Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Partshøring i forbindelse med påbud om løft af mælkekasser

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg i virksomhedens butik og fik her demonstreret løft af mælkekasser bestående af 15 liter mælk. Arbejdstilsynet hørte mundtligt virksomheden på stedet om de faktuelle oplysninger vedrørende disse løft.

Arbejdstilsynet afgav påbud om at sikre, at løft af mælkekasser i butikken blev udført fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme ovennævnte påbud.

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at mangelfuld partshøring i denne sag medførte, at påbuddet var ugyldigt og derfor skulle ophæves.

Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet havde afgivet påbuddet uden forudgående høring af virksomheden.

Nævnet lagde desuden vægt på, at virksomheden ikke var enig i Arbejdstilsynets beskrivelse af de faktiske forhold vedrørende løft af mælkekasser.

Nævnet fandt derfor, at en tilstrækkelig høring kunne have haft den betydning, at Arbejdstilsynet havde truffet en anden afgørelse.

Nævnet ophævede på den baggrund begge påbud.

[Adressat udeladt]

[Navn udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. august 2014 behandlet [Navn udeladt]s klage på vegne af [Navn udeladt] over Arbejdstilsynets afgørelse af 6. januar 2014, hvor virksomheden fik påbud om at sikre, at løft af mælkekasser i butikken udføres fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme ovennævnte påbud.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet ophæver Arbejdstilsynets afgørelse af 6. januar 2014, om at [Navn udeladt] skal sikre, at løft af mælkekasser i butikken udføres fuldt forsvarligt,

Arbejdsmiljøklagenævnet ophæver Arbejdstilsynets afgørelse af 6. januar 2014, om at virksomheden skal bruge autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå med at efterkomme påbuddet.

Det betyder, at [Navn udeladt] ikke skal efterkomme disse påbud.

B E G R U N D E L S E

Påbud om løft af mælkekasser:

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at mangelfuld partshøring i denne sag medfører, at påbuddet er ugyldigt og derfor skal ophæves.

Nævnet lægger herved vægt på, at Arbejdstilsynet har afgivet påbuddet uden forudgående høring af virksomheden.

Nævnet lægger desuden vægt på, at virksomheden ikke er enig i Arbejdstilsynets beskrivelse af de faktiske forhold vedrørende løft af mælkekasser.

Nævnet finder derfor, at en tilstrækkelig høring kunne have haft den betydning, at Arbejdstilsynet havde truffet en anden afgørelse.

Nævnet ophæver på den baggrund påbuddet.

Det fremgår af forvaltningsretlige regler, at Arbejdstilsynet som udgangspunkt har pligt til at foretage partshøring, og at der ingen formkrav er til partshøringen.

Der må således som hovedregel ikke træffes afgørelse i en sag, før der er partshørt, og parten har haft lejlighed til at udtale sig, hvis sagens part ikke er bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, og disse oplysninger er til ugunst for parten.

Manglende partshøring er en væsentlig sagsbehandlingsfejl, som kan føre til, at afgørelsen er ugyldig, fordi partshøring anses for at være en garanti for, at afgørelsen er blevet korrekt.

Når der er tale om oplysninger af overskuelig og enkel karakter, kan partshøring foretages ved, at virksomhedens repræsentant under Arbejdstilsynets tilsynsbesøg får mulighed for på stedet at kommentere oplysningerne.

Nævnet har behandlet sagen efter de forvaltningsretlige principper om partshøring, hvorefter manglende partshøring som hovedregel medfører ugyldighed.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

Påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed:

Arbejdsmiljøklagenævnet finder ikke grundlag for påbuddet om at bruge autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå med at efterkomme påbud om at sikre, at løft af mælkekasser i butikken udføres fuldt forsvarligt.

Nævnet lægger vægt på, at der ikke er truffet afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, idet nævnet har ophævet Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om at sikre, at løft af mælkekasser i butikken udføres fuldt forsvarligt.

Det følger af reglerne om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidig afgiver påbud som følge af arbejdsmiljølovgivningen.

