Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0071
 
32004L0109
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Undtagelser fra pligten til at offentliggøre et prospekt
Kapitel 3 Prospektets format og indhold
Kapitel 4 Udeladelse af oplysninger i prospektet
Kapitel 5 Gyldighed
Kapitel 6 Offentliggørelse af prospektet
Kapitel 7 Annoncering
Kapitel 8 Sprog
Kapitel 9 Grænseoverskridende udbud og optagelse til handel
Kapitel 10 Straffebestemmelser
Kapitel 11 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro1)

I medfør af § 23, stk. 7 og 8, § 24, stk. 2, og § 93, stk. 4 og 5, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på de værdipapirer, der er nævnt i § 2, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. med undtagelse af de i § 23, stk. 4, nævnte værdipapirer, når værdipapirerne søges optaget til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro.

Definitioner

§ 2. Ved kvalificerede investorer forstås i denne bekendtgørelse: Personer eller enheder, der beskrives i bilag II, afsnit I, nr. 1-4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, og personer eller enheder, der efter anmodning behandles som professionelle kunder i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller anerkendes som godkendte modparter i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2004/39/EF, medmindre de har anmodet om at blive behandlet som ikke-professionelle kunder. Investeringsselskaber og kreditinstitutter meddeler på anmodning deres klassifikation til udstederen under forbehold af den relevante databeskyttelseslovgivning. Investeringsselskaber med tilladelse til fortsat at betragte eksisterende professionelle kunder som sådanne i overensstemmelse med artikel 71, stk. 6, i direktiv 2004/39/EF kan behandle sådanne kunder som kvalificerede investorer i henhold til denne bekendtgørelse.

§ 3. Ved små og mellemstore virksomheder forstås i denne bekendtgørelse: Virksomheder, der ifølge det seneste årsregnskab eller konsoliderede regnskab opfylder mindst to af følgende tre kriterier:

1) Et gennemsnitligt antal heltidsansatte i løbet af regnskabsåret på mindre end 250.

2) En samlet balance på mindre end 43.000.000 euro.

3) En årlig nettoomsætning på mindre end 50.000.000 euro.

§ 4. Ved udsteder forstås i denne bekendtgørelse: En juridisk enhed der udsteder eller tilbyder at udstede værdipapirer.

§ 5. Ved udbydende person eller udbyder forstås i denne bekendtgørelse: En fysisk eller juridisk person, der udbyder værdipapirer til offentligheden.

§ 6. Ved udbudsprogram forstås i denne bekendtgørelse: Et program, der giver mulighed for udstedelse af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. § 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., af lignende form og/eller klasse, løbende eller ad gentagne gange i løbet af en nærmere angivet udstedelsesperiode, herunder alle former for warrants.

§ 7. Ved værdipapirer, der udstedes løbende eller ad gentagne gange, forstås i denne bekendtgørelse: Flere på hinanden følgende udstedelser eller mindst to særskilte udstedelser af værdipapirer af lignende form og/eller klasse inden for en periode på 12 måneder.

§ 8. Ved hjemland forstås i denne bekendtgørelse:

1) For alle udstedere af værdipapirer i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område: Det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederen har sit hjemsted, såfremt udstederen ikke er omfattet af nr. 2 eller 3.

2) For alle udstedere af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. § 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., hvis pålydende pr. værdipapir beløber sig til mindst 1.000 euro: Det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederen har sit hjemsted, eller hvor værdipapirerne skulle eller skal optages til handel på et reguleret marked for værdipapirer, eller hvor værdipapirerne udbydes til offentligheden.

3) For alle udstedere af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. § 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., som giver ret til at erhverve omsættelige værdipapirer eller modtage et kontant beløb som følge af, at de konverteres eller af, at de rettigheder, de giver, udøves, forudsat at udstederen af værdipapirerne ikke er udstederen af de underliggende værdipapirer eller en enhed, der tilhører samme koncern som sidstnævnte udsteder: Det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederen har sit hjemsted, eller hvor værdipapirerne skulle eller skal optages til handel på et reguleret marked for værdipapirer, eller hvor værdipapirerne udbydes til offentligheden.

