen. Styrelsen skulle i stedet have henvist til bekendtgørelse nr. 397 af 2. maj 2011, som er den bekendtgørelse, der regulerer Netværksordningen. Bekendtgørelse nr. 316 er alene en ændringsbekendtgørelse, som på en række punkter ændrer bekendtgørelse nr. 397.

En myndigheds begrundelse for en afgørelse, som ikke imødekommer borgeren fuldt ud, skal indeholde en henvisning til de retsregler, afgørelsen er truffet efter10). Dette indebærer naturligvis, at henvisningen er korrekt. I den konkrete sag får de mangelfulde regelhenvisninger ikke konsekvenser for NaturErhvervstyrelsens afgørelse, da Klagecentret med nærværende afgørelse oplyser de korrekte hjemmeler11). Hvad angår den fejlagtige henvisning i afgørelsen til bekendtgørelse nr. 316, bemærker vi desuden, at NaturErhvervstyrelsen i indstillingsbrevet af 28. oktober 2013 til Klagecentret, som I har haft i høring, henviser til den rigtige bekendtgørelse.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 6. februar 2013 om ikke at udbetale tilskud til jeres projekt.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Jeres klage af 12. februar 2013.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 28. oktober 2013.

***

Vi gør opmærksom på, at I ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Specialkonsulent, cand. jur.

Officielle noter

1) I alt 91.500 kr., svarende til et tilskudsbeløb på 73.200 kr., da tilskudsprocenten var 80.

2) Afsnittet ”Projektperiode” på side 2 i tilsagnsbrevet af 2. november 2011.

3) Afsnittet ”Gennemførelse af projektet” under punkt 12 i Vejledning om tilskud til netværksaktiviteter til fremme af mindre fødevareproducenters produktion og afsætning – maj 2011 (NaturErhvervstyrelsen).

4) Tilsagnets bilag 1, punkt 4.

5) Ordet ”afholdt” anvendes i denne sammenhæng om den situation, at tilsagnshaveren har påtaget sig forpligtelsen til at betale en bestemt udgift men endnu ikke har betalt udgiften.

6) Afsnittet ”Gennemførelse af projektet” under punkt 12 i Vejledning om tilskud til netværksaktiviteter, der kan fremme mindre fødevarevirksomheders afsætning af fødevarer – juli 2010 (Fødevareministeriet).

7) Artikel 30, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) Nr. 65/2011.

8) § 16, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 397 af 2. maj 2011 om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning.

9) § 25, stk. 2, sammenholdt med § 33, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 397 af 2. maj 2011 om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning.

10) § 24, stk. 1, 1. pkt., i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

11) Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret, Almindelige emner, 4. udgave, 2004, side 391.