Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0029
 
32001L0025
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Uddannelsesplan for grundkursus sygdomsbehandler bevis A
Bilag 2 Uddannelsesplan for grundkursus til sygdomsbehandler bevis B
Bilag 3 Uddannelsesplan for grundkursus til sygdomsbehandler bevis C
Bilag 4 Uddannelsesplan for suppleringskursus fra sygdomsbehandler bevis B til sygdomsbehandler bevis A
Bilag 5 Uddannelsesplan for suppleringskursus for søfarende fra lande udenfor EU og EØS
Bilag 6 Uddannelsesplan for genopfriskningskursus til sygdomsbehandler bevis A
Bilag 7 Uddannelsesplan for genopfriskningskursus til sygdomsbehandler bevis B
Bilag 8 Uddannelsesplan for genopfriskningskursus til sygdomsbehandler bevis C
Bilag 9 Uddannelsesplan for genopfriskningskursus til sygdomsbehandler bevis C, inkl.
Bilag 10 Uddannelsesplan
Bilag 11 Sikkerhedsudstyr, undervisningsfaciliteter og undervisningsmaterialer til grund-, genopfrisknings- og suppleringskursus til bevis A
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser)1)

I medfør af § 18, stk. 1, nr. 2, og § 24 f, stk. 2, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, og efter samråd med redernes og de søfarendes organisationer, fastsættes:

Indledning

§ 1. Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe, angiver, hvilken skibsmedicinkiste et handels- og fiskeskib skal medbringe i forhold til dets fartsområde, samt kravene til hvilket bevis den ansvarlige for sygdomsbehandlingen om bord skal have.

Stk. 2. For at opnå bevis som sygdomsbehandler i de i stk. 1 nævnte skibe skal man være uddannet og kvalificeret til selvstændigt at virke som sygdomsbehandler om bord i det pågældende skib i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe.

Kursernes struktur og indhold m.v.

§ 2. Efter endt kursus kan deltageren indgå i besætningen som sygdomsbehandler i skibe med medicinkiste svarende til det pågældende bevis.

§ 3. Der findes følgende maritime sygdomsbehandlerkurser og -beviser:

   
Kursus:
Medicinkistekategori;
Grundkursus til bevis A
Kategori A, B og C
Grundkursus til bevis B
Kategori B og C
Grundkursus til bevis C
(kan suppleres med Medical First Aid Guide (MFAG))
Kategori C
Suppleringskursus fra bevis B til A
Kategori A, B og C
Genopfriskningskursus bevis A
Kategori A, B og C
Genopfriskningskursus bevis B
Kategori B og C
Genopfriskningskursus bevis C
Kategori C
Genopfriskningskursus bevis C, inkl. MFAG/Passagerer
Kategori C og P
Suppleringskursus til bevis A
Kategori A, B og C
   

Stk. 2. Kurserne tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med uddannelsesplanerne i henhold til bilag 1-9.

§ 4. Kurserne varetages i Danmark af Søfartsstyrelsen, jf. dog stk. 2 og stk. 3. Søfartsstyrelsen kan godkende andre kursusudbydere til at afholde kurser og udstede beviser efter godkendt kursusforløb.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan godkende udbydere i Danmark af kursus til bevis B og C, jf. § 11.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan efter ansøgning godkende udbydere af suppleringskursus til bevis A og genopfriskningskursus bevis A uden for Danmark, jf. § 11, stk. 5.

Stk. 4. Ansøgning efter stk. 3 indsendes til Søfartsstyrelsen. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for, at den pågældende institution, som ønskes godkendt, opfylder kravene i § 8 samt § 11, stk. 1-3, jf. dog § 11, stk. 5.

Stk. 5. For udbydere efter stk. 3 fra lande uden for EU eller EØS er det en betingelse, at IMO’s Sikkerhedskomité og EU-Kommissionen skal have kundgjort, at det pågældende land ved sit informationsmateriale har meddelt, at landet fuldt og helt har implementeret STCW-konventionen, og at Danmark i henhold til STCW-konventionen har indgået en aftale med landet om anerkendelse af sønæringsbeviser.

Bedømmelse af deltagere

§ 5. Ved kursets afslutning skal det for hver kursusdeltager bedømmes, om vedkommende opfylder de formål og mål, der er fastlagt for kurset.

Bevisers gyldighed og genopfriskning af disse

§ 6. Beviser efter denne bekendtgørelse udstedes med en gyldighed på op til fem år fra udstedelsesdatoen.

Stk. 2. For fornyelse af et bevis kræves, at sygdomsbehandleren mindst hvert femte år får genopfrisket sine færdigheder i førstehjælps- og behandlingsprocedurer, samt tilføres ny viden i overensstemmelse med de gældende uddannelsesplaner.

Stk. 3. For sygdomsbehandlere i passagerskibe i besiddelse af bevis til C og P skal kurset genopfriskes mindst hvert andet år. Kurset vedligeholder ikke beviser A eller B.

Stk. 4. For beviser, der er ældre end fem år, træffer Søfartsstyrelsen afgørelse om krav til generhvervelse.

Anerkendelse af beviser fra EU- og EØS-lande

§ 7. For personer, der er i besiddelse af gyldigt bevis udstedt i henhold til Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe, finder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer anvendelse.

Underviseres kvalifikationer

§ 8. Undervisere på kurser til alle typer af beviser med undtagelse af bevis C, jf. herom § 9, skal

1) have bestået dansk sygeplejerskeeksamen, jf. gældende bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, og have dansk autorisation som sygeplejerske med mindst fire års klinisk erfaring og præhospital viden,

2) have været igennem en relevant pædagogisk uddannelse som underviser,

3) have gyldigt bevis for gennemført uddannelse som førstehjælpsinstruktør godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, og

4) have deltaget i et kursusforløb for undervisere, jf. bilag 10.

Stk. 2. I forbindelse med godkendelse af udbydere i udlandet i henhold til § 4, stk. 3, vurderer Søfartsstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og andre relevante myndigheder og institutioner, hvorvidt undervisernes uddannelse i det pågældende land er på et tilsvarende niveau, som anført i stk. 1, nr. 1-3.

§ 9. Undervisere på kurser til bevis C skal

1) have gyldigt bevis for gennemført uddannelse som førstehjælpsinstruktør godkendt af Dansk Førstehjælpsråd,

2) have dokumenteret pædagogisk uddannelse og -kvalifikationer, og

3) have deltaget i et kursusforløb for undervisere, jf. bilag 10.

§ 10. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at underviserne vedligeholder deres kompetencer til at undervise i de pågældende kurser.

Stk. 2. Stk. 1 anses opfyldt, hvis underviserne har afholdt mindst 3 kurser inden for de seneste 12 måneder eller har fulgt det kursus, som vedkommende skal undervise i, eller har deltaget i et kursusforløb, jf. bilag 10.

Godkendelse af udbydere

§ 11. Udbydere af kurser skal være godkendt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Stk. 2. Udbydere af kurser skal sikre følgende:

1) Der er tilknyttet en læge med ansvar for følgende:

a) Tilsyn og ansvar med undervisning og træning i sundhedsfaglige procedurer.

b) Tilsyn og ansvar for undervisernes sundhedsfaglige kompetencer og deres overholdelse af gældende bestemmelser for sundhedspersoners virke.

2) Kravene til sikkerhedsudstyr samt sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold vedrørende undervisningsudstyr og undervisningsfaciliteter, jf. bilag 11, er opfyldt.

3) Søfartsstyrelsen får indsendt oplysninger om fødselsdato og -år eller alder samt fødested samt fulde navn på personer, der har gennemført kurset.