4) For alle udstedere af værdipapirer, der har deres hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der ikke er omfattet af nr. 2 eller 3: Det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor værdipapirerne efter hensigten skal udbydes til offentligheden for første gang efter 31. december 2003, eller hvor den første ansøgning om optagelse til handel på et reguleret marked for værdipapirer indsendes.

Stk. 2. Valg af hjemland, jf. stk. 1, nr. 2-4, træffes af henholdsvis udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel.

Stk. 3. Hvis valg af hjemland, jf. stk. 1, nr. 4, ikke var bestemt af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse af værdipapirerne til handel første gang, hvor værdipapirerne var udbudt til offentligheden eller optaget til handel, kan de foretage dette valg efterfølgende.

§ 9. Ved værtsland forstås i denne bekendtgørelse: Det land inden for Den Europæiske Union, eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor der foretages et udbud til offentligheden eller ansøges om optagelse til handel, når dette er forskelligt fra hjemlandet.

§ 10. Ved basisprospekt forstås i denne bekendtgørelse: Et dokument, der indeholder samtlige relevante oplysninger om udstederen og de værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked for værdipapirer, og efter udstederens valg de endelige vilkår for udbuddet.

§ 11. Ved nøgleoplysninger forstås i denne bekendtgørelse: Væsentlige og hensigtsmæssigt strukturerede oplysninger, som skal stilles til rådighed for investorer med henblik på at sætte dem i stand til at forstå karakteren af og risiciene forbundet med udstedere, garanter samt de værdipapirer, der udbydes til dem eller optages til handel på et reguleret marked, samt til, med forbehold af § 16, stk. 3, nr. 2), at beslutte, hvilke udbudte værdipapirer, der tages op til nærmere overvejelse. På baggrund af udbuddet og de pågældende værdipapirer indeholder nøgleoplysninger følgende elementer:

1) En kort beskrivelse af risici og de vigtigste forhold i forbindelse med udstederen og eventuelle garanter, herunder aktiver, passiver og finansiel stilling.

2) En kort beskrivelse af risici og væsentlige forhold i forbindelse med investeringen i det relevante værdipapir, herunder rettigheder i tilknytning til værdipapirerne.

3) Udbuddets generelle betingelser, herunder de anslåede udgifter, som investoren pålægges af udstederen eller udbyderen.

4) Nærmere oplysninger om optagelsen til handel.

5) Årsager til udbuddet samt anvendelse af provenuet.

§ 12. Ved selskab med begrænset markedsværdi forstås i denne bekendtgørelse: Et selskab, der er optaget til handel på et reguleret marked og havde en gennemsnitlig markedsværdi på under 100.000.000 euro baseret på kursværdien ved årets udgang i de foregående tre kalenderår.

Kapitel 2

Undtagelser fra pligten til at offentliggøre et prospekt

§ 13. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter §§ 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse på følgende udbud:

1) Udbud af værdipapirer, der udelukkende er rettet til kvalificerede investorer, jf. § 2.

2) Udbud af værdipapirer, der er rettet til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. land inden for Den Europæiske Union eller pr. land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som ikke er kvalificerede investorer.

3) Udbud af værdipapirer, der er rettet til investorer, som erhverver værdipapirer for i alt mindst 100.000 euro pr. investor for hvert særskilt udbud.

4) Udbud af værdipapirer, hvis pålydende pr. værdipapir beløber sig til mindst 100.000 euro.

Stk. 2. Ethvert videresalg af værdipapirer, der tidligere var omfattet af en eller flere af de i stk. 1 nævnte former for udbud, skal betragtes som et særskilt udbud, og det skal afgøres, hvorvidt videresalget er et udbud af værdipapirer til offentligheden, hvor der er pligt til at offentliggøre et prospekt.

Stk. 3. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter §§ 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v., finder ikke anvendelse på videresalg af værdipapirer eller endelig placering af værdipapirer via finansielle formidlere, når der foreligger et gyldigt prospekt i overensstemmelse med §§ 22-24, og udsteder eller den person, som er ansvarlig for udarbejdelsen af dette prospekt, på grundlag af en skriftlig aftale erklærer sig indforstået med anvendelsen heraf.

