Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Områdets afgrænsning
Kapitel 3 Anvendelse
Kapitel 4 Bebyggelse og anlæg
Kapitel 5 Bevarende bestemmelser
Kapitel 6 Udstykning
Kapitel 7 Administrative bestemmelser og retsvirkninger
Kapitel 8 Ikrafttrædelse og ophævelse
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne

I medfør af § 3, stk. 1 og 2, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at muliggøre indretning af asylcenter med op til 700 indkvarterede på den nedlagte Sjælsmark Kaserne og sikre områdets bevaringsværdier.

Kapitel 2

Områdets afgrænsning

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for det på bilag 1 viste område, som omfatter del af matr.nr.17a, Sjælsmark By, Blovstrød, samt senere udstykninger herfra. Området er beliggende i Hørsholm Kommune.

Kapitel 3

Anvendelse

§ 3. Området er inddelt i fem delområder, jf. bilag 2:

1) Delområde I med anvendelse jf. stk. 2.

2) Delområde II med anvendelse jf. stk. 3.

3) Delområde III med anvendelse jf. stk. 4.

4) Delområde IV med anvendelse jf. stk. 5.

5) Delområde V med anvendelse jf. stk. 6.

Stk. 2. Delområde I må kun anvendes til:

1) indkvartering (beboelse),

2) kantine, læge- og sundhedsklinik o.lign.,

3) institution, aktivering o.lign.,

4) administration,

5) øvrige anvendelser i relation til asylcenter, og

6) parkering.

Stk. 3. Delområde II må, jf. dog stk. 7, kun anvendes til:

1) garager,

2) depot- og opbevaring,

3) mindre lagervirksomhed med eller uden tilknytning til anvendelsen som asylcenter,

4) aktivering, herunder værksteder o.lign. i tilknytning til asylcentret, og

5) parkering.

Stk. 4. Delområde III må kun anvendes til aktivering, herunder til idrætsformål o.lign. samt øvrige anvendelser i relation til asylcenter, dog ikke indkvartering.

Stk. 5. Delområde IV må kun anvendes til køreanlæg, parkering o.lign, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Delområde V må kun anvendes til administration, aktivering og øvrige anvendelser i relation til asylcenter, dog ikke til indkvartering.

Stk. 7. Nyopførte bygninger i delområde II og IV, jf. § 5, kan kun anvendes til indkvartering (beboelse).

§ 4. Det er en betingelse for ibrugtagning af bygning 26, 27, 78 og 79, jf. bilag 2, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i forhold til støj fra det køretekniske anlæg i delområde IV er overholdt.

Kapitel 4

Bebyggelse og anlæg

§ 5. Der kan kun opføres nye bygninger i delområde II og IV på de på bilag 2 viste felter samt mindre bygninger eller tilbygninger i forbindelse med portfunktionen i delområde I.

Stk. 2. Bygning 94, jf. bilag 2, kan dog nedrives, og der kan opføres nye bygninger på arealet.

Stk. 3. Nye bygninger må ikke have en højde på mere end 5,55 m.

Stk. 4. Nye bygninger skal udføres med en taghældning på højst 10 grader.

§ 6. Inden for delområde I, II og IV må der tilsammen maksimalt opføres nye bygninger med et samlet etageareal på 4.000 m2. Derudover kan der ved nedrivning af bygning 94 på arealet opføres bygninger med et samlet maksimalt etageareal som den nuværende bygning 94 har ved landsplandirektivets ikrafttræden.

§ 7. Der kan etableres en gangbro over den interne kørevej med en omtrentlig placering, som vist på bilag 2.

§ 8. Inden for det på bilag 2 skraverede område til eventuel opsætning af master kan der opsættes samlet set maksimalt 15 rørmaster med en maksimal højde på 15 m til brug for beredskabsbelysning og overvågningskameraer. Maksimalt 4 af masterne kan opsættes inden for delområde III, hvor de samtidig kan anvendes til oplysning af sportspladsen.

