Den fulde tekst
L 35
Forslag til lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning. (Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved lånoptagelse m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup (S)).
Lovf som fremsat 9/10 14
Fremsat skr 9/10 14
1.beh 7/11 14 F
Betænkning 14/4 15
Lovf optrykt efter 2.beh 21/4 15 Tillæg H
2.beh 21/4 15 F
Lovf som vedt 28/4 15
3.beh 28/4 15 F
Lov nr 580 af 4. maj 2015
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Sophie Løhde (V), Liselott Blixt (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Karl H. Bornhøft (SF), Stine Brix (EL), Peter Laigaard (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at etablere fundamentet for en modernisering af apotekersektoren.
I 2012 fik en tværministeriel arbejdsgruppe til opgave at forelægge regeringen forslag til modeller, der inden for de skitserede målsætninger kunne fremme en modernisering af apotekersektoren og en effektiv ressourceanvendelse, herunder besparelser, der kunne medvirke til at nedbringe de offentlige udgifter på området. Lovforslaget er blevet til på baggrund af den rapport, arbejdsgruppen udarbejdede. Der lægges med lovforslaget op til, at apotekerne er – og fortsat bør være – en del af sundhedsvæsenet snarere end en del af detailhandelen, hvilket betyder, at der fortsat lægges op til en indgående regulering af sektoren.
Loven træder i kraft den 1. juli 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 97 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 5 (LA).