§ 14. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter §§ 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse på udbud til offentligheden af følgende værdipapirer:

1) Aktier udstedt med henblik på ombytning af allerede udstedte aktier af samme klasse, såfremt udstedelsen af de nye aktier ikke indebærer en forhøjelse af den udstedte aktiekapital.

2) Værdipapirer, der udbydes i forbindelse med et overtagelsestilbud, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets.

3) Værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en fusion eller opsplitning af en virksomhed, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets.

4) Udbytte, der udbetales til eksisterende aktionærer i form af aktier af samme klasse som de ud-byttegivende aktier, såfremt der gives adgang til et dokument indeholdende oplysninger om aktiernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved transaktionen.

5) Værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles henholdsvis til eksisterende eller tidligere medlemmer af bestyrelsen, tilsynsrådet eller ansatte i det udstedende eller et koncernforbundet selskab, jf. § 5, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed. Dette forudsætter, at værdipapirer udbydes, tildeles eller skal tildeles af det udstedende selskab, samt at selskabet har sit hovedsæde eller hjemsted i Den Europæiske Union eller ét eller flere lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og der gives adgang til et dokument indeholdende oplysninger om værdipapirernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved udbuddet.

6) Nr. 5 gælder også for et selskab oprettet uden for Den Europæiske Union eller uden for et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis aktier er optaget til handel enten på et reguleret marked eller på et marked i et tredjeland. I sidstnævnte tilfælde skal der foreligge tilstrækkelige oplysninger, herunder det i nr. 5 omhandlede dokument, på et sprog, der er almindeligt forekommende i internationale finanskredse, og at Kommissionen skal have truffet en ækvivalensafgørelse vedrørende markedet i det pågældende tredjeland.

§ 15. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter §§ 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse på optagelse til handel for følgende værdipapirer:

1) Aktier og andele i kollektive investeringsordninger, der over en periode på 12 måneder udgør mindre end 10 % af antallet af aktier eller andele i kollektive investeringsordninger af samme klasse, der allerede er optaget til handel på samme regulerede marked.

2) Aktier, der er udstedt med henblik på ombytning af aktier af samme klasse, som allerede er op-taget til handel på samme regulerede marked, såfremt udstedelsen af de nye aktier ikke indebærer en forhøjelse af den udstedte aktiekapital.

3) Værdipapirer, der udbydes i forbindelse med et overtagelsestilbud, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets.

4) Værdipapirer, der udbydes, tildeles, eller skal tildeles i forbindelse med en fusion eller opsplitning af en virksomhed, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets.

5) Aktier, der udbydes, tildeles eller skal tildeles gratis til eksisterende aktionærer, og udbytte, der udbetales i form af aktier af samme klasse som de udbyttegivende aktier, såfremt de nævnte aktier er af samme klasse som de aktier, der allerede er optaget til handel på samme regulerede marked, og der gives aktionærerne adgang til et dokument, der indeholder oplysninger om aktiernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved udbuddet.

6) Værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles henholdsvis til eksisterende eller tidligere medlemmer af bestyrelsen, tilsynsrådet eller ansatte i det udstedende eller et koncernforbundet selskab, jf. § 5, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed. Dette forudsætter, at værdipapirerne udbydes, tildeles eller skal tildeles af det udstedende selskab, at de pågældende værdipapirer er af samme klasse som de værdipapirer, der allerede er optaget til handel på samme regulerede marked, samt at der gives ovennævnte personer adgang til et dokument, der indeholder oplysninger om værdipapirernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved udbuddet.

7) Aktier, der udstedes ved ombytning af andre værdipapirer eller som følge af udøvelsen af rettigheder i henhold til andre værdipapirer, såfremt de pågældende aktier er af samme klasse som de aktier, der allerede er optaget til handel på samme regulerede marked.

Stk. 2. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter §§ 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse for optagelse til handel på et reguleret marked for værdipapirer, der allerede er optaget til handel på et andet reguleret marked, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Værdipapirerne eller værdipapirer af samme klasse har været optaget til handel på dette andet regulerede marked i mere end 18 måneder.