Det er således en forudsætning for at give en virksomhed påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, at der er konstateret en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet har ved afgørelsen anvendt følgende regler:

Om Arbejdstilsynets ret til at afgive påbud:

§ 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

Om manuel håndtering:

§ 38, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

§ 3, stk. 1 og stk. 2, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering.

Om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed:

§ 77a, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

§ 3, stk. 3, § 4, nr. 1, § 6, stk. 1 og stk. 3, § 7, § 9, nr. 1 og 2, § 29, stk. 1, 2 og 4, § 30, § 31, stk. 1 og stk. 2, § 32, § 33, stk. 1 og stk. 2, § 34, stk. 1 og stk. 3 og § 37, stk. 1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 59 af 15. januar 2013 om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet.

Om partshøring:

§ 19, stk. 1, i forvaltningsloven, jf. Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

Reglerne kan læses på de følgende sider.

O P L Y S N I N G E R N E   I   S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet, brev fra [Navn udeladt] af 9. april 2014, brev fra Arbejdstilsynet af 15. maj 2014 samt brev fra [Navn udeladt] af 28. maj 2014.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Titel udeladt]

Kopi til:

[Adressater udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

§ 77 a. Arbejdstilsynet kan påbyde, at modtageren af påbud eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen skal indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, bl.a. med henblik på, at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden styrkes.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om rådgivningspåbuddets indhold, omfang og varighed og de nærmere vilkår herfor.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering

Kapitel 2

Arbejdets udførelse

§ 3. Arbejde med manuel håndtering skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 59 af 15. januar 2013 om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Kapitel 1

Formål og område

§ 3. Ved en rådgivningsvirksomhed forstås i denne bekendtgørelse en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at yde arbejdsmiljørådgivning efter bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet (autoriserede arbejdsmiljørådgivere).

Stk. 2. En rådgivningsvirksomhed kan blive autoriseret på et, flere eller alle områder. Områderne er:

1. det ergonomiske område,

2. det biologiske område,

3. det kemiske område,

4. det fysiske område og

5. det psykosociale område.

Stk. 3. Arbejdsgiveren eller bygherren skal vælge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til det område, som det eller de arbejdsmiljøproblemer, der udløser rådgivningspåbudet, vedrører.

§ 4. Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver et eller flere af følgende afgørelser:

1. Påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et eller flere komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der er omfattet af §§ 8 – 25, dvs. vanskelige at løse.

§ 5. Der afgives ikke rådgivningspåbud til arbejdsgiveren efter § 4, nr. 1, hvis arbejdsgiveren inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, og hvor løsningen umiddelbart kan overføres.

Kapitel 2

Generelle pligter for arbejdsgivere og bygherrer, der modtager rådgivningspåbud

§ 6. En arbejdsgiver eller bygherre, der modtager rådgivningspåbud efter § 4, nr. 1 eller 2, skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed til løsning af det eller de arbejdsmiljøproblemer, der har ført til rådgivningspåbud, og til forebyggelse af lignende arbejdsmiljøproblemer.

Stk. 2.

Stk. 3. En arbejdsgiver eller bygherre kan ikke til efterkommelse af rådgivningspåbud benytte en rådgivningsvirksomhed, der hører under den juridiske enhed, som har modtaget påbuddet, jf. definitionen af juridisk enhed i lov om Det Centrale Virksomhedsregister.

§ 7. Arbejdsgiveren har pligt til at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i rådgivningsprocessen. I virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsgiveren inddrage de ansatte.

Kapitel 3

Pligter for arbejdsgivere og bygherrer, der modtager rådgivningspåbud ved alvorlige eller komplekse arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse

Det ergonomiske område

§ 9. Arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører løft af byrder, der udføres som led i den sædvanlige arbejdsfunktion, og

vægten overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i ¾ arms afstand, og

der samtidigt forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af arbejde med foroverbøjet ryg, vrid eller asymmetriske løft eller arbejde med løftede arme.

