Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Bestemmelser om udøvelse af lufttrafiktjeneste, BL 7-6

Udgave 7, 3. oktober 2014

I medfør af § 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1:

1. Referencedokumenter

  1.1 Kommissionens forordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer og om ændring af gennemførelsesforordning (EF) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010

i det følgende benævnt SERA-forordningen.

1.2 ICAO Annex 15, Aeronautical Information Services, seneste udgave.

1.3 BL 7-8, Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder, seneste udgave.

1.4 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.5 BL 7-21, Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste for offentlige flyvepladser, seneste udgave.

1.6 BL 7-100, Bestemmelser der supplerer EU-forordning 923/2012 (SERA-forordningen), seneste udgave.

1.7 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.1 findes på den Europæiske Unions hjemmeside www.eur-lex.europa.eu og på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk. Dokumenterne nævnt i pkt. 1.3 -1.1.6 findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk og på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk. Samtlige dokumenter kan endvidere fås ved henvendelse til

Trafikstyrelsen
Edvard Thomsens vej 14
2300 København S
Tel. :
7221 8800
Fax:
7262 6790
E-post:
info@trafikstyrelsen.dk

2. Definitioner

  Se BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste.

3. Anvendelsesområde

  Denne BL fastsætter bestemmelser for udøvelse af lufttrafiktjeneste inden for dansk område (Danmark, Færøerne og Grønland) samt inden for områder, hvor Danmark i henhold til internationale aftaler er forpligtet til at udøve lufttrafiktjeneste.

Anm. 1: For udøvelse af lufttrafiktjeneste i Danmark gælder desuden SERA-forordningen og de supplerende bestemmelser, der er fastsat til denne forordning, jf. BL 7-100, som ikke regulerer de i nærværende BL omfattede forhold.

Anm. 2: Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste for offentlige flyvepladser findes i BL 7-21.

Anm. 3: Bestemmelser om drift af lufttrafiktjeneste findes i BL 7-8.

4. Generelt

  4.1 Lufttrafiktjeneste skal tilrettelægges i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL og skal udøves i overensstemmelse med de ATS-instrukser, der er fastsat i medfør af BL'en og BL 7-8.

Anm. : Se i øvrigt anm. 1 til afsnit 3.

4.1.1 Lufttrafiktjeneste inden for områder, hvor Danmark i henhold til internationale aftaler er forpligtet til at udøve lufttrafiktjeneste skal i øvrigt tilrettelægges og udøves under hensyntagen til bestemmelser fastsat af den fremmede stat, med hvilken der er indgået aftale om udøvelse af lufttrafiktjeneste.

4.2 Trafikstyrelsen

a. fastsætter ATS-instrukser for udøvelse af lufttrafiktjeneste, herunder for

1. videregivelse af meteorologiske oplysninger til det meteorologiske kontor, jf. afsnit 5,

2. videregivelse af oplysninger af vigtighed for en flyvnings sikre gennemførelse til luftfartsinformationstjenesten (AIS), jf. afsnit 6,

3. samarbejde med militære myndigheder, jf. afsnit 7, samt

4. koordination af aktiviteter, som udgør en mulig fare for luftfarten, jf. afsnit 8, og

b. udarbejder aftaler med ATS-myndigheder i tilstødende flyveinformationsregioner om udøvelse af lufttrafiktjeneste.

Anm. : Med hensyn til ansvar for den daglige leder af lufttrafiktjenestepersonalet henvises til BL 7-8.

5. Videregivelse af meteorologiske oplysninger til det meteorologiske kontor

  5.1 For at sikre, at luftfartøjer kan modtage de seneste vejroplysninger for flyvninger, skal der træffes foranstaltninger, således at lufttrafiktjenestens personale så hurtigt som muligt videregiver oplysninger til det tilknyttede meteorologiske kontor om

a. nærmere aftalte meteorologiske fænomener, som er observeret af lufttrafiktjenestens personale eller rapporteret af luftfartøjer,

b. meteorologiske fænomener, som er af operationel betydning, og som enten er observeret af lufttrafiktjenestens personale eller rapporteret af luftfartøjer, og som ikke er indeholdt i den meteorologiske melding for en flyveplads, og

c. tegn på vulkansk aktivitet, vulkansk udbrud og vulkansk askesky. Vedkommende kontrolcentral og flyveinformationscentral skal tillige videregive disse informationer til det tilknyttede meteorologiske overvågningskontor og rådgivningscentral for vulkansk aske.