Stk. 3. Tilsynet i stk. 2, nr. 1, skal udføres mindst én gang årligt. Tilsynet skal dokumenteres over for Søfartsstyrelsen.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan stille krav om anvendelse af særligt indberetningssystem til indberetning af oplysningerne i stk. 2, nr. 3.

Stk. 5. Når Søfartsstyrelsen i henhold til stk. 1 godkender en udbyder uden for Danmark, jf. § 4, stk. 3, vurderes det i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og andre relevante myndigheder og institutioner, hvorvidt der i det pågældende land er forhold, som kan anses for sammenlignelige med kravene i stk. 2 og 3 for at sikre et tilfredsstillende niveau, herunder den tilsynsførende læges kvalifikationer.

Stk. 6. Søfartsstyrelsens kan opkræve betaling for godkendelse og kvalitetssikring af kursusudbydere i henhold til stk. 5.

Betaling for kurserne

§ 12. De i § 3, stk. 1, nævnte kurser, der afholdes af Søfartsstyrelsen, er gratis for deltagere, der er

1) danske statsborgere,

2) personer med fast bopæl i Danmark, eller

3) statsborgere i et land, der er medlem af EU eller EØS.

Stk. 2. Personer, der ikke er omfattet af stk. 1, skal betale for kurset. Beløbet herfor offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

§ 13. Ved afmelding eller udeblivelse fra de i § 3, stk. 3, nævnte kurser, som afholdes af Søfartsstyrelsen, skal der betales følgende:

1) Ved afmelding 14 dage eller mindre før kursets begyndelse eller ved udeblivelse betales hele det faktiske beløb for det pågældende kursus, jf. § 12, stk. 2, 2. pkt.

2) Ved afmelding mere end 14 dage før kursets begyndelse betales 500 kr.

Stk. 2. Hvis deltageren ikke skal betale for kurset, jf. § 12, stk. 1, skal deltageren ved afmelding 14 dage eller mindre før kursets begyndelse eller ved udeblivelse betale beløbet, jf. § 12, stk. 2, for kurser, der afholdes af Søfartsstyrelsen.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1550 af 17. december 2007 om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe (De maritime sundhedsuddannelser).

Stk. 3. Beviser, der er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1550 af 17. december 2007 om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe, har fortsat gyldighed frem til det tidspunkt, hvor bevisets gyldighed ophører.

Stk. 4. Godkendelser, der er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1550 af 17. december 2007 om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe, er fortsat gældende frem til det tidspunkt, hvor godkendelsen udløber.

Søfartsstyrelsen, den 10. oktober 2014

Per Sønderstrup

/ Philippe Bauchy


Bilag 1

Uddannelsesplan for grundkursus sygdomsbehandler bevis A

1. Formål

At deltageren gennem aktiv deltagelse i uddannelsen opnår færdigheder, så vedkommende om bord selvstændigt kan agere med præhospitale procedurer samt være den ansvarlige sygdomsbehandler om bord i skibe med medicinkiste kategori A.

2. Mål for læringsudbytte

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, færdigheder og kompetencer, som deltageren skal opnå i forhold til anvendelse af indholdet i medicinkiste kategori A.

Viden

Deltageren i grunduddannelse til sygdomsbehandler bevis A

1) kan identificere, undersøge, håndtere og overvåge skadede og syge

2) kan observere objektive og subjektive symptomer og dokumentere værdier

3) har grundlæggende viden om anatomi og fysiologi, relateret til de enkelte lektioner

4) har kendskab til medicinkiste kategori CR

Færdigheder

Deltageren i grunduddannelse til sygdomsbehandler bevis A

1) kan identificere og anvende det mobile genoplivningsudstyr

2) kan anvende »Lægebog for Søfarende«, »Radio Medical optegnelser« og Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning A«

3) kan udføre de i »Lægebog for Søfarende« beskrevne førstehjælps- og præhospitale sygdomsbehandlerprocedurer selvstændigt

4) kan anlægge intravenøs kanyle, opsætte infusionsvæske samt anvende injektionsteknik

Kompetencer

Deltageren i grundkursus til sygdomsbehandler bevis A

1) kan agere som Radio Medical lægens øjne, ører og hænder i behandlingen af den syge eller tilskadekomne ved anvendelsen af indholdet i »Lægebog for Søfarende«, »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning Kategori A« og »Radio Medical optegnelser« under rammerne af gældende lovgivning

3. Indhold

Lovgrundlag

Medicinkiste kategori A og CR

Objektive værdier

Undersøgelse og pleje af syg eller skadet person

Praktisk træning af invasive procedurer:

Anlæggelse af venekanyle, trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld anlæggelse af venekanyle inkl. opsætning og observation af intravenøse væsker på medkursist

Injektionsteknik trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld injektion på medkursist

Diagnostiske undersøgelser trænes på medkursist

Kontrol af væskebalancen og anlæggelse af blærekateter

Infektionssygdomme, inkl. tropesygdomme og vaccinationer

Skader på hoved, nakke og ryg

Øjen- og tandskader

Øre-, næse- og halsskader og -sygdomme

Forbrændinger

El-ulykker

Medical First Aid Guide( MFAG)

Blødninger, herunder shock

Skader på muskler, led og brud på knogler, inkl. gipsanlæggelse

Smerter i brystet, hjertestop, inkl. anvendelse af Automatisk Ekstern Defibrillator (AED)

Besvimelser, kramper og drukning

Kvindesygdomme og fødsel

Psykiske kriser og akut sindssyge

Sårtyper og sårbehandling, inkl. syning, Tetanus og forbindinger

Smerter i maven, inkl. forstoppelse

Kost i relation til Fødevarestyrelsens gældende retningslinjer og kostdirektivet

Søvn i relation til fatique og hviletidsbestemmelser

Misbrug og rusmidler

Diabetes

Hypo- og hypertermi, forfrysninger

Samarbejde med Radio Medical

Anvendelse af »Lægebog for Søfarende«, »Radio Medical Optegnelsen« og »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori A«

Hygiejne

Dødsfald

Seksuelt overførte sygdomme

4. Rammer, metoder og kursist godkendelse

Uddannelsen skal afholdes under for den søfarende realistiske vilkår og med det indhold, der findes i en medicinkiste kategori A

Undervisningen skal tilrettelægges med kursistaktivitet i to tredjedele af tiden

Deltage ved alle lektioner

Møde velforberedt og deltage aktiv i lektionerne

Opfylde videns-, færdigheds- og holdningsmål

Kunne udføre de invasive procedurer på medkursist

Under træning af invasive procedurer er deltagerantal pr. instruktør 8

5. Forudsætninger/optagelsesbetingelser

Kursisten skal være optaget på eller have gennemført uddannelsen til seniorofficer, skibsfører, maskinmester, sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad eller være udpeget til at fungere som sygdomsbehandler om bord.

Der kan desuden optages kursister, som kan fremlægge dokumentation fra Søfartsstyrelsen om, at der stilles krav om sygdomsbehandlerbevis A.

Personer, som har gennemført Grunduddannelsen til sygdomsbehandler bevis B indenfor de sidste 12 måneder, kan ved suppleringskursus, jf. bilag 4, erhverve bevis til sygdomsbehandler bevis A.

6. Varighed

10 dage.

7. Henvisninger

Rådets direktiv 92/29/EØF og Rådets direktiv 2008/106/EF

STCW A-VI/4, paragraf 1-6, tabel A-VI/4-1 og A-VI/4-2

Meddelelser A, kapitel IX B

»Lægebog for Søfarende«

»Radio Medical optegnelsen«

»Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori A og CR«

Publikationer udgivet af Søfartsstyrelsen, Søfartens - og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

IMDG kodens supplement del, MFAG


Bilag 2

Uddannelsesplan for grundkursus til sygdomsbehandler bevis B

1. Formål

At deltageren gennem aktiv deltagelse i uddannelsen opnår færdigheder, så vedkommende om bord selvstændigt kan agere med præhospitale procedurer samt være den ansvarlige sygdomsbehandler om bord i skibe med krav om medicinkiste kategori B.

