Den fulde tekst
L 36
Forslag til lov om Hav- og Fiskerifonden.
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen ()).
Lovf som fremsat 9/10 14
Fremsat skr 9/10 14
1.beh 30/10 14 F
Betænkning 26/11 14
2.beh 4/12 14 F
Lovf som vedt 9/12 14
3.beh 9/12 14 F
Lov nr 1361 af 16. december 2014
Ordførere: (1.beh) Orla Hav (S), Thomas Danielsen (V), René Christensen (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Mette Bock (LA), Charlotte Dyremose (KF).
Ministre: (1.beh) fødevareministeren (Dan Jørgensen).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til etablering og administration af støtteordninger under EU's Hav- og Fiskerifond, der skal bidrage til at opfylde målsætningerne i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og til den danske gennemførelse af EU's fiskeriudviklingspolitik samt den integrerede havpolitik gennem støtteordninger.
Lovforslaget skal bl.a. give fødevareministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter mulighed for at fastsætte regler om gennemførelsen af Forordningen om Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds enkelte støtteordninger inden for rammerne af det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram og partnerskabsaftalen mellem Danmark og Europa-Kommissionen.
Lovforslaget skal også give fødevareministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndigelse til at fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation skal ske digitalt til og fra Fødevareministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om forhold, der er omfattet af loven eller af regler udstedt i medfør af loven.
Derudover nedsættes som under de gældende regler et overvågningsudvalg, der skal varetage tilsyns- og opfølgningsfunktioner i forbindelse med administration af støtteordninger efter loven. Lovforslaget fastsætter desuden de nødvendige nationale administrative og strafferetlige regler, herunder om kontrol, klage og delegation.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.