Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0021
 
32009L0140
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 497 af 20. maj 2014 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) foretages følgende ændringer:

1. Bilag E (oversigten over implementerede EF-/EU-beslutninger/-afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

2. Bilag F (listen over forkortelser m.v.) affattes som i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

3. I Bilag G affattes frekvensbåndet 450,0000-457,5000 MHz som i bilag 3 til denne bekendtgørelse.

4. I Bilag G affattes frekvensbåndet 460,0000-467,5000 MHz som i bilag 4 til denne bekendtgørelse.

5. I Bilag G affattes frekvensbåndet 790,0000-862,0000 MHz som i bilag 5 til denne bekendtgørelse.

6. I Bilag G affattes frekvensbåndet 1785,0000-1805,0000 MHz som i bilag 6 til denne bekendtgørelse.

7. I Bilag G affattes frekvensbåndet 2300,0000-2400,0000 MHz som i bilag 7 til denne bekendtgørelse.

8. I Bilag G affattes rækken i tabellen efter frekvensbåndet 275,0000-3000,0000 GHz som i bilag 8 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Erhvervsstyrelsen, den 12. december 2014

Betina Hagerup

/ Per V. Christensen


Bilag 1

»Bilag E

Implementerede EF-/EU-beslutninger/-afgørelser

EF/EU-
beslutninger/
afgørelser
 
Titel
     
2004/545/EF
 
Kommissionens beslutning af 8. juli 2004 om harmonisering af radiofrekvenser i 79 GHz-området til brug for kortdistanceradarudstyr til biler i Fællesskabet
     
2005/50/EF
 
Kommissionens beslutning af 17. januar 2005 om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet
     
2005/513/EF
 
Kommissionens beslutning af 11. juli 2005 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLANS)
     
2006/771/EF
 
Kommissionens beslutning af 9. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr
     
2006/804/EF
 
Kommissionens beslutning af 23. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til RFID-udstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet
     
2007/90/EF
 
Ændring af kommissionens beslutning 2005/513/EC af 12. februar 2007 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLANS)
     
2007/98/EF
 
Kommissionens beslutning af 14. februar 2007 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 2 GHz-båndet med sigte på indførelse af systemer, som leverer mobile satellittjeneste
     
2007/131/EF
 
Kommissionens beslutning af 21. februar 2007 om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi
     
2008/294/EF
 
Kommissionens beslutning af 7. april 2008 om harmoniserede anvendelsesbetingelser for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) i Fællesskabet
     
2008/411/EF
 
Kommissionens beslutning af 23. maj 2008 om harmonisering af 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet
     
2008/477/EF
 
Kommissionens beslutning af 13. juni 2008 om harmonisering af 2500-2690 MHz-båndet for jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet
     
626/2008/EF
 
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning af 30. juni 2008 om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS)
     
2008/671/EF
 
Kommissionens beslutning af 5. august 2008 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i frekvensbåndet 5875-5905 MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS)
     
2009/449/EF
 
Kommissionens beslutning af 13. maj 2009 om udvælgelse af operatører af fælleseuropæiske systemer, der leverer mobile satellittjenester (MSS)
     
2009/766/EF
 
Kommissionens beslutning af 16. oktober 2009 om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet
     
2010/166/EU
 
Kommissionens afgørelse af 19. marts 2010 om samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på skibe (MCV-tjenester) i EU
     
2010/267/EU
 
Kommissionens afgørelse af 6. maj 2010 om harmoniserede tekniske vilkår for anvendelse af 790-862 MHz-båndet til landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Den Europæiske Union
     
2011/251/EU
 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. april 2011 om ændring af beslutning 2009/766/EF om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet
     
2011/485/EU
 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. juli 2011 om ændring af beslutning 2005/50/EF om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet
     
2012/688/EU
 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 5. november 2012 om harmoniseret brug af frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen
     
2013/654/EU
 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. november 2013 om ændring af beslutning 2008/294/EF med henblik på at inkludere yderligere adgangsteknologier og frekvensbånd til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester)
     
2013/752/EU
 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. december 2013 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr og om ophævelse af beslutning 2005/928/EF
     
2014/641/EU
 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 1. september 2014 om samordnede tekniske vilkår for brug af frekvenser til trådløst PMSE-lydudstyr i Unionen
     
2014/702/EU
 
Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. oktober 2014 om ændring af beslutning 2007/131/EF om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi
   
«.