2) Prospektet for værdipapirer, der første gang blev optaget til handel på dette andet regulerede marked efter 1. juli 2005, er godkendt og stillet til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2003/71/EF med de ændringer, der følger af direktiv 2010/73/EU om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel.

3) Prospektet for værdipapirer, der første gang blev optaget til handel efter den 30. juni 1983, men før den 1. juli 2005, er godkendt i overensstemmelse med kravene i direktiv 80/390/EØF om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med, og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering på en fondsbørs eller direktiv 2001/34/EF vedrørende betingelserne for optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer.

4) De faste forpligtelser i forbindelse med handel på dette andet regulerede marked er opfyldt.

5) Den person, der anmoder om at få optaget et værdipapir til handel på et reguleret marked i Danmark under henvisning til stk. 2, udarbejder et resumé, der stilles til rådighed for offentligheden på dansk i henhold til kapitel 6.

6) Indholdet af resuméet, jf. nr. 5, skal være i overensstemmelse med § 16, stk. 3. Dokumentet skal endvidere angive, hvor det seneste prospekt kan rekvireres, og hvor de finansielle oplysninger, som udstederen har offentliggjort i overensstemmelse med sin faste oplysningspligt, findes.

Kapitel 3

Prospektets format og indhold

§ 16. Prospektet skal indeholde oplysninger om udstederen og de værdipapirer, der skal udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked. Det skal også indeholde et resumé.

Stk. 2. Udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse af værdipapirer til handel, kan vælge at udarbejde prospektet som et enkelt dokument eller som særskilte dokumenter. I et prospekt, der består af særskilte dokumenter, inddeles de påkrævede oplysninger i et registrerings-dokument, en værdipapirnote og et resumé. Registreringsdokumentet skal indeholde oplysninger om udstederen. Værdipapirnoten skal indeholde oplysninger om de værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller skal optages til handel på et reguleret marked.

Stk. 3. Resuméet i prospektet skal være kortfattet, i et ikke-teknisk sprog samt indeholde nøgleoplysninger på det sprog, som prospektet oprindelig blev udarbejdet på. Resuméet skal have en form og et indhold, som sammen med prospektet giver passende oplysninger om de væsentligste elementer i forbindelse med de pågældende værdipapirer, således at investorer lettere kan tage stilling til, om de vil investere i sådanne værdipapirer. Resuméet skal ligeledes indeholde en advarsel om følgende:

1) At resuméet bør læses som en indledning til prospektet.

2) At enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed.

3) At hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes.

4) At de fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende eller ikke indeholder nøgle-oplysninger, når det læses sammen med de andre dele af prospektet.

Stk. 4. Når prospektet vedrører optagelse til handel på et reguleret marked af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. § 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., og som har et pålydende på mindst 100.000 euro, finder kravet i stk. 1, om, at prospektet skal indeholde et resumé, ikke anvendelse.

§ 17. En udsteder, der har fået et registreringsdokument godkendt af Finanstilsynet inden for de seneste 12 måneder, kan vælge kun at udarbejde værdipapirnoten og resuméet, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel. Finanstilsynet træffer i dette tilfælde beslutning om godkendelse af værdipapirnoten og resuméet.

Stk. 2. Når stk. 1 finder anvendelse, skal værdipapirnoten indeholde oplysninger, der normalt vil indgå i registreringsdokumentet, hvis der er indtruffet væsentlige ændringer, der kan få betydning for investorernes vurdering, efter at registreringsdokumentet senest er ajourført eller et tillæg i henhold til § 27 er godkendt. Sådanne oplysninger kan også gives i et tillæg til registreringsdokumentet, jf. § 27.

§ 18. For følgende værdipapirer kan udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked for værdipapirer, vælge at udarbejde et basisprospekt:

1) Værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. § 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., herunder alle former for warrants, udstedt under et udbudsprogram.

2) Værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. § 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., og som udstedes løbende eller ad gentagne gange af kreditinstitutter

a) når provenuet fra udstedelsen af værdipapirerne investeres i aktiver, der yder tilstrækkelig dækning for den med værdipapirerne skabte gæld indtil indløsningsdagen, og

b) når de pågældende beløb i tilfælde af det tilknyttede kreditinstituts konkurs først og fremmest skal anvendes til tilbagebetaling af kapital og forfaldne renter.

