Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Aftale om indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne
Den fulde tekst

Cirkulære om indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne

Generelle bemærkninger

1. Ved lagtingslov nr. 49 af 14. maj 2013 om pensionsopsparing og beskatning af pension og renteforsikringer (pensionsloven) er der med virkning fra 1. januar 2014 gennemført ændringer i den færøske pensionslovgivning, der har betydning for indbetaling af pensionsbidrag for statsansatte på Færøerne.

Ændringerne betyder blandt andet, at pensionsbidrag for personer, der ansættes i staten på Færøerne den 1. januar 2014 eller senere, kun kan indbetales til en pensionsudbyder, der har hjemsted på Færøerne.

Personer, der er ansat i staten på Færøerne inden 1. januar 2014, kan under visse betingelser fortsat få indbetalt pensionsbidrag til den pensionsordning i Danmark, hvortil der hidtil er indbetalt pensionsbidrag. De relevante pensionsinstitutter opfylder normalt betingelserne for at kunne modtage disse pensionsbidrag.

2. Tjenestemandspension er ikke omfattet af den nye færøske lovgivning.

Derimod er pensionsbidrag for tjenestemænd til supplerende pensionsordninger omfattet af denne lovgivning.

3. Centralorganisationerne har indgået en aftale med den færøske pensionsudbyder Føroya Lívstrygging (Lív)

www.liv.fo

, om etablering af en pensionsordning for statsansatte på Færøerne, der ikke kan få indbetalt pensionsbidrag til pensionsinstitutter i Danmark.

4. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået den vedhæftede aftale af 14. oktober 2014 om indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne med henblik på at tilpasse overenskomsterne til den færøske lovgivning.

5. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger til de enkelte bestemmelse opført under disse. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under ”Generelle bemærkninger”. Denne fremstilling ændrer ikke bestemmelsernes henholdsvis bemærkningernes retlige status.

Ikrafttræden

6. Cirkulæret har virkning fra 1. januar 2014.

Moderniseringsstyrelsen, den 16. oktober 2014

Gorm Neigaard


Aftale om indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne

§ 1. Pensionsbidrag for følgende statsansatte på Færøerne indbetales til Lív:

1) Ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse, der ansættes på Færøerne 1. januar 2014 eller senere, og som ikke har opnået fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag til en færøsk pensionsudbyder i forbindelse med en tidsbegrænset ansættelse.

2) Overenskomstansatte, jf. nr. 1, der er ansat på Færøerne inden 1. januar 2014, hvis det pensionsinstitut, hvortil pensionsbidrag for den pågældende skal indbetales efter overenskomsten, ikke modtager bidrag på grund af de færøske regler om beskatning af pensionsbidrag.

Cirkulærebemærkning til § 1:

Ansættelsesmyndighederne skal oprette pensionsordninger i Lív for de ansatte, der er omfattet af aftalens § 1 og indbetale pensionsbidrag hertil med virkning fra ansættelsestidspunktet, hvis dette ikke er sket, jf. aftalens § 1.

Pensionsbidrag, som allerede er beregnet i Statens Lønsystem (SLS), og som ikke er blevet indbetalt til en pensionsordning, vil af SLS blive videresendt til Lív. Pensionsbidrag, der er omfattet af § 2, stk. 1,vil dog af SLS blive returneret til arbejdsgiverne.

Moderniseringsstyrelsen udsender snarest en vejledning om den fremtidige håndtering i SLS af pensionsbidrag eller udbetaling heraf for statsansatte på Færøerne.

§ 2. Pensionsbidrag for følgende statsansatte på Færøerne udbetales som løn:

1) Tjenestemænd for så vidt angår pensionsbidrag til supplerende pensionsordninger.

2) Ansatte, der har nået den færøske folkepensionsalder.

Stk. 2. Ved udbetaling som løn gælder følgende:

1) Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet.

2) Beløbet er ikke pensionsgivende.

3) Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- og merarbejdsbetaling.

Cirkulærebemærkning til § 2:

Ansættelsesmyndighederne skal udbetale tilgodehavende pensionsbidrag som løn for de ansatte, der er omfattet af. aftalens § 2.

§ 3. Aftalen har virkning fra 1. januar 2014 og kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts.

   
København den 14. oktober 2014
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
(Det Statslige Område)
Flemming Vinther
Lærernes Centralorganisation
Anders B. Christensen
CO10 - Centralorganisationen af 2010
Jesper K. Hansen
Akademikerne
Finn R. Larsen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Gorm Neigaard

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 050-14