Bilag 2

»Bilag F

Forkortelser m.v.

BMA
Building Material Analysis
BWA
Broadband Wireless Access
   
CGC
Complementary Ground Component
   
DAB
Digital Audio Broadcasting
DCS 1800
Digital Cellular System (1800 MHz)
DECT
Digital European Cordless Telecommunications
   
EESS
Earth Exploration Satellite Service (jordobservation fra satellit)
e.i.r.p.
equivalent isotropically radiated power
ERMES
European Radio Messaging System
   
FS
Fixed Service
FWS
Fixed Wireless System
   
GNSS
Global Navigation Satellite System
GPR
Ground Probing Radar
GSM
Global System for Mobile Communications
   
IALA
International Association of Lighthouse Authorities
IMT
International Mobile Telecommunications
   
LPR
Level Probing Radar
LTE
Long Term Evolution
   
MCA
Mobile Communication on Aircraft
MCV
Mobile Communication on board Vessels
MSS
Mobile Satellite Service
MWS
Multimedia Wireless System
   
ODC
Object Discrimination and Characterisation
   
PAMR
Public Access Mobile Radio
PMR
Private Mobile Radio
PMSE
Programme Making and Special Events
PPDR
Public Protection and Disaster Relief
   
RARC
Regional Administrative Radiocommunication Conference (now RRC)
RFID
Radio Frequency IDentification
RLAN
Radio Local Area Network
RTTT
Road Transport and Traffic Telematics
   
S-PCS
Satellite Personal Communications Service (i den mobile satellittjeneste)
   
T-DAB
Terrestrial Digital Audio Broadcasting
TFTS
Terrestrial Flight Telephone System
   
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System
UWB
Ultra Wide Band
   
VHF
Very High Frequency (30-300 MHz)
   
WAS
Wireless Access System
WiMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access
WPR
Wall Probing Radar
 
«.


Bilag 3

»

450,0000- 452,5000 MHz
FAST
MOBIL
5.286
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
 
452,5000- 457,5000 MHz
FAST
MOBIL
ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net
 

«.


Bilag 4

»

460,0000- 462,5000 MHz
FAST
MOBIL
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.287
5.289
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
 
462,5000- 467,5000 MHz
FAST
MOBIL
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.289
ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR
ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR
ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net
 

«.


Bilag 5

»

790,0000- 862,0000 MHz
FAST
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
5.316, 5.316B, 5.317A
ECC/DEC/(09)03 om mobile og faste kommunikationsnet i frekvensbåndet 790-862 MHz
ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse
Kommissionens afgørelse 2010/267/EU om 790-862 MHz-båndet
Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/641/EU om PMSE i 800 MHz- og 1800 MHz-båndene
Geneva Agreement 2006
Den mobile anvendelse er begrænset til trådløse mikrofoner i frekvensbåndet 823-832 MHz og tjeneste- og teknologineutral anvendelse i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz.
Frekvensbåndene 790-791 MHz og 821-823 MHz (guardbands) må ikke anvendes.

«.


Bilag 6

»

1785,0000- 1805,0000 MHz
MOBIL
5.384A
ECC/DEC/(02)07 om harmoniseret anvendelse af frekvenserne 1670-1675 MHz og 1800-1805 MHz, samt TFTS
Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/641/EU om PMSE i 800 MHz- og 1800 MHz-båndene
 

«.


Bilag 7

»

2300,0000- 2400,0000 MHz
Indtil 31. december 2016:
FAST
MOBIL
Amatør
Radiostedbestemmelse
Fra 1. januar 2017:
FAST
MOBIL
Radiostedbestemmelse
 
Faste tjenester (radiokædeforbindelser) - kun mellem olieplatforme eller lignende installationer i Nordsøen.

«.


Bilag 8

»

 
UWB
GPR/WPR
BMA
ODC
LPR
ECC/DEC/(06)04 om harmonisering af udstyr til UWB i frekvensbåndene under 10,6 GHz
ECC/DEC/(06)08 om radarer til undersøgelse af jord og mur
ECC/DEC/(11)02 om LPR
ECC/DEC/(12)03 om UWB applikationer i luftfartøjer
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved 2013/752/EU
Kommissionens beslutning 2007/131/EF om UWB, senest ændret ved 2014/702/EU
 

«.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder regler, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 33, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebetingelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, EU-Tidende 2009, nr. L 337, s. 37.