Stk. 2. Basisprospektet skal indeholde samtlige relevante oplysninger om udstederen og de værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked for værdipapirer.

Stk. 3. Er udbuddets endelige vilkår hverken inkluderet i basisprospektet eller i et tillæg, gøres de endelige vilkår tilgængelige for investorerne og indsendes til Finanstilsynet og den kompetente myndighed i det eller de relevante værtslande, hver gang der foretages et udbud til offentligheden, så hurtigt som praktisk muligt og, hvis det er muligt, inden starten af udbud til offentligheden eller optagelsen til handel af de pågældende værdipapirer.

§ 19. Oplysninger kan indarbejdes i prospektet ved henvisning til et eller flere tidligere eller samtidigt offentliggjorte dokumenter, der er godkendt af eller indsendt til Finanstilsynet i overensstemmelse med direktiv 2003/71/EC med senere ændringer eller direktiv 2004/109/EF med senere ændringer. Sådanne oplysninger skal være de senest tilgængelige for udstederen. Resuméet må ikke indeholde oplysninger, der er indarbejdet ved henvisning.

Stk. 2. Når oplysninger indarbejdes ved henvisning, skal der tilvejebringes en krydsreferencetabel, så investorerne let kan identificere specifikke oplysningselementer.

Kapitel 4

Udeladelse af oplysninger i prospektet

§ 20. Når den endelige udbudspris og det antal værdipapirer, der udbydes til offentligheden, ikke kan indgå i prospektet, skal én af følgende betingelser være opfyldt:

1) Prospektet skal indeholde de kriterier eller de betingelser, der gælder for fastsættelsen af den endelige udbudspris, herunder maksimumsprisen, og antallet af værdipapirerne.

2) Købs- eller tegningsaccepter for værdipapirerne kan tilbagekaldes i mindst to hverdage efter, at den endelige udbudspris og antallet af værdipapirer, der udbydes til offentligheden, er modtaget i Finanstilsynet.

Stk. 2. Udsteder skal indsende den endelig udbudspris og antallet af værdipapirer til Finanstilsynet samt offentliggøre sådanne oplysninger i henhold til § 26, når disse kendes.

§ 21. Finanstilsynet kan tillade, at visse foreskrevne oplysninger udelades af prospektet i følgende tilfælde:

1) Udbredelse af oplysningerne vil stride mod den offentlige interesse.

2) Udbredelse af oplysningerne vil tilføje udstederen betydelig skade, forudsat at undladelse af offentliggørelse ikke kan medføre, at offentligheden vildledes med hensyn til faktiske omstændigheder og forhold, der er afgørende for bedømmelsen af udstederen, udbyderen eller en eventuel garant, og af de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, som prospektet vedrører.

3) Oplysningerne er kun af ringe betydning for et specifikt udbud eller en specifik optagelse til handel og vil ikke kunne indvirke på vurderingen af udstederens, udbyderens eller en eventuel garants finansielle situation og forventede udvikling.

Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor visse af de krævede oplysninger, der skal indgå i et prospekt, ikke findes på grund af udstederens aktivitetsområde eller udstederens organisation eller for de værdipapirer, som prospektet vedrører, kan prospektet indeholde andre oplysninger, der svarer til de krævede oplysninger. Findes sådanne tilsvarende oplysninger ikke, finder det pågældende oplysningskrav ikke anvendelse.

Kapitel 5

Gyldighed

§ 22. Et prospekt er gyldigt i 12 måneder fra godkendelsen. Hvis et tillæg til prospektet er krævet i henhold til § 27, skal tillægget være godkendt og offentliggjort som betingelse for prospektets gyldighed.

Stk. 2. Et tidligere godkendt registreringsdokument, som nævnt i § 17, er gyldigt i en periode på op til 12 måneder. Det tidligere godkendte registreringsdokument, om nødvendigt opdateret i overensstemmelse med § 17, stk. 2 eller § 27, ledsaget af en godkendt værdipapirnote samt et godkendt resumé anses som et gyldigt prospekt.