2. Mål for læringsudbytte

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, færdigheder og kompetencer, som deltageren skal opnå i forhold til indholdet i medicinkiste kategori B.

Viden

Deltageren i grunduddannelse til sygdomsbehandlerbevis B

1) har viden om objektive undersøgelser og dokumentere objektivt målte værdier

2) har viden om håndtering og overvågning af skadede og syge

3) kan observere objektive og subjektive symptomer

4) har grundlæggende viden om anatomi og fysiologi, relateret til indholdet

5) har kendskab til redningsflåder og redningsbådes medicinkiste kategori CR

Færdigheder

Deltageren i grunduddannelse til sygdomsbehandler bevis B

1) kan identificere og anvende det mobile genoplivningsudstyr

2) kan anvende »Lægebog for Søfarende«, »Radio Medical optegnelser« og Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori B«

3) kan udføre de i »Lægebog for Søfarende« beskrevne og præhospitale procedurer selvstændigt

Kompetencer

Deltageren i grunduddannelse til sygdomsbehandlerbevis B

1) kan agere som Radio Medical lægens øjne, ører og hænder i behandlingen af den syge eller tilskadekomne, ved anvendelsen af indholdet i »Lægebog for Søfarende«, »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning Kategori B« og »Radio Medical optegnelser«, under rammerne af gældende lovgivning

3. Indhold

Lovgrundlag

Medicinkiste kategori B og CR

Objektive værdier

Undersøgelse og pleje af syg eller skadet person

Praktisk træning af invasive procedurer:

anlæggelse af venekanyle, trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld anlæggelse af venekanyle inkl. opsætning og observation af intravenøse væsker på medkursist

Injektionsteknik trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld injektion på medkursist

Kontrol af væskebalancen og anlæggelse af blærekateter

Skader på hoved, nakke og ryg

Fjernelse af fremmedlegemer i øjet

Injektionsteknik

Forbrændinger

El–ulykker

Medical First Aid Guide ( MFAG)

Blødninger, herunder shock

Skader på muskler, led og brud på knogler, inkl. gipsanlæggelse

Smerter i brystet, hjertestop, inkl. anvendelse af Automatisk Ekstern Defibrillator (AED)

Besvimelser, kramper og drukning

Psykiske kriser og akut sindssyge

Sårtyper og sårbehandling, inkl. syning, tetanus og forbindinger

Smerter i maven, inkl. forstoppelse

Diabetes

Hypo- og hypertermi, forfrysninger

Samarbejde med Radio Medical

Anvendelse af »Lægebog for Søfarende«, »Radio Medical Optegnelsen« og »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori A«

Hygiejne

Dødsfald

4. Rammer, metoder og kursist godkendelse

Uddannelsen skal afholdes under for den søfarende realistiske vilkår og med det indhold, der findes i medicinkiste kategori B-kiste

Undervisningen skal tilrettelægges med kursistaktivitet i to tredjedele af tiden

Deltage ved alle lektioner

Møde velforberedt og deltage aktiv i lektionerne

Opfylde videns-, færdigheds- og holdningsmål

Kunne udføre de invasive procedurer på medkursist

Under træning af invasive procedurer er deltagerantal pr. instruktør 8

5. Forudsætninger/optagelsesbetingelser

Kursisten skal være optaget på uddannelsen til kystskipper, fiskeskipper af 3. grad eller på Fiskeriets grundkursus. Have gyldigt duelighedsbevis i sejlads (erhverv), sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe eller være udpeget til at fungere som sygdomsbehandler om bord.

6. Varighed

5 dage.

7. Henvisninger

Rådets direktiv 92/29/EØF og Rådets direktiv 2008/106/EF

STCW A-VI/4, paragraf 1-6, tabel A-VI/4-1 og A-VI/4-2

Meddelelser A, kapitel IX B

»Lægebog for Søfarende«

»Radio Medical optegnelsen«

»Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning B og CR«

Publikationer udgivet af Søfartsstyrelsen, Søfartens - og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

IMDG kodens supplement del, MFAG


Bilag 3

Uddannelsesplan for grundkursus til sygdomsbehandler bevis C

1. Formål

At deltageren gennem aktiv deltagelse i uddannelsen opnår færdigheder, så vedkommende om bord selvstændigt kan agere med førstehjælp samt være ansvarlig ved behandling af syge og tilskadekomne ved sygdomme og ulykker på skibe med medicinkiste kategori C.

2. Mål for læringsudbytte

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som kursisten skal opnå i forhold til indholdet i medicinkiste kategori C.

Viden

Deltageren i grunduddannelse til sygdomsbehandler bevis C

1) har grundlæggende kendskab til hygiejne samt forståelse for smitteveje og forebyggelse af smittespredning og kunne udføre førstehjælpsprocedurerne under hensyntagen til de hygiejniske principper

2) har viden om Radio Medical funktionen

3) har kendskab til medicinkiste kategori CR

Deltageren med MFAG som en del af kurset:

1) har kendskab til Medical First Aid Guide (MFAG)

Færdigheder

Deltageren i grunduddannelse til sygdomsbehandler bevis C

1) kan rekvirere hjælp

2) kan anvende Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning C og CR«

3) kan udføre førstehjælp, medicinhåndtering og anvende indholdet i medicinkiste kategori C

Deltageren med MFAG som en del af kurset:

1) Kan anvende Medical First Aid Guide (MFAG)

Kompetencer

Deltageren i grundkursus til sygdomsbehandler bevis C

1) kan udføre førstehjælpsprocedurer selvstændigt i henhold til Dansk Førstehjælps Råds godkendte kurser indeholdende modulerne: Hjerte-Lunge-Redning inkl. AED, Livreddende Førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved Sygdom

2) kan definere egen kompetence

3. Indhold

Rådets direktiv 92/29/EØF

Lovgrundlag

Medicinkiste kategori C og CR

Hjerte-lunge-redning

Livreddende førstehjælp

Førstehjælp ved tilskadekomst

Førstehjælp ved sygdom

Hypotermi

Hygiejne og smitteveje

Kommunikation med Radio Medical

Hvis skibet transporterer farligt gods, skal uddannelsens indhold suppleres med:

Medicinkiste kategori C, inkl. MFAG

Injektionsteknik

Mobile genoplivningsudstyr, herunder anlæggelse af tungeholder

Undervisning i injektionsteknik, anvendelse af sug og ventilering på maske skal gennemføres af en sygeplejerske.

4. Rammer, metoder og kursist godkendelse

Førstehjælpsundervisningen skal udføres i henhold til Dansk Førstehjælps Råds godkendte kurser indeholdende modulerne Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende Førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved Sygdom.

Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på kursistaktivitet i to tredjedele af tiden.

Deltage ved alle lektioner

Møde velforberedt og deltage aktiv i lektionerne

Opfylde videns-, færdigheds- og holdningsmål

Deltageren med MFAG som en del af kurset:

Kurset skal afholdes under for den søfarende realistiske vilkår og med det indhold, der findes i medicinkiste kategori C med MFAG

Kunne udføre den invasive procedure på medkursist.

Under træning af invasive procedurer er deltagerantal pr. instruktør 8.

5. Forudsætninger/optagelsesbetingelser

Kursisten skal være optaget på uddannelsen Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus, registreret som erhvervsfisker eller have 24 måneders dokumenteret fartstid.

