Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 54-14 om hjælpemidler - boligindretning - toilet med skylle-tørrefunktion - toiletsæde med skylle-tørre funktion

Principafgørelsen fastslår

Et toilet og et toiletsæde med skylle-tørre funktion er en boligindretning i servicelovens forstand og ikke et forbrugsgode eller et hjælpemiddel.

Toilettet er ligesom et almindeligt toilet mur- og nagelfast.

Toiletsædet skal monteres på toilettet og tilsluttes vand og el. Toiletsædet kan ikke let fjernes og må betragtes som en integreret del af toilettet.

I sag nr. 1 vurderede Ankestyrelsen, at et toilet eller et toiletsæde med skylle-tørrefunktion er nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for en kvinde, som på grund af kronisk diarré ikke kunne tåle at tørre sig efter toiletbesøg.

I sag nr. 2 var et toiletsæde med skylle-tørrefunktion nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for en kvinde, som af kommunen var bevilget toiletsædet som forbrugsgode med egenbetaling.

Lov: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014 - § 116, stk. 1

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet to sager principielt for at afklare, efter hvilken bestemmelse i serviceloven et toilet og et toiletsæde med skylle-tørrefunktion skulle bevilges.

2. Reglerne

Lov om social service § 116, stk. 1, fastslår, at kommunen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Det fremgår af punkt 268 i vejledning nr. 7 af 15. februar 2011 om hjælpemidler, biler, boligindretning mv., at boligindretning vedrører mur- og nagelfaste genstande, hvorimod forskelligt tilbehør til boligindretning gives efter servicelovens §§ 112 og 113 om hjælpemidler og forbrugsgoder eller eventuelt servicelovens §§ 41 og 100 om merudgifter til henholdsvis børn og voksne.

Som boligindretning anses selve installationen og den genstand, som f.eks. fastgøres på en særlig måde i mur, loft, væg eller gulv, eller andre ændringer eller fastgørelse af genstande i en bolig, som hvis de fjernes – f.eks. i forbindelse med fraflytning – vil efterlade synlige og usædvanlige spor, der ikke er sammenlignelige med sædvanligvis forekommende reparationer i en bolig.

3. Andre principafgørelser

Følgende principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

C-14-03: Ankestyrelsen udtalte, at begrebet mur- og nagelfaste genstande i relation til § 102 (nu § 116) i lov om social service efter Ankestyrelsens vurdering omfatter genstande, som f.eks. fastgøres på en særlig måde i mur, loft, vægge eller gulv, eller andre ændringer eller fastgørelse af genstande i en bolig, som, hvis de fjernes - f.eks. i forbindelse med en fraflytning -, vil efterlade synlige og usædvanlige spor, der ikke er sammenlignelige med sædvanligvis forekommende reparationer i en bolig.

4. De konkrete afgørelser

Sag nr. 1 2013-2141-51010

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over X Kommunes afgørelse af 30. august 2013, hvorefter du ikke har ret til bevilling af et toilet med skylle-tørre funktion.

Resultatet er

· Du har ret til et toilet eller et toiletsæde med skylle-tørre funktion som en boligindretning.

Vi ændrer således kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at et toilet eller et toiletsæde med skylle-tørre funktion er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.

Vi lægger vægt på oplysningerne om, at du på grund af følger efter operation for tarmslyng lider af diarré, som medfører, at du er på toilettet ca. 10 gange om dagen. Du kan ikke tåle at anvende toiletpapir på grund af eksem og blødende tarm. Egen læge udtaler, at brug af toiletpapir vedligeholder den kroniske eksem, som ikke har været tilgængelig for behandling gennem mange år. Du har afprøvet andre måder at tørre dig på samt salver uden, at dette har kunnet afhjælpe problemet.

Det bemærkes, at du har ret til nødvendig boligindretning. Kommunen må derfor vurdere, om dit behov kan afhjælpes med et toiletsæde med skylle-tørre funktion, eller om det er nødvendigt med et toilet med samme funktion.

Ankestyrelsen vurderer, at et toilet med skylle-tørre funktion er omfattet af servicelovens § 116 om boligindretning.

Vi lægger vægt på, at et toilet med skylle-tørre funktion er mur- og nagelfast.