5.2 Der skal opretholdes tæt koordination mellem kontrolcentral, flyveinformationscentral og det tilknyttede meteorologiske overvågningskontor for at sikre, at informationer om vulkansk aske bliver udsendt i NOTAM eller i SIGMET.

6. Videregivelse af oplysninger til luftfartsinformationstjenesten (AIS)

  For at sikre at luftfartsinformationstjenesten modtager de seneste oplysninger, som gør det muligt at give aktuelle informationer forud for flyvning og som opfylder behovet for afgivelse af informationer under flyvning, skal der træffes foranstaltninger, således at lufttrafiktjenesteenhedens personale, medmindre andet fremgår af lokalt indgåede aftaler, så hurtigt som muligt videregiver oplysninger til luftfarts-informationstjenesten om

a. informationer om flyvepladsforhold,

b. brugbarheden af tilknyttede anlæg, tjenester og navigationshjælpemidler, som de har ansvaret for,

c. tilstedeværelse af vulkansk aktivitet som er observeret af lufttrafiktjenestens personale eller rapporteret af luftfartøjer, og

d. enhver anden information som må anses for at være af betydning for luftfarten.

7. Samarbejde med militære myndigheder

  7.1 Der skal etableres og opretholdes et nært samarbejde med de militære myndigheder, der er ansvarlige for aktiviteter, som kan berøre civil luftfart.

7.2 For at opnå en sikker og glidende strøm af civile luftfartøjer skal der træffes foranstaltninger, som tillader, at relevante oplysninger hurtigt kan udveksles mellem lufttrafiktjenesteenheder og militære enheder.

7.3 Der skal fastsættes lokale fremgangsmåder for enten rutinemæssigt eller efter anmodning at forsyne de militære enheder med relevante flyveplaner og andre oplysninger vedrørende civile luftfartøjer.

7.4 Særlige fremgangsmåder skal fastsættes for at sikre,

a. at lufttrafiktjenesteenheder bliver underrettet, hvis en militær enhed observerer, at et luftfartøj, som er eller formodes at være et civilt luftfartøj, nærmer sig eller flyver inden for et område, hvor interception kan blive nødvendig, og

b. at alle muligheder for at fastslå et luftfartøjs identitet og yde navigationsassistance prøves for at undgå, at interception bliver nødvendig.

8. Koordination af aktiviteter, som udgør en mulig fare for luftfarten

  8.1 Aktiviteter, som udgør en mulig fare for lufttrafikken, skal koordineres så betids, at det er muligt at publicere oplysninger om aktiviteterne i overensstemmelse med bestemmelserne i ICAO Annex 15. Det er koordinationens formål at tilvejebringe en sådan tilrettelæggelse, at fare for lufttrafik undgås, og at normale operationer med lufttrafik berøres mindst muligt.

8.2 Under tilrettelæggelsen skal følgende iagttages:

a. Medmindre der ikke eksisterer andre muligheder, bør de steder eller områder, hvor aktiviteterne skal foregå, samt tidspunkt for og varighed af aktiviteterne vælges således, at man undgår

1. at lukke eller ændre etablerede ATS-ruter,

2. at blokere de mest økonomiske flyvehøjder og

3. at forsinke regelmæssige flyvninger.

b. Det luftrum, der fastsættes til aktiviteternes udførelse, bør være så lille som muligt.

c. Der bør tilvejebringes direkte kommunikation med den organisation eller enhed, som udfører aktiviteterne, for det tilfælde, at nødsituationer eller andre uforudsete omstændigheder kræver, at aktiviteterne indstilles.

9. Dispensation

  Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når dette skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder internationale regler på området.

10. Klageadgang

  Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter denne BL kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

11. Straffebestemmelser

  11.1 Overtrædelse af bestemmelserne i denne BL og ATS-instrukser for udøvelse af lufttrafiktjeneste fastsat i medfør af BL’en straffes efter 149, stk. 8 i lov om luftfart.

11.2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

12. Ikrafttræden

  12.1 Denne BL træder i kraft den 4. december 2014.

12.2 Samtidig ophæves BL 7-6, 6. udgave af 21. november 2003 med senere ændringer.

Trafikstyrelsen, den 3. oktober 2014

Carsten Falk Hansen

/ Per Schmock