Den fulde tekst
L 10
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht (S)).
Lovf som fremsat 8/10 14
Fremsat skr 8/10 14
1.beh 23/10 14 F
Betænkning 19/11 14
Lovf optrykt efter 2.beh 2/12 14 Tillæg H
2.beh 2/12 14
Lovf som vedt 4/12 14
3.beh 4/12 14 F
Lov nr 1286 af 9. december 2014
Beh sammen: L 10 og L 16
Ordførere: (1.beh) Astrid Krag (S), Jakob Engel-Schmidt (V), Hans Kristian Skibby (DF), Nadeem Farooq (RV), Lars Dohn (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Benny Engelbrecht).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag (lovforslag nr. L 16) om etablering af en 3-årig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber. Nærværende lovforslag vedrører ændringer i skattelovgivningen i forbindelse med etableringen af forsøgsordningen med medarbejderinvesteringsselskaber og en tilpasning af ferieloven på baggrund af ordningen.
Nærværende lovforslag indeholder følgende fire overordnede elementer:
– Medarbejderne (investorerne) får bortseelsesret, dvs. fradrag for indbetalinger til medarbejderinvesteringsselskabet. Det bortseelsesberettigede beløb kan højst udgøre 7,5 pct. af medarbejderens kontante løn, dog højst 30.000 kr. pr. indkomstår. Udlodninger m.v. fra medarbejderinvesteringsselskabet til medarbejderne skal medregnes til den personlige indkomst.
– Bortseelsesretten forudsætter, at medarbejderinvesteringsselskabet er godkendt af og registreret i Erhvervsstyrelsen. Bortseelsesret for indskud i medarbejderinvesteringslignende selskaber med hjemsted i andre EU/EØS-lande end Danmark forudsætter godkendelse af SKAT.
– Medarbejdernes andele i medarbejderinvesteringsselskabet omfattes af aktieavancebeskatningslovens regler, som tilpasses. Dermed finder aktieavancebeskatningslovens regler om beskatning ved fraflytning til udlandet anvendelse.
– Medarbejderinvesteringsselskabet bliver skattepligtigt efter selskabsskatteloven svarende til de regler, der gælder for aktieselskaber. Indskud af lønmidler i medarbejderinvesteringsselskabet skal dog ikke medregnes til selskabets skattepligtige indkomst.
Det skønnes med stor usikkerhed, at ordningen i 2015 forventes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 75 mio. kr. faldende til et mindreprovenu på ca. 70 mio. kr. i 2016 og 2017. Dette mindreprovenu opvejes af et merprovenu i de efterfølgende år, og samlet set forventes ordningen ikke at medføre en varig provenuvirkning.
Lovforslaget sambehandles med lovforslag nr. L 16.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF), imod stemte 9 (EL, UFG), hverken for eller imod stemte 0.