Vi lægger herved vægt på, at Ankestyrelsen i principafgørelse C-14-03 udtalte, at begrebet mur- og nagelfaste genstande i relation til § 102 (nu § 116) i lov om social service efter Ankestyrelsens vurdering omfatter genstande som f.eks. fastgøres på en særlig måde i mur, loft, vægge eller gulv, eller andre ændringer eller fastgørelse af genstande i en bolig, som hvis de fjernes - f.eks. i forbindelse med en fraflytning - vil efterlade synlige og usædvanlige spor, der ikke er sammenlignelige med sædvanligvis forekommende reparationer i en bolig.

Vi lægger herefter vægt på, at et toilet med skylle-tørre funktion skal skrues fast til gulv eller væg samt tilsluttes vand, el og rør.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

· De oplysninger, som forelå da kommunen traf afgørelse i sagen

· Kommunens afgørelse af 30. august 2013.

Kommunen giver afslag med henvisning til, at du er selvhjulpen i forhold til toiletbesøg, og at det ansøgte toilet er at betragte som led i behandlingen af de symptomer, du har i senforløbet efter operation

· Klagen til Ankestyrelsen af 22. september 2013, vedlagt udtalelse af 17. september 2013 fra egen læge

· Kommunens genvurdering

· Dine bemærkninger til Ankestyrelsen af 17. februar 2013

Du har henvist til din hudlæge, som har oplyst, at han kan gå ind i sagen, hvis han får en henvendelse fra kommunen. Du har også oplyst, at du stadig går på toilettet ca. 10 gange i døgnet, og at det er med blødning fra tarmen hver gang

Sag nr. 2 2013-2141-60174

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over X Kommunes afgørelse af 24. oktober 2013. Ved afgørelsen blev du bevilget et toiletsæde med skylle-tørre funktion som et forbrugsgode med 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt. Installationen af toiletsædet blev bevilget som boligindretning.

Resultatet er

· Du har ret til toiletsædet med skylle-tørre funktion som en boligindretning uden egenbetaling.

Vi ændrer således afgørelsen fra Kommunen.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at toiletsædet med skylle-tørre funktion er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.

Vi lægger vægt på, at kommunen har vurderet, at du på grund af din funktionsnedsættelse med nedsat kraft og fejlstilling i hænderne har meget vanskeligt ved at klare nødvendig hygiejne efter toiletbesøg.

Det bemærkes, at kommunen kan indgå en aftale med dig om, at toiletsædet skal leveres tilbage til kommunen, hvis du ikke længere har behov for det.

Ankestyrelsen vurderer, at et toiletsæde med skylle-tørre funktion er omfattet af servicelovens § 116 om boligindretning.

Vi vurderer således, at et toiletsæde med skylle-tørre funktion ligesom selve toilettet er mur- og nagelfast.

Vi lægger herved vægt på, at Ankestyrelsen i principafgørelse C-14-03 udtalte, at begrebet mur- og nagelfaste genstande i relation til § 102 (nu § 116) i lov om social service efter Ankestyrelsens vurdering omfatter genstande som f.eks. fastgøres på en særlig måde i mur, loft, vægge eller gulv, eller andre ændringer eller fastgørelse af genstande i en bolig, som hvis de fjernes - f.eks. i forbindelse med en fraflytning - vil efterlade synlige og usædvanlige spor, der ikke er sammenlignelige med sædvanligvis forekommende reparationer i en bolig.

Vi lægger herefter vægt på, at et toiletsæde med skylle-tørre funktion skal monteres på toilettet og tilsluttes vand og el. Toiletsædet kan ikke let fjernes og må betragtes som en integreret del af toilettet.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

· De oplysninger, som forelå da kommunen traf afgørelse i sagen

· Kommunens afgørelse af 24. oktober 2013

Bevilling af toiletsæde med skylle-tørre funktion som en forbrugsgode med 50% af prisen på et almindeligt standard-produkt. Der bevilges 3.932,50 kr. Kommunen finder dig berettiget på grund af din funktionsnedsættelse med nedsat kraft og fejlstilling i hænderne, som gør, at du har meget vanskeligt ved at klare nødvendig hygiejne efter toiletbesøg.

· Klagen til Ankestyrelsen af 19. november 2013

Du anfører, at du har søgt om et toiletsæde med skylle-tørre funktion, da du har svært ved selv at klare toiletbesøg. Du vil gerne kunne klare toiletbesøg selv. Hvis du ikke havde haft en kronisk sygdom og ikke havde haft krogede fingre, ville du ikke have haft behov for et toiletsæde med skylle-tørrefunktion.

· Kommunens genvurdering