Deltageren med MFAG som en del af kurset:

Kursisten skal være optaget på uddannelsen som Maskinmester, jf. bekendtgørelse nr. 1331 af 17. december 2012 om uddannelsen til maskinmester, eller være udpeget til at fungere som ansvarlig for »Medical first aid« om bord.

Personer, som i deres jobfunktion har krav om uddannelsen »Medical first aid«.

6. Varighed

2 dage.

Suppleres der med MFAG, øges undervisningstiden med 4 timer.

7. Henvisninger

Rådets direktiv 92/29/EØF og Rådets direktiv 2008/106/EF

STCW A-VI/4, paragraf 1-3, tabel A-VI/4-1

Meddelelser A, kapitel IX B

»Lægebog for Søfarende«

»Radio Medical optegnelsen«

Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning C og CR«

Publikationer udgivet af Søfartsstyrelsen, Søfartens - og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Førstehjælpsbog, godkendt af Dansk førstehjælpsråd

IMDG koden med supplement MFAG

8. Bemærkninger

Der kan udstedes førstehjælpsbevis. Beviser skal følge Dansk Førstehjælp Råds retningslinjer for udstedelser heraf.


Bilag 4

Uddannelsesplan for suppleringskursus fra sygdomsbehandler bevis B til sygdomsbehandler bevis A

1. Formål

At deltageren gennem aktiv deltagelse i uddannelsen opnår færdigheder, så vedkommende om bord selvstændigt kan agere med præhospitale procedurer ved behandling af syge og tilskadekomne på skibe med medicinkiste kategori A.

2. Mål for læringsudbytte

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som deltageren skal opnå i forhold til supplering af indholdet fra medicinkiste kategori B til medicinkiste kategori A i uddannelsen:

Viden

Deltageren i suppleringskursus fra medicinkiste kategori B til medicinkiste kategori A

1) har kendskab til arbejdsmiljø med fokus på kost, ernæring, motion og fatique

2) kan identificere, undersøge, håndtere og overvåge skadede og syge

3) kan observere objektive og subjektive symptomer og dokumentere værdier

4) har grundlæggende viden om anatomi og fysiologi, relateret til de enkelte lektioner

5) har viden om misbrug af rusmidler

Færdigheder

Deltageren i suppleringskursus fra medicinkiste kategori B til medicinkiste kategori A

1) kan identificere og anvende det mobile genoplivningsudstyr

2) kan anvende »Lægebog for Søfarende«, »Radio Medical optegnelser« og Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning A«

3) kan udføre de i Lægebog for Søfarende beskrevne præhospitale procedurer selvstændigt

Kompetencer

Deltageren i suppleringskursus fra medicinkiste kategori B til medicinkiste kategori A

1) Kan agere som Radio Medical lægens øjne, ører og hænder i behandlingen af den syge eller tilskadekomne, ved anvendelsen af indholdet i »Lægebog for Søfarende«, »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning Kategori B« og »Radio Medical optegnelser«, under rammerne af gældende lovgivning

3. Indhold

Lovgrundlag

Medicinkiste kategori A og CR

Objektive værdier

Undersøgelse og pleje af syg eller skadet person

Praktisk træning af invasive procedurer:

anlæggelse af venekanyle, trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld anlæggelse af venekanyle inkl. opsætning og observation af intravenøse væsker på medkursist.

Injektionsteknik trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld injektion på medkursist.

Kontrol af væskebalancen og anlæggelse af blærekateter

Infektionssygdomme, inkl. tropesygdomme og vaccinationer

Skader på hoved, nakke og ryg

Tandskader

Øre-, næse- og halsskader og -sygdomme

Blødninger, herunder chok

Brud på knogler, inkl. gipsanlæggelse

Kvindesygdomme, inkl. fødsel

Sårbehandling med fokus på anvendelsen af hudlim

Kost i relation til fødevarestyrelsens gældende retningslinjer og kostdirektivet

Søvn i relation til fatique og hviletidsbestemmelser

Misbrug af rusmidler

Hypertermi, forfrysninger

Samarbejde med Radio Medical og Radio Medical optegnelsen

Hygiejne

Seksuelt overførte sygdomme

4. Rammer, metoder og kursist godkendelse

Uddannelsen skal afholdes under for den søfarende realistiske vilkår og med det indhold, som supplerer B-kisten til indholdet i en A-kiste.

Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på praktiske øvelser i ca. to tredjedele af tiden.

Deltage ved alle lektioner

Møde velforberedt og deltage aktiv i lektionerne

Opfylde videns-, færdigheds- og holdningsmål

Kunne udfører de invasive procedurer på medkursist.

Under træning af invasive procedurer er deltagerantal pr. instruktør 8

5. Forudsætninger/optagelsesbetingelser

Deltageren skal have gennemført grunduddannelsen til sygdomsbehandler bevis B indenfor de sidste 12 måneder.

6. Varighed

5 dage.

7. Henvisninger

Rådets direktiv 92/29/EØF og Rådets direktiv 2008/106/EF

STCW A-VI/4, paragraf 1-6, tabel A-VI/4-1 og A-VI/4-2

Meddelelser A, kapitel IX B

»Lægebog for Søfarende«

»Radio Medical optegnelsen«

»Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning B og CR«

Publikationer udgivet af Søfartsstyrelsen, Søfartens - og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

IMDG kodens supplement del, MFAG


Bilag 5

Uddannelsesplan for suppleringskursus for søfarende fra lande udenfor EU og EØS

1. Formål

At kursisten supplerer sine STCW færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med Rådets Direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om »minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe«, Meddelelse A, kapitel IX B, og denne bekendtgørelse.

2. Mål for læringsudbytte

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, færdigheder og kompetencer, som deltageren skal opnå i forhold til erhvervelse af dansk sygdomsbehandler bevis A

Viden

Deltageren i suppleringskursus til dansk sygdomsbehandler bevis A

1) har viden om det Danske Maritime Sundhedssystem

2) har viden om Radio Medical Danmarks funktion, herunder samarbejde og lovkrav til dokumentation

3) har viden om EU’s krav til medicinkiste kategori A, redningsflåder og -bådes medicinkister kategori CR

4) har viden om Maritime Life Support

5) har viden om Sundhedsstyrelsens antibiotikapolitik

Færdigheder

1) Deltageren i suppleringskursus dansk sygdomsbehandler til bevis A

2) Kan anvende medicin og medicinsk udstyr i medicinkiste kategori A

3) Kan udføre ordinerede procedurer, jf. »Lægebog for Søfarende«

4) Kan udfærdige en Radio Medical optegnelse, jf. gældende lovkrav

5) Kan udføre procedurer iht. Maritime Life Support.