Kapitel 6

Øvrige pligter for arbejdsgivere og bygherrer

§ 29. Arbejdsgiveren eller bygherren skal indgå skriftlig aftale med en rådgivningsvirksomhed om bistand til at efterkomme rådgivningspåbud og de påbud, der danner grundlag herfor.

Stk. 2. Det skal indgå i aftalen, at rådgivningsvirksomheden skal udarbejde en redegørelse med beskrivelse af, hvordan påbuddene efter §§ 8 - 26 er efterkommet. Redegørelsen skal opfylde de krav, der stilles efter §§ 37 – 40.

Stk. 3.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal sikre, at aftalen forefindes i virksomheden og er til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

§ 30. Arbejdsgivere eller bygherrer, der har modtaget rådgivningspåbud, skal give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om indgåelse af aftalen med rådgivningsvirksomheden senest 6 uger efter, at rådgivningspåbuddet er modtaget. Tilbagemeldingen skal indeholde oplysninger om, hvilken rådgivningsvirksomhed der er indgået aftale med.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sikre, at tilbagemeldingen er påtegnet af arbejdsmiljøorganisationen eller af en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation.

§ 31. Arbejdsgivere eller bygherrer, der har modtaget rådgivningspåbud, skal give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om, at rådgivningspåbuddet og det eller de påbud, der danner grundlag herfor, er efterkommet.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sikre, at tilbagemeldingen er påtegnet af arbejdsmiljøorganisationen eller af en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation.

§ 32. Arbejdsgivere eller bygherrer, der har modtaget rådgivningspåbud, skal på Arbejdstilsynets anmodning kunne dokumentere, at rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at rådgivningspåbuddet og det eller de påbud, der udløste rådgivningspåbuddet, er efterkommet.

§ 33. Arbejdsgiveren skal sikre, at redegørelsen fra rådgivningsvirksomheden forefindes i virksomheden og er til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal videregive redegørelsen til arbejdsmiljøorganisationen eller til en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation.

Kapitel 7

Rådgivningsvirksomhedens ydelse

§ 34. Ved rådgivningspåbud om løsning af et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse, jf. § 4, nr. 1, eller om mange arbejdsmiljøproblemer, jf. § 4, nr. 2, skal arbejdsgiveren eller bygherren sikre, at rådgivningsvirksomheden:

1. bistår ved løsning af problemet eller problemerne, der dannede grundlag for rådgivningspåbud,

2. bidrager med forslag til konkrete initiativer til forebyggelse af, at tilsvarende problemer opstår, og

3. bidrager med råd om metoder til udarbejdelse og anvendelse af arbejdspladsvurdering.

Stk. 2.

Stk. 3. Arbejdsgiveren eller bygherren skal sikre, at rådgivningsvirksomheden tillige udarbejder en redegørelse, jf. §§ 37 – 40, til arbejdsgiveren eller bygherren med beskrivelse af, hvordan påbud, der har udløst rådgivningspåbuddet, jf. §§ 8 – 30, er efterkommet.

§ 37. Ved rådgivningspåbud til arbejdsgivere om arbejdsmiljøproblemer, jf. § 4, nr. 1 og 2, skal arbejdsgiveren sikre, at redegørelsen indeholder en beskrivelse af rådgivningsprocessen, herunder

1. hvordan rådgivningspåbud og det eller de påbud, der danner grundlag for rådgivningspåbuddet eller -påbuddene, er efterkommet,

2. hvordan arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at oprette arbejdsmiljøorganisation, har været inddraget i rådgivningsprocessen,

3. hvilke initiativer, der er taget for at forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i virksomheden i fremtiden, og

4. råd om metoder til udarbejdelse og anvendelse af arbejdspladsvurdering.

Forvaltningsloven, jf. Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis

1) det efter oplysningernes eller vurderingernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag,

2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse,

3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse,

4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplysninger,

5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v., eller hvis forelæggelsen af oplysningerne eller vurderingerne for parten i øvrigt vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder, eller

6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.

Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at nærmere angivne sagsområder, hvor bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 eller 5, i almindelighed vil finde anvendelse, ikke skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1.