Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

I medfør af § 5, stk. 2, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014, fastsættes:

Formål

§ 1. Teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver, jf. stk. 2-7, skal som led i deres virksomhed sikre et alsidigt udbud af scenekunst inden for det felt og i det område, som de opererer i, og gennem deres virke til stadighed bidrage til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Institutionerne skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet og skal tillige bidrage at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Stk. 2. Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater, Folketeatret og Den Jyske Opera skal bidrage til at dække behovet for scenekunst ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker.

Stk. 3. Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater er landsdelsscener, med særligt ansvar for scenekunstudbuddet i den landsdel, hvor de er beliggende.

Stk. 4. Folketeatret skal udbyde turnéforestillinger i hele landet. Forestillingerne kan være Folketeatrets egne produktioner eller produktioner, der udbydes i samarbejde med andre scenekunstinstitutioner. Folketeatret indgår med sine faste scener i Det Københavnske Teatersamarbejde.

Stk. 5. Den Jyske Opera skal bidrage med musikdramatiske værker og udbyde turnéforestillinger i hele landet.

Stk. 6. Dansk Danseteater skal bidrage med moderne scenedans af høj kvalitet og udbyde turnéforestillinger i hele landet.

Stk. 7. Dansehallerne skal styrke og fremme professionel dansekunst og medvirke til udvikling af den moderne scenedans i Danmark. Dansehallerne skal stille faciliteter til træning og prøveforløb til rådighed for dansere og koreografer. Dansehallerne kan administrere nationale turnéordninger for den moderne scenedans og koreografi. Dansehallerne skal endvidere medvirke til fremme af børn og unges interesse for og kendskab til dans.

Tilskud

§ 2. Staten kan yde tilskud til de i § 1 nævnte institutioner, hvis institutionerne opfylder de betingelser, som fremgår af denne bekendtgørelse. Statens bevilling til formålet fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Til Folketeatret kan der tillige ydes tilskud i henhold til bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde.

Bestyrelser

§ 3. De i § 1 nævnte institutioner ledes af en bestyrelse, hvor medlemmerne tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og scenekunstnerisk indsigt.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.

§ 4. Bestyrelserne for Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Dansehallerne består af 6 medlemmer, der udpeges som følger:

1) Kulturministeren udpeger 2 medlemmer.

2) Statens Kunstfond udpeger 2 medlemmer.

3) Institutionens medarbejdere udpeger 1 medlem.

4) Institutionens hjemstedskommune udpeger 1 medlem.

Stk. 2. Mindst 1 af de medlemmer, der efter stk. 1, nr. 1, udpeges af kulturministeren til bestyrelserne for Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater, skal så vidt muligt skal have lokal tilknytning.

Stk. 3. Bestyrelserne for Den Jyske Opera og Dansk Danseteater består af 6 medlemmer, der udpeges som følger:

1) Kulturministeren udpeger 3 medlemmer.

2) Statens Kunstfond udpeger 2 medlemmer.

3) Institutionens medarbejdere udpeger 1 medlem.

Stk. 4. Bestyrelsen for Folketeatret består af 8 medlemmer, der udpeges som følger:

1) Kulturministeren udpeger 2 medlemmer.

2) Det Københavnske Teatersamarbejde udpeger 2 medlemmer.

3) Danmarks Teaterforeninger udpeger 2 medlemmer.

4) Medarbejderne på Folketeatret udpeger 1 medlem.

5) Sydslesvigsk Forening udpeger 1 medlem. Medlemmet har ikke stemmeret.

§ 5. Kulturministeren udpeger en formand blandt bestyrelsens medlemmer på de institutioner, der er omfattet af § 4, stk. 1 og 3.

Stk. 2. For Folketeatret udpeger bestyrelsen selv en formand blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelserne for alle institutioner udpeger en næstformand blandt medlemmerne af institutionens bestyrelse.

§ 6. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan kun finde sted én gang.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer beskikkes forskudt, således at halvdelen af medlemmerne beskikkes hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og institutionens medarbejdere beskikkes samtidig og bestyrelsesmedlemmer udpeget af Statens Kunstfond og institutionens hjemstedskommune beskikkes samtidig.

Stk. 3. For Folketeatret gælder, at bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og Det Københavnske Teatersamarbejde beskikkes samtidig, og bestyrelsesmedlemmer udpeget af Danmarks Teaterforeninger, institutionens medarbejdere og Sydslesvigsk Forening beskikkes samtidig.

Stk. 4. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af det udtrædende medlems beskikkelsesperiode. Udpegningsretten tillægges den institution, som har udpeget det udtrædende bestyrelsesmedlem. Medlemmer, der udpeges i løbet af en bestyrelses beskikkelsesperiode kan genbeskikkes én gang.