Kompetencer

Deltageren i suppleringskursus til dansk sygdomsbehandler bevis A

1) Kan agere som Radio Medical lægens øjne, ører og hænder i behandlingen af den syge eller tilskadekomne, ved anvendelsen af indholdet i »Lægebog for Søfarende«, »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning« og »Radio Medical optegnelsen« under rammerne af gældende lovgivning

3. Indhold

Lovgrundlag (direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe, og Meddelelse A, kapitel IX B) samt udvalgte dele af sundhedslovgivningen i Danmark

Praktisk anvendelse af indholdet i medicinkiste kategori A og CR

Refleksion over egen praksis i forhold til de beskrevne etiske retningslinjer

Praktisk træning i anvendelse af præhospitale procedurer i forbindelse med sygdom, inkl. udfærdigelse af Radio Medical optegnelse

Praktisk træning i anvendelse af præhospitale procedurer i forbindelse med ulykker, inkl. udfærdigelse af Radio Medical optegnelse

Praktisk træning af invasive procedurer:

anlæggelse af venekanyle, trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld anlæggelse af venekanyle inkl. opsætning og observation af intravenøse væsker på medkursist

Injektionsteknik trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld injektion på medkursist

Diagnostiske undersøgelser trænes på medkursist

Praktisk træning i følgende procedurer:

Øjenundersøgelse, herunder fjernelse af fremmedlegemer

Nødbehandling af tænder, herunder knækket tand, tabt tand, tabt fyldning og tandbyld

Sårbehandling, herunder observationer, rensning, suturering, anvendelse af sårlim, steristrips

Kateter anlæggelse og urinstix

Malariatest

Blodsukkermåling

Hjerte-lunge-redning inkl. brug af ventilationspose og Automatisk Ekstern Defebrilliering

Håndhygiejne, herunder anvendelse af handsker og andet beskyttelsesudstyr

Udfærdigelse af komplet Radio Medical optegnelse

Kommunikation med Radio Medical

Håndtering af personer med psykiske kriser og akut sindssyge

Debriefing

Håndtering af hyperterme personer

4. Rammer, metoder og kursist godkendelse

Kurset skal afholdes under for den søfarende realistiske vilkår og med det indhold, der findes i medicinkiste kategori A

Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på kursistaktivitet i to tredjedele af tiden

Deltage ved alle lektioner

Møde velforberedt og deltage aktiv i lektionerne

Opfylde videns-, færdigheds- og holdningsmål

Kunne udføre de invasive procedurer på medkursist

Under træning af invasive procedurer er deltagerantal pr. instruktør 8

Deltagerantal pr. instruktør er 8 under den praktiske træning

5. Forudsætninger/optagelsesbetingelser

Deltageren skal have gyldigt bevis for gennemførelse af Medical care, jf. STCW-78 konventionen med senere ændringer, A-VI/4, paragraf 1-6, Tabel A-VI/4-1 og A-VI/4-2.

6. Varighed

5 dage.

Ved anvendelse af et af Søfartsstyrelsen godkendt højteknologisk medicinsk simulationsudstyr til de praktiske øvelser kan uddannelsestiden nedsættes til 4 dage.

7. Henvisninger

Direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe

Meddelelse A, kapitel IX B

Dele af sundhedslovgivningen i Danmark

»Lægebog for Søfarende«

»Radio Medical optegnelsen«

Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori A og CR«

Publikationer udgivet af Søfartsstyrelsen, Søfartens- og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd


Bilag 6

Uddannelsesplan for genopfriskningskursus til sygdomsbehandler bevis A

1. Formål

At deltageren gennem aktiv deltagelse i kurset træner og vedligeholder sine færdigheder i præhospitale procedurer samt tilføres ny viden, således at kvalifikationen som sygdomsbehandler kan opretholdes med udgangspunkt i »Radio Medical optegnelsen«, »Lægebog for Søfarende« og »Kontroldokument, fortegnelse og brugervejledning«.

2. Mål for læringsudbytte

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som deltageren skal opnå i forhold til opretholdelse af sygdomsbehandler bevis A.

Viden

Deltageren i genopfriskningskursus til bevis A

1) har kendskab til seneste udgave af lovgrundlaget for sygdomsbehandling til søs

2) har kendskab til procedurer for førstehjælp og sygdomsbehandling og kunne udføre disse

3) har forståelse for »Radio Medical optegnelser«, Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning« og »Lægebog for Søfarende« i ulykkes- og sygdomssituationer

Færdigheder

Deltageren i genopfriskningskursus til bevis A

1) kan demonstrere praktiske færdigheder i de præhospitale procedurer, som er hyppigst forekommende om bord i ulykkes- og sygdomssituationer

2) kan demonstrere færdighed i anvendelse af ordinationer fra Radio Medical på baggrund af forklaring fra RM lægen, »Lægebog for Søfarende«, Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori A« og »Radio Medical optegnelsen«

Kompetencer

Deltageren i genopfriskningskursus til bevis A

1) Kan agere som Radio Medical lægens øjne, ører og hænder i behandlingen af den syge eller tilskadekomne, ved anvendelsen af indholdet i »Lægebog for Søfarende«, »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning« og »Radio Medical optegnelsen« under rammerne af gældende lovgivning.

3. Indhold

Medicin og medicinsk udstyr

Manualer

Lovgivning indenfor sygdomsbehandling til søs

Træning i nye diagnostiske procedurer

Træning i nye/ændrede behandlingsprocedurer

Praktisk gentræning af præhospitale procedurer i forbindelse med sygdom og ulykker om bord

Praktisk træning af invasive procedurer:

anlæggelse af venekanyle, trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld anlæggelse af venekanyle inkl. opsætning og observation af intravenøse væsker på medkursist

Injektionsteknik trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld injektion på medkursist

Diagnostiske undersøgelser trænes på medkursist

4. Rammer, metoder og kursist godkendelse

Kurset skal afholdes under for den søfarende realistiske vilkår og med det indhold, der findes i medicinkiste kategori A.

Undervisningen skal tilrettelægges som genopfriskningskursus med fokus på kursistaktivitet i 90 % af tiden

Deltage ved alle lektioner

Møde velforberedt og deltage aktiv i lektionerne

Opfylde videns-, færdigheds- og holdningsmål

Kunne udfører de invasive procedurer på medkursist

Under træning af invasive procedurer er deltagerantal pr. instruktør 8

5. Forudsætninger

Deltageren skal have gyldigt bevis A i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/29/EØF og STCW-78 konventionens med senere ændringer, reglement, A-VI/4, paragraf 1-6, Tabel A-VI/4-1 og A-VI/4-2. Personer kan, i forbindelse med generhvervelse af sønæringsbevis eller bevis til sygdomsbehandler A optages efter særskilt vurdering af realkompetencer.

6. Varighed

4 dage.

Bemærkning:

Ved anvendelse af af Søfartsstyrelsen godkendt højteknologisk, medicinsk simulationsudstyr til de praktiske øvelser kan uddannelsestiden nedsættes til 3 dage.

7. Henvisninger

Rådets direktiv 92/29/EØF

STCW A-VI/4, paragraf 1-6, Tabel A-VI/4-1 og 4-2

Meddelelse A, kapitel IX B

»Lægebog for Søfarende«

»Radio Medical optegnelsen«

Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning A«

Publikationer udgivet af Søfartsstyrelsen, Søfartens - og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd


Bilag 7

Uddannelsesplan for genopfriskningskursus til sygdomsbehandler bevis B

1. Formål

At deltageren gennem aktiv deltagelse i kurset træner og vedligeholder sine færdigheder i præhospitale procedurer samt tilføres ny viden, således at kvalifikationen som sygdomsbehandler kan opretholdes med udgangspunkt i »Radio Medical optegnelsen«, »Lægebog for Søfarende« og »Kontroldokument, fortegnelse og brugervejledning kategori B«.

2. Mål for læringsudbytte

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som deltageren skal opnå i forholdopretholdelse af sygdomsbehandler bevis B.