§ 23. I forbindelse med et udbudsprogram er et tidligere godkendt basisprospekt gyldigt i en periode på op til 12 måneder.

§ 24. Et basisprospekt for de i § 18, stk. 1, nr. 2, nævnte værdipapirer er gyldigt, indtil de pågældende værdipapirer ikke længere udstedes løbende eller ad gentagne gange.

Kapitel 6

Offentliggørelse af prospektet

§ 25. Når et prospekt er godkendt, gør udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, prospektet tilgængeligt for offentligheden så hurtigt som praktisk muligt og under alle omstændigheder i rimelig tid og senest inden starten af udbuddet til offentligheden eller optagelse til handel af de pågældende værdipapirer. I tilfælde af, at aktier i en klasse, der udbydes til offentligheden, optages til handel for første gang, skal prospektet være tilgængeligt mindst seks hverdage før udbuddets afslutning.

§ 26. Prospektet anses for offentliggjort, når det er gjort tilgængeligt for offentligheden på én af følgende måder:

1) Ved indrykning i et eller flere dagblade, der er landsdækkende eller har stor udbredelse i Danmark, når udbud til offentligheden foretages eller ansøgningen om optagelse til handel indsendes til et reguleret marked i Danmark.

2) I trykt form, der vederlagsfrit stilles til rådighed for offentligheden på kontorerne for det marked, hvor værdipapirerne optages til handel, såvel som på udstederens hjemsted og hos de finansielle virksomheder, der placerer eller formidler salg af værdipapirerne.

3) I elektronisk form på udstederens hjemmeside eller i givet fald på hjemmesider, der tilhører de finansielle virksomheder, der placerer eller formidler salg af værdipapirerne, herunder finansieringsorganer.

4) I elektronisk form via informationssystemet på det regulerede marked, hvor ansøgningen om optagelse til handel indsendes.

Stk. 2. Finanstilsynet offentliggør løbende på sin hjemmeside en liste over de prospekter, som er godkendt inden for de seneste 12 måneder.

Stk. 3. For prospekter, der omfatter flere særskilte dokumenter, eller hvor oplysningerne er indarbejdet ved henvisning, kan de dokumenter og oplysninger, der udgør prospektet, offentliggøres og udbredes særskilt, såfremt de pågældende dokumenter vederlagsfrit gøres tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte ordninger. Det skal anføres på hvert dokument, hvor de øvrige dokumenter, som udgør prospektet, kan findes.

Stk. 4. Når prospektet offentliggøres i elektronisk form, skal en investor dog på anmodning kunne få prospektet udleveret vederlagsfrit i papirform fra udstederen, udbyderen, eller den person, der anmoder om optagelse til handel, eller de finansielle virksomheder, der placerer eller formidler salg af værdipapirerne, indtil prospektet ikke længere er gyldigt.

Stk. 5. Når prospektet offentliggøres i overensstemmelse med stk. 1, nr. 1 eller nr. 2, skal udstederen eller personerne ansvarlige for udarbejdelse af et prospekt også offentliggøre prospektet elektronisk i overensstemmelse med stk. 1, nr. 3.

§ 27. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i prospektet, der kan påvirke vurderingen af værdipapirerne, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af prospektet og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, eller starten af handlen på et reguleret marked, afhængigt af hvad der sker sidst, skal angives i et tillæg til prospektet. Et sådant tillæg skal godkendes inden for syv hverdage og offentliggøres i overensstemmelse med § 26.

Stk. 2. Resuméet og de eventuelle oversættelser heraf skal ajourføres for at tage hensyn til de nye oplysninger i tillægget.

Stk. 3. Når prospektet vedrører et udbud af værdipapirer til offentligheden kan investorer, der har accepteret at købe eller tegne værdipapirer inden offentliggørelsen af tillægget, i to hverdage efter tillæggets offentliggørelse tilbagekalde deres accept, såfremt den væsentlige nye omstændighed, materielle fejl eller ukorrekthed som nævnt i stk. 1 opstod inden den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, og såfremt der ikke er sket levering af værdipapirerne. Denne periode kan forlænges af udstederen eller udbyderen. Sidste frist for tilbagekaldelse af accepten skal fremgå af tillægget.

