Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand

I medfør af § 2 a, stk. 13, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som ændret ved lov nr. 902 af 4. juli 2013, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for opgørelse af forureningsindholdet i særligt forurenet spildevand, for udgifter til særligt forurenet spildevand og for opgørelse, opkrævning og dokumentation af særbidrag samt for spildevandsselskabers administration heraf.

§ 2. Ved særbidrag forstås i denne bekendtgørelse bidrag, der er en ejendomsejers betaling for afledning af særligt forurenet spildevand, som giver anledning til særlige foranstaltninger på et spildevandsanlæg.

Stk. 2. Ved særlige foranstaltninger forstås i denne bekendtgørelse foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg med henblik på håndtering af særligt forurenet spildevand.

Stk. 3. Ved særligt forurenet spildevand forstås i denne bekendtgørelse spildevand, der overskrider forureningsindholdet i forhold til de grænseværdier eller tilsvarende, der er fastsat af spildevandsforsyningsselskabet.

Opgørelse af forureningsindhold i særligt forurenet spildevand

§ 3. Et spildevandsforsyningsselskab skal fastsætte grænseværdier eller tilsvarende for særligt forurenet spildevand for alle parametre, der medfører udgifter til særlige foranstaltninger.

§ 4. Et spildevandsforsyningsselskab skal, jf. dog § 5, stk. 2, udarbejde en opgørelse af forureningsindholdet i særligt forurenet spildevand for hver enkelt af de ejendomme, der afleder til spildevandsforsyningsselskabets anlæg, for alle parametre, der medfører udgifter til særlige foranstaltninger. Opgørelsen skal udarbejdes ud fra følgende i den nævnte rækkefølge:

1) Resultater af målinger, der er udført efter afgørelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse, og som er til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet.

2) Resultater af målinger, der er udført i henhold til aftale med ejendomsejer, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet.

3) Resultater af op til seks målinger pr. år, jf. stk. 2, som spildevandsforsyningsselskabet lader et laboratorium udtage i en skelbrønd, som selskabet har adgang til, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 eller 2 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet.

4) Spildevandsforsyningsselskabets tekniske skøn over arten og mængden af afledt særligt forurenet spildevand, herunder på grundlag af en tilladelse meddelt ejendomsejer i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 28, stk. 3, eller andre relevante oplysninger, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 – 3 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet.

Stk. 2. Spildevandsforsyningsselskabet skal afpasse antallet af målinger, jf. stk. 1, nr. 3, i forhold til den forventede afledning, herunder i forhold til forventet type og størrelse af forureningsindhold og variation.

Opkrævning af særbidrag

§ 5. Hvis en ejendom afleder særligt forurenet spildevand, som opgjort i henhold til § 4, og dette giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, skal spildevandsforsyningsselskabet opgøre og opkræve særbidrag, jf. lovens § 2 a, stk. 9, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et spildevandsforsyningsselskab skal undlade at opgøre forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand, opgøre udgifter og opkræve særbidrag i forhold til en konkret ejendom, såfremt spildevandsforsyningsselskabet i forhold til det konkrete særbidrag har grund til at antage, at udgifterne nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4, jf. § 6, stk. 2, og i § 6, stk. 3, vil overstige udgifterne nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1 – 3, jf. § 6, stk. 2.

Opgørelse af udgifter til særlige foranstaltninger

§ 6. Et spildevandsforsyningsselskab skal, jf. dog § 5, stk. 2, opgøre de udgifter, som selskabet har afholdt til særlige foranstaltninger, og som kan henføres til håndtering af det forureningsindhold, der er opgjort i henhold til § 4 i forhold til afledning fra den enkelte ejendom. Spildevandsforsyningsselskabet skal opgøre følgende udgifter i overensstemmelse med stk. 2 og eventuelle udgifter omfattet af stk. 3:

1) Driftsudgifter, herunder udgifter til el til returslampumpning, el til biologisk behandling og el til slambehandling samt udgifter til slamhåndtering og til fældningskemikalier.

2) Regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, herunder afskrivninger vedrørende procestanke, rådnetanke og slamafvanding.

3) Indtægter samt sparede udgifter.

4) Administrationsudgifter, herunder til udgiftsopgørelse og dokumentation.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1 – 4, nævnte udgifter, indtægter og sparede udgifter skal opgøres samlet for alle anlæg, der modtager særligt forurenet spildevand, og som ejes af spildevandsforsyningsselskabet. Udgifter, indtægter og sparede udgifter, jf. stk. 1, nr. 1 – 4, til særlige anlæg skal dog opgøres separat for hvert enkelt af sådanne anlæg.

Stk. 3. Et spildevandsforsyningsselskab skal opgøre udgifter vedrørende gennemførelse af prøver afholdt i medfør af § 4, stk. 1, nr. 3.

Stk. 4. Et spildevandsforsyningsselskab skal på baggrund af en opgørelse af selskabets samlede udgifter vedrørende det særligt forurenede spildevand i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 – 4, og i overensstemmelse med stk. 2 opgøre priser for organisk stof, der er opgjort som enten COD eller BI5, for total-kvælstof og for total-fosfor.

Dokumentation

§ 7. Samtidigt med endelig opkrævning af særbidrag, jf. § 5, til ejeren af en ejendom skal et spildevandsforsyningsselskab i relation til den konkrete afregningsperiode fremsende oplysning om

1) spildevandsforsyningsselskabets fastsatte grænseværdier eller tilsvarende, jf. § 3, for det opgjorte forureningsindhold i det særligt forurenede spildevand,

2) spildevandsforsyningsselskabets opgørelse af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand der er afledt, jf. § 4, herunder oplysning om på hvilken måde spildevandsforsyningsselskabet har foretaget opgørelsen,

3) spildevandsforsyningsselskabets opgørelse af udgifter, indtægter og sparede udgifter, jf. § 6, stk. 1, og § 6, stk. 3,

4) enhedspriser for salg af for eksempel el og varme samt for sparede udgifter til for eksempel køb af kulstof, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, og

5) priser for organisk stof, total-kvælstof og total-fosfor, jf. § 6, stk. 4.

Betalingsvedtægt

§ 8. Et spildevandsforsyningsselskab skal senest den 1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. I tilfælde af revisioner i betalingsvedtægten skal spildevandsselskabet senest den 1. december 2014 sende betalingsvedtægten til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen godkender senest den 31. december 2014 en betalingsvedtægt i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. oktober 2014.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 4 - 7 skal anvendes for opgørelse af særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand fra 1. januar 2015.

Miljøministeriet, den 15. oktober 2014

Kirsten Brosbøl

/ Mads Leth-Petersen