Viden

Deltageren i genopfriskningskursus til bevis B

1) har kendskab til seneste udgave af lovgrundlaget for sygdomsbehandling til søs

2) har kendskab til nye procedurer for præhospital behandling

3) har forståelse for »Radio Medical optegnelser«, Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori B« og »Lægebog for Søfarende« i ulykkes- og sygdomssituationer

Færdigheder

Deltageren i genopfriskningskursus til bevis B

1) kan demonstrere praktiske færdigheder i de præhospitale procedurer, som er hyppigst forekommende ombord i ulykkes- og sygdomssituationer

2) kan demonstrere færdighed i anvendelse af ordinationer fra Radio Medical på baggrund af forklaring fra RM lægen, »Søfartsstyrelsens Autoriserede Lægebog«, Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning« og »Radio Medical optegnelsen«

Kompetencer

Deltageren i genopfriskningskursus til bevis B

1) skal agere som Radio Medical lægens øjne, ører og hænder i behandlingen af den syge eller tilskadekomne ved anvendelsen af indholdet i »Lægebog for Søfarende«, »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning« og »Radio Medical optegnelsen«, under rammerne af gældende lovgivning

3. Indhold

Medicin og medicinsk udstyr

Manualer

Lovgivning indenfor sygdomsbehandling til søs

Træning i nye diagnostiske procedurer

Træning i nye/ændrede behandlingsprocedurer

Praktisk gentræning af præhospitale procedurer i forbindelse med sygdom og ulykker om bord

Praktisk træning af invasive procedurer:

anlæggelse af venekanyle, trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld anlæggelse af venekanyle inkl. opsætning og observation af intravenøse væsker på medkursist

Injektionsteknik trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld injektion på medkursist

Diagnostiske undersøgelser trænes på medkursist

4. Rammer, metoder og kursist godkendelse

Kurset skal afholdes under for den søfarende realistiske vilkår og med det indhold, der findes i medicinkiste kategori B.

Undervisningen skal tilrettelægges som genopfriskningskursus med fokus på kursistaktivitet i 90 % af tiden.

Deltage ved alle lektioner

Møde velforberedt og deltage aktiv i lektionerne

Opfylde videns-, færdigheds- og holdningsmål

Kunne udfører de invasive procedurer på medkursist

Under træning af invasive procedurer er deltagerantal pr. instruktør 8

5. Forudsætninger

Deltageren skal have gyldigt bevis B i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/29/EØF og STCW-78 konventionens med senere ændringer, reglement, A-VI/4, paragraf 1-6, Tabel A-VI/4-1 og A-VI/4-2.

Personer kan, i forbindelse med generhvervelse af sønæringsbevis eller kvalifikationsbevis til sygdomsbehandler B optages efter særskilt vurdering af realkompetencer.

6. Varighed

3 dage.

Bemærkning

Ved anvendelse af Søfartsstyrelsen godkendt højteknologisk medicinsk simulationsudstyr til de praktiske øvelser kan uddannelsestiden nedsættes til 2 dage.

7. Henvisninger

Rådets direktiv 92/29/EØF

STCW A-VI/4, paragraf 1-6, Tabel A-VI/4-1 og 4-2

Meddelelse A, kapitel IX B

»Lægebog for Søfarende«

»Radio Medical optegnelsen«

»Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori B og CR«

Publikationer udgivet af Søfartsstyrelsen, Søfartens - og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd


Bilag 8

Uddannelsesplan for genopfriskningskursus til sygdomsbehandler bevis C

1. Formål

At kursisten gennem aktiv deltagelse i kurset træner og vedligeholder sine færdigheder i førstehjælpsprocedurer samt tilføres ny viden, således at kvalifikationen som sygdomsbehandler bevis C opretholdes.

2. Mål for læringsudbytte

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som deltageren skal opnå i forhold til indholdet af medicinkiste kategori C.

Viden

Deltageren i genopfriskningskurser til sygdomsbehandler bevis C

1) har kendskab til seneste udgave af lovgrundlaget for sygdomsbehandling til søs

2) har kendskab til nyt udstyr/medicin i medicinkiste kategori C

3) har viden om opdateringer indenfor førstehjælpen

Færdigheder

Deltageren i genopfriskningskurser til sygdomsbehandler bevis C

1) kan udføre behandlingsmæssige procedurer, som er beskrevet i »Lægebog for Søfarende«, med anvendelse af indholdet i medicinkiste kategori C med særlig fokus på ulykker

2) kan anvende nye procedurer for førstehjælp

Deltageren i genopfriskningskurset til sygdomsbehandler bevis C

1) kan demonstrere en kritisk stillingtagen til en ordination på baggrund af »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning« og opdaterede retningslinjer i førstehjælpen

2) kan anvende tilført viden og færdigheder

3. Indhold

Medicin og medicinsk udstyr

Manualer

Lovgivning indenfor sygdomsbehandling til søs

Vedligeholdelses-modulet i henhold til Dansk førstehjælpråds uddannelsesplan

4. Rammer, metoder og kursist godkendelse

Kurset skal afholdes under for den søfarende realistiske vilkår og med det indhold, der findes i en kategori C-kiste.

Undervisningen skal tilrettelægges som vedligeholdende kursus med fokus på kursistaktivitet i 90 % af tiden.

Deltage ved alle lektioner

Møde velforberedt og deltage aktiv i lektionerne

Opfylde videns-, færdigheds- og holdningsmål

Undervisningen tilrettelægges efter de hyppigst forekommende tilfælde af sygdomme og ulykker om bord.

5. Forudsætninger

Deltageren skal have et gyldigt sygdomsbehandlerbevis C.

Personer kan i forbindelse med generhvervelse af sønæringsbevis eller kvalifikationsbevis til sygdomsbehandler bevis C optages efter særskilt vurdering af realkompetencer.

6. Varighed

1 dag.

7. Henvisninger

Meddelelser A, kapitel IX B

»Lægebog for Søfarende«

»Radio Medical optegnelsen«

Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori C«

Publikationer udgivet af Søfartsstyrelsen, Søfartens - og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Førstehjælps bøger som anvender Dansk førstehjælpsråds anbefalinger

8. Bemærkninger

Der kan udstedes førstehjælpsbevis med dokumentation for vedligehold. Førstehjælpsbeviset må maksimalt være 3 år.


Bilag 9

Uddannelsesplan for genopfriskningskursus til sygdomsbehandler bevis C, inkl. MFAG/passagerer

1. Formål

At kursisten gennem aktiv deltagelse i kurset opnår færdigheder, så vedkommende om bord selvstændigt kan agere med førstehjælpsprocedurer, samt være ansvarlig ved behandling af syge og tilskadekomne på skibe med medicinkiste kategori C med MFAG og/eller supplements kategori P.

2. Mål for læringsudbytte

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som deltageren skal opnå i forhold til indholdet af medicinkiste kategori C inkl. MFAG og/eller supplements kategori P.

Viden

Deltageren i genopfriskningskursus til sygdomsbehandler bevis C inkl. MFAG og/eller supplements kategori P.

1) har kendskab til seneste udgave af Meddelelser A, kapitel IX B

2) har kendskab til nyt udstyr/medicin i medicinkiste kategori C inkl. MFAG og/eller supplements kategori P

Færdigheder

Deltageren i genopfriskningskursus til sygdomsbehandler bevis C inkl. MFAG og/eller supplements kategori P

1) kan anvende Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori C inkl. MFAG og/eller supplements kategori P«

2) kan udføre medicinhåndtering og anvende indholdet i medicinkiste kategori C, inkl. MFAG og/eller supplements kategori P

3) kan udføre førstehjælps- og præhospitale procedurer

Kompetencer

Deltageren i genopfriskningskursus til sygdomsbehandler bevis C inkl. MFAG og/eller supplements kategori P

1) kan udføre førstehjælpsprocedurer selvstændigt ved sygdom og skader på om bordværende

2) kan dokumentere udført behandling

3) kan kommunikere med Radio Medical

3. Indhold

Ny medicin og medicinsk udstyr

Nye manualer

Ny lovgivning indenfor sygdomsbehandling til søs

Træning i nye diagnostiske procedurer

Træning i nye/ændrede behandlingsprocedurer

Praktisk gentræning af førstehjælps- og præhospitale procedurer i forbindelse med sygdom og ulykker om bord

Praktisk træning af invasive procedurer:

anlæggelse af venekanyle, trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld anlæggelse af venekanyle inkl. opsætning og observation af intravenøse væsker på medkursist

Injektionsteknik trænes på attrap. Afsluttes med succesfuld injektion på medkursist

Diagnostiske undersøgelser trænes på medkursist

4. Rammer, metoder og kursist godkendelse

Kurset skal afholdes under, for den søfarende, realistiske vilkår og med det indhold, der findes i en kategori C inkl. MFAG og/eller supplements kategori P.