§ 9. Området kan indhegnes, forudsat at der anvendes transparent hegn som f.eks. trådhegn med en højde på ikke over 2,5 m. Ved hovedindkørslen fra Sjælsmarkvej skal hegnet placeres inde på arealet ved bygningerne 1-6, som de fremgår af bilag 2. Der kan inden for området for at adskille de indkvarterede og forskellige funktioner i området hegnes, forudsat at der anvendes transparent hegn som f.eks. trådhegn med en højde på ikke over 2,5 m.

Stk. 2. Udover de i stk.1 nævnte tilfælde, må der kun opsættes hegn af en højde på maksimalt 1,2 m. Disse kan være transparente eller faste.

Kapitel 5

Bevarende bestemmelser

§ 10. De på bilag 3 markerede bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives eller ændres i deres ydre.

Stk. 2. Der må foretages den nødvendige renovering, men så vidt muligt med anvendelse af de oprindeligt anvendte materialer fra tidspunktet for den konkrete bygnings opførelse.

Stk. 3. I delområde I og III må kun anvendes trævinduer med sprosser. Dog skal vinduer i bygningerne 2, 7, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 78 og 79, som de fremgår af bilag 3, udføres af træ uden sprosser. I delområde II må kun anvendes vinduer som de oprindelige fra den konkrete bygnings opførelse med træ- eller jernrammer og eventuelle sprosser. I delområde V må kun anvendes trævinduer uden sprosser.

Stk. 4. I delområde I, III og V skal døre være hvidmalede. I delområde II skal indgangsdøre være hvidmalede trædøre.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 4 gælder ikke for porte.

§ 11. Udendørs installationer fra kasernedriften, det vil sige betonsten til cykelparkering, skobørster, betonkar til udendørs vask af udstyr, kostestativer, tankstationer og rampeanlægget til servicering af kampvogne i delområde II samt tankanlæg, vandslangeholdere, vandafledningskanal og køreramper i delområde IV, må ikke fjernes eller ændres i deres ydre.

§ 12. De på bilag 3 markerede bevaringsværdige træer og beplantningselementer må ikke fældes eller fjernes.

Stk. 2. Bevaringsværdige træer og beplantningselementer kan dog fjernes, såfremt det er nødvendigt for sikkerheden i området, herunder opsætning af hegn, eller når beplantningen er udlevet.

Stk. 3. I delområde I skal fastholdes en karakter med åbne græsflader med enkeltstående træer. Der må ikke plantes sammenhængende hegns- eller hækplantninger. Dog kan det på bilag 2 med prikraster markerede areal inden for delområde I tilplantes med en tæt beplantning.

Stk. 4. Ved nyplantning med træer og buske på arealer inden for landsplandirektivets område må kun anvendes ask, bøg, stilkeg, alm. røn, seljerøn, tjørn, mirabel, ahorn, navr, hassel, birk, fyr og skov-æble. Eksisterende plantninger kan dog fornys med samme art.

Stk. 5. Havearealerne i tilknytning til bygningerne 58-69, som vist på bilag 3, inden for delområde V er ikke omfattet af stk. 4.

§ 13. Sportsanlægget i delområde III skal fastholdes som sportsanlæg med fodboldbane og omkringliggende løbebane. Traceet til forhindringsbanen skal fastholdes.

§ 14. Eksisterende belægningssten i delområde II og IV skal bevares. Ved nødvendig renovering skal dette ske med samme belægningssten. Belægninger inden for delområde I skal fastholdes med asfalt.

Stk. 2. Ved nybyggeri efter § 4 kan belægningsstenene fjernes på byggefeltet.

Kapitel 6

Udstykning

§ 15. Arealet kan udstykkes i mindre parceller.

Stk. 2. Der kan dog ikke udstykkes selvstændige matrikler til mindre lagervirksomhed uden tilknytning til anvendelsen som asylcenter.

Kapitel 7

Administrative bestemmelser og retsvirkninger

§ 16. Realisering af det i landsplandirektivet beskrevne kræver ikke forudgående kommune- og lokalplanlægning eller tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse og ophævelse

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. oktober 2014.

§ 18. Bekendtgørelsen erstatter § 21, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013), for det pågældende område.

Miljøministeriet, den 27. oktober 2014

Kirsten Brosbøl

/ Oluf Engberg


Bilag 1

 Size: (655 X 689)


Bilag 2

 Size: (655 X 808)


Bilag 3

 Size: (655 X 938)