Kapitel 7

Annoncering

§ 28. Hvis der annonceres i tilknytning til et udbud til offentligheden af værdipapirer eller optagelse til handel, og der er pligt til at offentliggøre et prospekt, skal det fremgå af annonceringen, at der er eller vil blive offentliggjort et prospekt. Det skal angives, hvor prospektet er eller vil blive gjort tilgængeligt for investorerne.

Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af annonceringen, at det drejer sig om annoncering. De oplysninger, der indgår i annonceringen, må ikke være forkerte eller misvisende.

Stk. 3. Hvis der fremlægges oplysninger i offentligheden i tilknytning til et udbud til offentligheden af værdipapirer eller optagelse til handel, og hvor der er pligt til at offentliggøre et prospekt, skal oplysningerne være i overensstemmelse med prospektets indhold, selv om fremlæggelsen ikke sker i forbindelse med annoncering.

§ 29. Når der i henhold til §§ 13-15 ikke kræves et prospekt godkendt og offentliggjort, skal væsentlige oplysninger, der fremlægges af en udsteder eller en udbyder, og som sendes til kvalificerede eller særlige kategorier af investorer, herunder oplysninger, der fremlægges i forbindelse med møder om udbud af værdipapirer, gøres tilgængelige for alle kvalificerede investorer eller særlige kategorier af investorer, som udbuddet er rettet til.

Kapitel 8

Sprog

§ 30. Når der alene foretages udbud til offentligheden i Danmark eller ansøges om optagelse til handel på et reguleret marked i Danmark, og Danmark er hjemlandet, skal prospektet udarbejdes på dansk eller engelsk. Resumeet skal altid foreligge på dansk.

Stk. 2. Når der foretages udbud til offentligheden eller ansøges om optagelse til handel i ét eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller ét eller flere lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, bortset fra Danmark, og Danmark er hjemlandet, skal prospektet udarbejdes på et sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i de pågældende værtslande, eller på engelsk. Den kompetente myndighed i de enkelte værtslande kan kræve resuméet oversat til det eller de officielle sprog.

Stk. 3. I de i stk. 2 nævnte tilfælde skal prospektet til brug for Finanstilsynets behandling af ansøgningen om godkendelse af prospektet udarbejdes på enten dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Stk. 4. Når der foretages udbud til offentligheden eller ansøges om optagelse til handel på et reguleret marked i mere end ét land inden for Den Europæiske Union eller mere end ét land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, heriblandt Danmark, og Danmark er hjemlandet, skal prospektet udarbejdes på dansk eller engelsk. Resumeet skal altid foreligge på dansk. Prospektet skal endvidere gøres tilgængeligt enten på et sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i værtslandene eller på engelsk.

Stk. 5. Når der foretages udbud til offentligheden eller ansøges om optagelse til handel på et reguleret marked i Danmark, og hjemlandet er et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, bortset fra Danmark, skal prospektet udarbejdes på dansk eller engelsk. Resumeet skal altid foreligge på dansk.

Stk. 6. Når der i ét eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller ét eller flere lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, ansøges om optagelse til handel af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. § 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., og hvis pålydende pr. værdipapir beløber sig til mindst 100.000 euro, skal prospektet udarbejdes enten på et sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i henholdsvis hjem- og værtslandet eller på engelsk.

Stk. 7. Finanstilsynet kan dispensere helt eller delvist fra kravet i stk. 1, 4 og 5 om, at prospektet skal udarbejdes på dansk eller engelsk, når det pågældende udbud, optagelsen til handel eller de pågældende værdipapirer er af en sådan art, at hensynet til beskyttelse af investorerne ikke nødvendiggør, at prospektet foreligger på dansk eller engelsk.

Kapitel 9

Grænseoverskridende udbud og optagelse til handel

§ 31. Et prospekt samt eventuelle tillæg hertil, der er godkendt i et land inden for Den Europæiske Union, eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, bortset fra Danmark, er gyldigt for udbud til offentligheden eller optagelse til handel i Danmark, såfremt Finanstilsynet og ESMA har modtaget en anmeldelse i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og såfremt bestemmelserne om gyldighed i kapitel 5 er opfyldt.