Undervisningen skal tilrettelægges som vedligeholdende kursus med fokus på kursistaktivitet i 90 % af tiden.

Deltage ved alle lektioner

Møde velforberedt og deltage aktiv i lektionerne

Opfylde videns-, færdigheds- og holdningsmål

Kunne udføre de invasive procedurer på medkursist

Under træning af invasive procedurer er deltagerantal pr. instruktør 8

Undervisningen tilrettelægges efter de hyppigst forekommende tilfælde af sygdomme og ulykker om bord

5. Forudsætninger

Deltageren skal have et gyldigt bevis til sygdomsbehandler A, B eller C inkl. MFAG og/eller supplements kategori P. Personer kan, i forbindelse med generhvervelse af sønæringsbevis eller kvalifikationsbevis til sygdomsbehandler A, B eller C inkl. MFAG og/eller supplements kategori P, optages efter særskilt vurdering af realkompetencer.

6. Varighed

2 dage.

7. Henvisninger

Meddelelser A, kapitel IX B

»Lægebog for Søfarende«

»Radio Medical optegnelsen«

Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori C inkl. MFAG og/eller supplements kategori P«

Publikationer udgivet af Søfartsstyrelsen, Søfartens - og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

IMDG koden med supplement MFAG


Bilag 10

Uddannelsesplan

Kursusforløb for undervisere

1. Generelt

Kursusforløbet gennemføres af personer, der skal forestå undervisningen ved de maritime sygdomsbehandler kurser på de af Søfartsstyrelsen godkendte uddannelsesinstitutioner.

2. Formål

Formålet er at give underviseren viden, færdigheder og holdninger, såvel fagligt som pædagogisk, at underviseren er i stand til selvstændigt at tilrettelægge, gennemføre og kontrollere undervisning ved de maritime sygdomsbehandler kurser. Kursusforløbet skal sikre, at underviseren er kendt med relevante uddannelsesplaner og materiel, der anvendes i undervisningen på det aktuelle kursus, herunder den gældende lovgivning.

Formålet er endvidere at fremme erfaringsudvekslingen mellem undervisningsstederne med henblik på udvikling af kurserne samt etablering af pædagogisk- og fagligt netværk

3. Mål for læringsudbytte

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som deltageren på kursusforløbet skal opnå i uddannelsen.

Viden

Deltageren i kursusforløb ved de maritime sygdomsbehandler kurser

1) har viden om national og international lovgivning på området

2) viden om anvendelse af det Danske Maritime Sundhedssystem (Radio Medical Danmark, Center for Maritim sikkerhed og samfund, Søfartens Arbejdsmiljøråd, Fiskeriet Arbejdsmiljøråd, Søfartsstyrelsen)

3) viden om aktuelle medicinkiste kategorier

4) viden om de på kurserne anvendte manualer

5) viden om muligheder på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Færdigheder

Deltageren i kursusforløb ved de maritime sygdomsbehandler kurser

1) kan udarbejde undervisningsplaner

2) kan planlægge og gennemføre teoretiske og praktiske lektioner i henhold til uddannelsesplanen for det aktuelle sygdomsbehandler bevis kursus

3) kan med sin undervisning og ved anvendelse af kontrolformer dokumentere, at målet for undervisningen nås

4) kan i sin undervisning anvende de redskaber, som deltageren skal bruge ved ulykkes- og sygdomstilfælde om bord, herunder »Lægebog for Søfarende«, »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning«, Radio Medical optegnelse og Publikationer som er udgivet af Søfartsstyrelsen

5) Dokumenteret evaluering

6) kan udføre de invasive procedurer, så de godkendes af den ansvarlige læge eller af den lægelige ledelse ved Radio Medical Danmark

7) kan argumentere for anvendte pædagogiske principper

Kompetencer

Deltageren i kursusforløb ved de maritime sygdomsbehandler kurser

1) kan selvstændigt varetage undervisningen af kurser i henhold til de faglige og pædagogiske målsætninger

2) er godkendt af den ansvarlige læge eller den lægelige ledelse ved Radio Medical Danmark til at instruere i invasive procedurer

4. Forudsætninger

Deltageren skal opfylde kvalifikationskravene i denne bekendtgørelse.

Det forudsættes endvidere, at vedkommende ved egen uddannelsesinstitution kan virke som underviser ved de maritime sygdomsbehandlerkurser umiddelbart efter kursusforløbet.

5. Omfang

Forløbet tilrettelægges ud fra den kommende undervisers kompetencer, tidligere erfaring med undervisning, pædagogisk uddannelse, tidligere beskæftigelse samt i forhold til, hvilket kursus vedkommende skal undervise på.

6. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Kursusforløbet tilrettelægges og gennemføres af Søfartsstyrelsen, Center for det Maritime Sundhedsvæsen i samarbejde med Søfartsstyrelsens lægefaglige ansvarlige.

7. Prøver og kontrol

Der kan efter kursusforløbet ydes supervision ved uddannet superviser fra Søfartsstyrelsen, Center for det Maritime Sundhedsvæsen.


Bilag 11

Sikkerhedsudstyr, undervisningsfaciliteter og undervisningsmaterialer til grund-, genopfrisknings- og suppleringskursus til bevis A

1. Undervisningslokalet

Lyst lokale med pædagogiske hjælpemidler (projektor, PC, internet og tavle)

Vaskbart gulv

Affaldsstativer

Adgang til håndvask, sæbe og engangshåndklæder

Træningslokale(r) der muliggør triage, nødflytninger, træning med spineboard og båre

2. Præhospitals udstyr

Mobilt genoplivningsudstyr med indhold

Spineboard og eget båre, jf. Meddelelser A, kapitel IX B

3. Halskraver og Uriasbandage

Regulerbare halskraver

Oppustelige fracturskinner til arm og ben inkl. mundstykker og spytsamlere

4. Intravenøs træning

Attrapper til intravenøse træning

Godkendte kanylebøtter med fast monteret låg

Staseremme og fikseringsplaster

Intravenøse væsker og dropsæt

Madrasser og hovedpuder med vaskbart betræk

Ophæng til intravenøse væsker

5. Sår og sminkekasse

Relevante sår, sminke, blod i henhold til planlagte case.

6. Manualer

Meddelelser A, kapitel IX B

Søfartsstyrelsens »Autoriserede Lægebog«

»Radio Medical optegnelsen«

Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning«, aktuel kategori til kurset

Publikationer udgivet af Søfartsstyrelsen, Søfartens - og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Der skal forefindes et eksemplar pr. kursist.

Desuden skal der være adgang til gældende IMDG kode inkl. supplement MFAG.

7. Proceduretræning

Træningsdukke(r), med mulighed for anlæggelse af tungeholder, kateter og fødsel.

