Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bilag 1 til miljømålsloven1)

I medfør af § 52 a, stk. 2, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 973 af 29. august 2014 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

§ 1. Bilag 1 til lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. oktober 2014.

Naturstyrelsen, den 8. oktober 2014

Mads Leth-Petersen

/ Sara Westengaard Guldagger


Bilag 1

»Bilag 1

Geografisk afgrænsning af vanddistrikter

 

1821941585784156977 Size: (530 X 800)

 

Opdeling af vanddistrikter i 23 hovedvandoplande

 

454984295514738351 Size: (531 X 800)

«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EF-tidende 2000, nr. L 327, side 1.