Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2015

I medfør af § 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, fastsættes:

§ 1. Flygtninge og andre, der har ophold i kommunernes midlertidige indkvarteringer, skal betale leje- og forbrugsudgifter for opholdet. Den maksimale månedlige betaling kan i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015 højst udgøre følgende beløb:

1) Enlige med og uden børn 2.122 kr.

2) Par uden børn 3.885 kr.

3) Par med et, to eller tre børn 4.239 kr.

4) Par med fire eller flere børn 4.592 kr.

Stk. 2. Betalingen forfalder den første dag i måneden. Er denne dag en helligdag eller en lørdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Betalingen anses for rettidig, når den sker senest 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag, er betaling den følgende hverdag rettidig.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, den 9. oktober 2014

Manu Sareen

/ Henrik Thomassen