Fantomer og ventilationsposer til træning af Hjerte-lunge redning

Trænings AED'er

Blodsukker apparater

Pencillygter

Malaria test

Blodtryks apparater

Termometre

Saturationsmåler

Urinstix

Graviditetstest

Attraptænder med behandlingsudstyr

Instrumenter til øjenundersøgelse inkl. middel til farvning af øjet, placebo øjensalve, sterile vatpinde og øjenklapper

Komplet medicinkiste svarende til kurset, inkl. mobilt genoplivningsudstyr, samt placebo medicin til træning

Suturerings instrumenter inkl. suturer, placebo lokalbedøvelse, sterile afdækningsstykker

Forbindinger, plaster, dermabond, sprøjter, handsker, sprit swaps, til øvelser

Spineboards og bårer, jf. Søfartsstyrelsens krav

Tæpper

Fingerskinner

Gips, fobvat, isposer og elastikbind

Uringlas og urinkolbe

Antischock tæpper

Iltmasker

8. Anatomi/fysiologi

Skelet

Organdukker

9. Andet

Evt. Højteknologisk medicinsk simulationsudstyr til de praktiske øvelser, udstyret skal godkendes af Søfartsstyrelsen.

Sikkerhedsudstyr, undervisningsfaciliteter og undervisningsmaterialer til grund- og genopfriskningskursus til bevis B

1. Undervisningslokalet

Lyst lokale med pædagogiske hjælpemidler (projektor, PC, internet og tavle)

Vaskbart gulv

Affaldsstativer

Adgang til håndvask, sæbe og engangshåndklæder

Træningslokale(r) der muliggør triage, nødflytninger, træning med spineboard og båre

2. Præhospitals udstyr

Mobilt genoplivningsudstyr med indhold

Spineboard og eget båre, jf. Meddelelser A, kapitel IX B

3. Halskraver og Uriasbandage

Regulerbare halskraver

Oppustelige fracturskinner til arm og ben, inkl. mundstykker og spytsamlere

4. Intravenøs træning

Attrapper til intravenøse træning

Godkendte kanylebøtter med fast monteret låg

Staseremme og fikseringsplaster

Intravenøse væsker og dropsæt

Madrasser og hovedpuder, med vaskbart betræk

Ophæng til intravenøse væsker

5. Sår og sminkekasse

Relevante sår, sminke, blod i henhold til planlagte case

6. Manualer

Meddelelser A, kapitel IX B

»Lægebog for Søfarende«

»Radio Medical optegnelsen«

Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning«, aktuel kategori til kurset

Publikationer udgivet af Søfartsstyrelsen, Søfartens - og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Der skal forefindes et eksemplar pr. kursist.

Desuden skal der være adgang til gældende IMDG kode inkl. supplement MFAG.

7. Proceduretræning

Træningsdukke(r), med mulighed for anlæggelse af tungeholder, kateter

Fantomer og ventilationsposer til træning af Hjerte-lunge redning

Trænings AED'er

Blodsukkerapparater

Pencillygter

Blodtryksapparater

Termometre

Saturationsmåler

Urinstix

Graviditetstest

Instrumenter til øjenundersøgelse inkl. middel til farvning af øjet, placebo øjensalve, sterile vatpinde og øjenklapper

Komplet medicinkiste svarende til kurset, inkl. mobilt genoplivningsudstyr, samt Placebo medicin til træning

Sutureringsinstrumenter inkl. suturer, placebo lokalbedøvelse, sterile afdækningsstykker

Forbindinger, plaster, dermabond, sprøjter, handsker, sprit swaps, til øvelser

Spineboards og bårer, jf. Søfartsstyrelsens krav

Tæpper

Fingerskinner

Gips, fobvat, isposer og elastikbind

Uringlas og urinkolbe

Antischock tæpper

Iltmasker

8. Anatomi/fysiologi

Skelet

Organdukker

9. Andet

Evt. højteknologisk medicinsk simulationsudstyr til de praktiske øvelser, udstyret skal godkendes af Søfartsstyrelsen.

Sikkerhedsudstyr, undervisningsfaciliteter og undervisningsmaterialer til grund- og genopfriskningskursus til sygdomsbehandler bevis C

1. Undervisningslokalet

Lyst lokale med pædagogiske hjælpemidler (projektor, PC, internet og tavle)

Vaskbart gulv

Affaldsstativer

Adgang til håndvask, sæbe og engangshåndklæder

Træningslokale(r) der muliggør, træning af praktiske førstehjælpsøvelser

2. Medicinsk udstyr

Medicinkiste kategori C

5. Sår og sminkekasse

Relevante sår, sminke, blod i henhold til planlagte case

6. Manualer

Meddelelser A, kapitel IX B

»Lægebog for Søfarende«

»Radio Medical optegnelsen«

Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning«, aktuel kategori til kurset

Publikationer udgivet af Søfartsstyrelsen, Søfartens - og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Der skal forefindes et eksemplar pr. kursist.

7. Proceduretræning

Træningsdukke(r), med mulighed for anlæggelse af tungeholder

Fantomer til træning af Hjerte-lunge redning

Trænings AED'er

Komplet medicinkiste svarende til kurset

Forbindinger, plaster, sårlim handsker, til øvelser

Tæpper

8. Andet

Evt. Højteknologisk medicinsk simulationsudstyr til de praktiske øvelser, udstyret skal godkendes af Søfartsstyrelsen.

Sikkerhedsudstyr, undervisningsfaciliteter og undervisningsmaterialer til grundkursus og genopfriskningskursus til sygdomsbehandler bevis C inkl. MFAG og/eller supplements kategori P

1. Undervisningslokalet

Lyst lokale med pædagogiske hjælpemidler (projektor, PC, internet og tavle)

Vaskbart gulv

Affaldsstativer

Adgang til håndvask, sæbe og engangshåndklæder

Træningslokale(r) der muliggør triage, nødflytninger, træning med spineboard og båre

2. Præhospitals udstyr

Mobilt genoplivningsudstyr med indhold

Spineboard og eget båre, jf. Meddelelser A, kapitel IX B

3. Halskraver og Uriasbandage

Regulerbare halskraver

Oppustelige fracturskinner til arm og ben, inkl. mundstykker og spytsamlere

4. Intravenøs træning

Attrapper til intravenøse træning

Godkendte kanylebøtter med fast monteret låg

Staseremme og fikseringsplaster

Intravenøse væsker og dropsæt

Madrasser og hovedpuder med vaskbart betræk

Ophæng til intravenøse væsker

5. Sår og sminkekasse

Relevante sår, sminke, blod i henhold til planlagte case

6. Manualer

Meddelelser A, kapitel IX B

Søfartsstyrelsens »Autoriserede Lægebog«

»Radio Medical optegnelsen«

Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning«, aktuel kategori til kurset

Publikationer udgivet af Søfartsstyrelsen, Søfartens - og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Overleveringsjournaler (supplements kategori P)

Der skal forefindes et eksemplar pr. kursist.

Desuden skal der være adgang til gældende IMDG kode inkl. supplement MFAG.

7. Proceduretræning

Træningsdukke(r), med mulighed for anlæggelse af tungeholder

Fantomer og ventilationsposer til træning af Hjerte-lunge redning

Trænings AED'er

Blodsukkerapparater

Blodtryksapparater

Termometre

Pencillygter

Saturationsmåler

Komplette medicinkister svarende til kurset, inkl. mobilt genoplivningsudstyr, samt placebo medicin til træning

Forbindinger, plaster, dermabond, sprøjter, handsker, sprit swaps, til øvelser

Spineboards og bårer, jf. Søfartsstyrelsens krav

Tæpper

Antischock tæpper

Iltmasker

8. Anatomi/fysiologi

Skelet

Organdukker

9. Andet

Evt. højteknologisk medicinsk simulationsudstyr til de praktiske øvelser; udstyret skal godkendes af Søfartsstyrelsen.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forberede den lægelige bistand om bord på skibe, EF-Tidende 1992, nr. L 113, s. 19, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF af 4. april 2001 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, EF-Tidende 2001, nr. L 136, s. 17.