§ 7. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Vedtægter

§ 8. De i § 1 nævnte institutioner skal for så vidt angår vedtægter følge reglerne i § 3 i lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

§ 9. Vedtægterne skal godkendes af Kulturstyrelsen.

Institutionsledelse

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige ledelse.

Stk. 2. Den daglige ledelse ansættes for en tidsbegrænset periode.

Stk. 3. Ved ansættelsen af den daglige ledelse for Folketeatret gælder bestemmelserne om udpegning af teaterledere ved Det Københavnske Teatersamarbejde, som fastsat i bekendtgørelsen om Det Københavnske Teatersamarbejde. Ledelsen for Folketeatret indgår i direktørforummet i Det Københavnske Teatersamarbejde, jf. § 8 i bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde.

§ 11. For de i § 1 nævnte institutioner, som selv producerer scenekunstforestillinger, gælder, at der ikke uden kulturministerens godkendelse må gøres indskrænkninger i ledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. § 31, stk. 2, i lov om scenekunst.

Kollektive overenskomster

§ 12. Kollektive overenskomster for ansatte ved Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater, Den Jyske Opera og Folketeatret skal godkendes af finansministeren, jf. lov om scenekunst § 31, stk. 1.

Rammeaftale

§ 13. Kulturministeriet kan indgå flerårige rammeaftaler med de i § 1 nævnte institutioner, hvor der, inden for de rammer, der er fastsat i lov om scenekunst og i nærværende bekendtgørelse, kan fastsættes særlige mål for og krav til institutionernes virksomhed.

Budget, regnskab og revision

§ 14. De i § 1 nævnte institutioner skal for så vidt angår budget, regnskab og revision følge reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Tilbagebetaling af tilskud

§ 15. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor modtager af tilskud efter §§ 1 og 2 ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet, jf. § 13 i lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. november 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 362 af 26. april 2006 om landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg og bekendtgørelse nr. 1292 af 13. december 2012 om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver.

Overgangsbestemmelser

§ 17. Vedtægter gældende for de i § 1 nævnte institutioner, som ikke opfylder nærværende bekendtgørelses bestemmelser ved dens ikrafttræden revideres og indsendes til Kulturstyrelsen til godkendelse inden 1. januar 2015.

Stk. 2. For de i § 1 nævnte institutioner sker nyudpegning og beskikkelse af bestyrelserne i henhold til §§ 3-6 ved udløbet af de nuværende bestyrelsers beskikkelsesperioder. Nye bestyrelser beskikkes første gang efter denne bekendtgørelses ikrafttræden for Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater, Folketeatret og Den Jyske Opera pr. 1. januar 2015, for Dansehallerne pr. 1. maj 2016 og for Dansk Danseteater pr. 1. juli 2017.

Stk. 3. Ved den første beskikkelse efter denne bekendtgørelses ikrafttræden af bestyrelserne for Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Dansehallerne i henhold til stk. 2, jf. § 6, stk. 2, beskikkes bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og institutionens medarbejdere for en periode af to år. Herefter beskikkes bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og institutionens medarbejdere for perioder af fire år.

Stk. 4. Ved den første beskikkelse efter denne bekendtgørelses ikrafttræden af bestyrelserne for Den Jyske Opera og Dansk Danseteater i henhold til stk. 2, jf. § 6, stk. 2, beskikkes bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren for en periode af to år. Herefter beskikkes bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren for perioder af fire år.

Stk. 5. Ved den første beskikkelse efter denne bekendtgørelses ikrafttræden af bestyrelsen for Folketeatret i henhold til stk. 2, jf. § 6, stk. 3, beskikkes bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og Det Københavnske Teatersamarbejde for en periode af to år. Herefter beskikkes bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og Det Københavnske Teatersamarbejde for perioder af fire år.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer, som sidder i bestyrelsen ved bekendtgørelsens ikrafttræden jf. § 16, stk. 1, kan udpeges for en periode af to år, jf. stk. 3-5, til den bestyrelse, som beskikkes i henhold til stk. 2. Efter den første beskikkelsesperiode vil medlemmer af et teaters bestyrelse, som før 1. januar 2015 har siddet i bestyrelsen i to på hinanden følgende beskikkelsesperioder, være omfattet af de i henhold til § 6, stk. 1, gældende bestemmelser om genudpegning.

Stk. 7. Medlemmer af bestyrelsen for Dansk Danseteater, som før 1. juli 2013 har siddet i bestyrelsen for Dansk Danseteater kan ikke genbeskikkes, jf. dog stk. 6.

Kulturministeriet, den 25. september 2014

Marianne Jelved

/ Ane Kathrine Lærkesen