Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Ansøgning om tilskud kunne ikke ændres i forbindelse med klage

Resumé

Ansøger fik afslag på ansøgning om tilskud til miljøteknologi indenfor indsatsområde 3. Den ansøgte teknologi havde en vurderet værdi fastsat til 621,45 kr. pr. dyreenhed. NaturErhvervstyrelsen havde i ansøgningsåret 2012 meddelt tilsagn om tilskud til teknologier med en værdi på højst 453 kr. pr. dyreenhed.

Ansøgers konsulent klagede og trak i forbindelse med klagen delelementer ud af ansøgningen. Miljøeffektiviteten blev dermed øget, og teknologien kom under grænsen på 453 kr. pr. dyreenhed.

Fødevareministeriets Klagecenter traf afgørelse om, at det ikke var muligt at trække dele af ansøgningen ud i forbindelse med klagen, men at ansøgningen skulle vurderes, som den fremstod på ansøgningstidspunktet.

NN
Den 6. maj 2014
Sagsnr. : 25355
Ref. :LIFR/ JEDE
Tlf. : 50917784

Afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud under Miljøteknologiordningen 2012

Fødevareministeriets Klagecenter fastholder NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 17. september 2013. Det betyder, at XX ikke kan få støtte under Miljøteknologiordningen 2012 til investeringsprojektet: ”Fasefodring til slagtekalve”.

Du klager, på vegne af XX i mail af 14. oktober 2013, over styrelsens afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud under Miljøteknologiordningen 2012.

Begrundelse for afgørelsen

NaturErhvervstyrelsen meddelte afslag på ansøgning om tilskud til miljøteknologi indenfor indsatsområde 3 til projektet: ”Fasefodring til slagtekalve”, da de midler, der var afsat under Miljøteknologiordningen 2012, ikke var tilstrækkelige til at give alle modtagne ansøgninger tilskud. Det har derfor været nødvendigt at foretage en prioritering af ansøgningerne1). Den ansøgte teknologi havde en vurderet værdi fastsat til 621,45 kr. pr. dyreenhed, hvilket resulterede i, at ansøgningen ikke blev prioriteret ud fra en vurdering af teknologiens økonomiske miljøeffektivitet.

Afgørelsen er foretaget på baggrund af en konkret vurdering og begrundes med, at teknologien ikke havde tilstrækkelig samlet effekt på de fire miljøfaktorer (N, Ammoniak, P og Gas/Metan), sammenlignet med de støttede teknologier. Prioriteringen er sket på baggrund af de ansøgte teknologiers nyhedsværdi og investeringernes omkostningseffektivitet. Under indsatsområde 3 har det konkrete projekts pris og ansøgers dyreenheder, som teknologien skulle anvendes på, været afgørende faktorer.

NaturErhvervstyrelsen har benyttet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets oversigt over miljøteknologier i det primære jordbrug i prioriteringen. XX's ansøgte teknologi opnåede 3 stjerner i oversigten, som angiver, at teknologien har den største forventede effekt på de fire miljøfaktorer, hvilket skulle have fremgået af NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 17. september 2013. Men da der stadig var behov for prioritering indenfor de givne økonomiske rammer, blev der lagt afgørende vægt på pris i forhold til XX's angivne dyreenheder.

Klagen fører ikke til et andet resultat

NaturErhvervstyrelsen har i ansøgningsåret 2012 meddelt tilsagn om tilskud til teknologier under indsatsområde 3, hvor den ansøgte teknologi har haft en værdi på højest 453 kr. pr. dyreenhed. Denne værdi kan variere fra ansøgningsår til ansøgningsår afhængig af antallet af ansøgninger og de midler, der er afsat.

I har i ansøgningen oplyst, at besætningen er 333 DE og har søgt om tilskud indenfor indsatsområde 3 på 206.944,00 kr. Den ansøgte teknologi har derfor en vurderet værdi fastsat til 621,45 kr. pr. dyreenhed, hvilket resulterede i, at ansøgningen ikke blev prioriteret ud fra en vurdering af den økonomiske miljøeffektivitet af den teknologi, XX havde søgt om støtte til.

I har indsendt et tillæg til ansøgningen, hvor der redegøres for praktiske erfaringer fra andre fasefodringsanlæg, der viser, at der kan spares flere kg N og P end oplyst i den oprindelige ansøgning. Vi skal hertil sige, at de supplerende oplysninger i tillægget indgik i behandlingen af ansøgningen, og bl.a. har medført at den ansøgte teknologi blev tildelt 3 stjerner for sin samlede effekt. Imidlertid var projektet ikke under 453 kr. pr. dyreenhed og blev derfor ikke prioriteret.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at I efterfølgende i forbindelse med klagen trækker brovægten ud af ansøgningen. Både i den oprindelige ansøgning og i tillægget til ansøgningen indgik brovægten. Derfor mener vi, at det er korrekt, at NaturErhvervstyrelsen har lagt den fastsatte værdi på 621,45 kr. pr. dyreenhed til grund for afslaget.

NaturErhvervstyrelsens prioritering er i overensstemmelse med reglerne foretaget ud fra en vurdering af bl.a. den ansøgte teknologis økonomiske miljøeffektivitet i forhold til ordningens formål, som er at reducere miljø- og klimabelastningen fra den primære jordbrugsproduktion på en række nærmere beskrevne indsatsområder. Indsatsområde 32), som XX's ansøgning omhandler, har til formål at reducere tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning.

Ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger finder Klagecenteret ikke grundlag for at tilsidesætte det faglige skøn, som NaturErhvervstyrelsen afgørelse er truffet ud fra, og vi finder, at afgørelsen i øvrigt er truffet i overensstemmelse med gældende regler. Vi har taget højde for jeres bemærkninger men finder, at de ikke kan føre til et andet resultat.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 17. september 2013 om afslag på ansøgning om tilskud under Miljøteknologiordningen 2012.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Jeres klage modtaget den 14. oktober 2013.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 19. marts 2014.

***

Vi skal gøre opmærksom på, at I ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Lis Kristina Frank

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 744 af 28. juni 2011, om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion.

2) § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 744 af 28. juni 2011 om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion.