Den fulde tekst
L 15
Forslag til lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. (Overførsel af kompetencer til Arbejdsretten).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen (S)).
Lovf som fremsat 9/10 14
Fremsat skr 9/10 14
1.beh 21/10 14 F
Betænkning 26/11 14
2.beh 2/12 14 F
Lovf som vedt 4/12 14
3.beh 4/12 14 F
Lov nr 1369 af 16. december 2014
Ordførere: (1.beh) Ane Halsboe-Jørgensen (S), Jakob Engel-Schmidt (V), Bent Bøgsted (DF), Nadeem Farooq (RV), Per Clausen (EL), Eigil Andersen (SF), Leif Mikkelsen (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget har til formål at give Arbejdsretten kompetence til at behandle visse typer af sager om overholdelse af vikarloven. Ifølge lovforslaget vil Arbejdsretten fremover kunne behandle sager om, hvorvidt en virksomhed har overtrådt vikarlovens ligebehandlingsprincip. Det indebærer, at en vikar ikke må behandles ringere end virksomhedens fastansatte. Da Arbejdsretten kun er kompetent i tvister, hvor parterne er medlem af en faglig organisation, er det en forudsætning, at vikaren er medlem af en sådan. Hvis vikaren ikke er medlem af en faglig organisation, skal sagen behandles af de almindelige domstole.
Ifølge lovforslaget vil Arbejdsretten desuden være enekompetent til at vurdere, om et vikarbureau kan fravige princippet om, at en vikar skal behandles på samme måde som virksomhedens fastansatte. Dette kan ske, hvis vikarbureauet har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, hvorved den generelle beskyttelse af vikarer respekteres. Det følger af lovforslaget, at Arbejdsretten kan pålægge et vikarbureau at efterbetale vikaren, hvis vikarens rettigheder er krænket. Derudover vil Arbejdsretten også kunne tilkende vikaren en godtgørelse.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 111 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.