§ 32. På anmodning af udstederen eller den person, der er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, skal Finanstilsynet stille et godkendelsescertifikat til rådighed for den kompetente myndighed i værtslandene samt udstederen eller den person, der er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, såfremt der planlægges et offentligt udbud af værdipapirer eller en optagelse af værdipapirer til handel i ét eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller ét eller flere lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. Finanstilsynet skal stille godkendelsescertifikatet til rådighed for den kompetente myndighed i værtslandet samt udstederen eller den person, der er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, jf. stk. 1, senest tre hverdage efter anmodningen, eller hvis anmodningen indsendes sammen med ansøgningen om godkendelse af prospektet, én hverdag efter godkendelsen af prospektet.

Stk. 3. Det skal fremgå af godkendelsescertifikatet, at prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 2010/73/EU om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og det skal vedlægges en kopi af prospektet. Såfremt bestemmelserne i § 21 har fundet anvendelse, anføres det i certifikatet sammen med en begrundelse herfor.

Stk. 4. Hvis resuméet kræves oversat af værtslandets kompetente myndighed, skal udstederen eller den person, der er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, indsende et oversat resumé til Finanstilsynet. Det oversatte resumé vedlægges det godkendelsescertifikat, som Finanstilsynet sender til den kompetente myndighed i værtslandet, jf. stk. 1.

Stk. 5. Proceduren, som nævnt i stk. 1-4, skal tillige følges for eventuelle tillæg til prospektet.

§ 33. Når Danmark er hjemland, kan Finanstilsynet godkende et prospekt for så vidt angår udstedere, der har deres hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, med henblik på udbud til offentligheden eller optagelse til handel i Danmark, under følgende forudsætninger:

1) Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med internationale standarder fastlagt af internationale børstilsynsorganisationer, herunder IOSCO's oplysningsstandarder.

2) Oplysningskravene i henhold til det pågældende lands lovgivning, herunder oplysninger af finansiel karakter, svarer til kravene i henhold til direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel.

Stk. 2. §§ 30-32 finder tillige anvendelse ved udbud til offentligheden eller optagelse til handel af værdipapirer, der er udstedt af en udsteder, der har sit hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 34. Hvis Finanstilsynet finder, at en udsteder eller en udbyder, der ikke har hjemsted i Danmark, har handlet i strid med bestemmelserne i kapitel 6 i lov om værdipapirhandel m.v. og i denne bekendtgørelse i forbindelse med et offentligt udbud af værdipapirer i Danmark, skal Finanstilsynet forelægge sagen for den kompetente myndighed i udstederens hjemland og ESMA.

Stk. 2. Finanstilsynet træffer beslutning om passende forholdsregler for at beskytte investorerne efter at have underrettet den kompetente myndighed i udstederens eller udbyderens hjemland og ESMA, hvis udstederen eller de finansielle virksomheder med ansvar for udbuddet til offentligheden fortsat overtræder bestemmelserne i kapitel 6 i lov om værdipapirhandel m.v. og i denne bekendtgørelse.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 35. Forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af § 16, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, § 17, stk. 2, § 18, stk. 2 og 3, § 19, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2, § 20, stk. 1, § 25, § 26, stk. 3, 2. pkt., § 27, stk. 1, 1. pkt., §§ 28 og 29, straffes med bøde.

Stk. 2. Forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af artikel 4-20, artikel 22, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 4 og 5, artikel 24, artikel 25, stk. 1 og 2, artikel 26, stk. 1, artikel 26 a og artikel 26 b i Kommissionens forordning nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 759 af 30. april 2013, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttrædelse

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 643 af 19. juni 2012 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro ophæves.

Finanstilsynet, den 9. oktober 2014

Ulrik Nødgaard

/ Hanne Råe Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, EU-Tidende 2003, nr. L 345, side 64, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, EU-tidende 2010, nr. L 327, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, EU-tidende 2004, nr. L 390, side 38, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings-og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), EU-Tidende 2010, nr. L 331, side 120.