Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Påbud om udarbejdelse af ATEX-APV

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos et bageri og fik her bl.a. oplysninger om melsiloens opbygning og at virksomheden ikke havde udarbejdet en ATEX-APV.

Arbejdstilsynet afgav på den baggrund påbud og rådgivningspåbud.

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets påbud og rådgivningspåbud.

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der i virksomhedens melsilo og tilhørende anlæg kunne opstå fare fra en eksplosiv atmosfære, og at virksomheden derfor skal udarbejde en ATEX-APV.

Nævnet lagde vægt på, at der kan opstå koncentrationer af melstøv i melsiloen og anlægget, som kan være tændbare.

Nævnet lagde desuden vægt på, at der var risiko for tændkilder i systemet, som kunne antænde melstøvet, eksempelvis i form af statisk elektricitet, som kunne føre til en eksplosion.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der på tilsynstidspunktet ikke var udarbejdet en særlig arbejdspladsvurdering i forbindelse med arbejdet, om hvor der kan være risiko for dannelse af eksplosiv atmosfære (ATEX-APV).

[adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 30. september 2014 behandlet [navn udeladt]s klage på vegne af [navn udeladt] over Arbejdstilsynets afgørelse af 6. januar 2014, hvor virksomheden fik påbud om at udarbejde ATEX-APV for melsiloen og tilhørende anlæg samt påbud om at bruge autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 6. januar 2014, således at [navn udeladt] skal udarbejde en ATEX-APV for virksomhedens melsilo og tilhørende anlæg.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 6. januar 2014, således at [navn udeladt] skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.

Nævnets afgørelse skal efterkommes senest den 13. februar 2015.

Tilbagemelding skal ske til Arbejdstilsynet senest den 20. februar 2015.

Virksomheden skal senest 6 uger fra denne afgørelse give besked til Arbejdstilsynet om, hvilken autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der er indgået aftale med.

B E G R U N D E L S E

Påbud om at udarbejde ATEX-APV:

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at der i virksomhedens melsilo og tilhørende anlæg kan opstå fare fra en eksplosiv atmosfære, og at virksomheden derfor skal udarbejde en ATEX-APV.

Nævnet lægger vægt på, at der kan opstå koncentrationer af melstøv i melsiloen og anlægget, som kan være tændbare.

Nævnet lægger desuden vægt på, at der er risiko for tændkilder i systemet, som kan antænde melstøvet, eksempelvis i form af statisk elektricitet, som kan føre til en eksplosion.

Nævnet lægger endvidere vægt på, at der på tilsynstidspunktet ikke var udarbejdet en særlig arbejdspladsvurdering i forbindelse med arbejdet, om hvor der kan være risiko for dannelse af eksplosiv atmosfære (ATEX-APV).

Nævnet lægger til grund for afgørelsen, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at virksomheden brugte en melsilo i det daglige arbejde, som blev oplyst til at være på 8,2 tons.

Nævnet lægger desuden til grund, at Arbejdstilsynet fik oplyst, at der blev transporteret mel via et rørsystem fra melsiloen ind til et afvejningsudtag i selve bageriet.

Det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det følger af reglerne om arbejdets udførelse, at det ved udførelse af arbejdet skal sikres, at fare for eksplosion er effektivt forebygget.

Det følger af reglerne om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære, at der ved ”eksplosiv atmosfære” forstås en blanding under atmosfæriske betingelser af luft og brændbare stoffer i form af støv i hvilke forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den ubrændte blanding.

Det følger af reglerne om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære, at en arbejdsgiver, der lader udføre arbejde omfattet af denne bekendtgørelse, skal sørge for, at der udarbejdes skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen.

Områder, som gennem åbninger er eller kan komme i forbindelse med andre områder, hvor eksplosive atmosfærer kan forekomme, skal også inddrages i vurderingen.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

Påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed:

Arbejdsmiljøklagenævnet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet som følge af de konstaterede forhold på tilsynsbesøget den 11. december 2013 har afgivet et påbud om at udarbejde en ATEX-APV for virksomhedens melsilo og tilhørende anlæg.

Nævnet lægger herved vægt på, at der på tilsynstidspunktet ikke var udarbejdet en særlig arbejdspladsvurdering i forbindelse med arbejdet, hvor der kan være risiko for dannelse af eksplosiv atmosfære (ATEX-APV).

Det fremgår af reglerne om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver et påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et eller flere komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer.

Det fremgår desuden af reglerne om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære, og der er manglende eller væsentlige mangler ved kortlægning og vurdering af risici fra eksplosiv atmosfære.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

Bemærkninger til klagen:

[navn udeladt] har i klagen anført, at der ikke er foretaget en rimelig høring, idet perioden fra den 18. december 2013 til den 31. december 2013 er en indskrænkning i relation til normal praksis, som kun omfatter dage, hvor virksomheden ikke er lukket.

Arbejdsmiljøklagenævnet skal henvise til Arbejdstilsynets udtalelse af 17. marts 2014, hvor Arbejdstilsynet har anført, at virksomhederne efter Arbejdstilsynets praksis normalt får 14 kalenderdage uden hensyn til helligdage til at komme med bemærkninger til klagen.

Nævnet skal desuden henvise til, at Arbejdstilsynet i udtalelsen har anført, at en henvendelse om forlængelse af høringsfristen normalt vil blive imødekommet, men at der ikke ses at være sket nogen henvendelse fra virksomheden.

Nævnet skal desuden bemærke, at virksomheden allerede ved tilsynsbesøget havde mulighed for at komme med bemærkninger til de faktiske forhold, idet det af besøgsrapporten af 11. december 2013 fremgår, at virksomheden fik oplyst, at virksomheden er hørt om de faktiske forhold.

[navn udeladt] har i klagen desuden anført, at virksomheden ikke er hørt om rådgivningspåbuddet.

Nævnet skal hertil bemærke, at det er korrekt, at Arbejdstilsynet i høringen ikke konkret har anført, at Arbejdstilsynet ovevejer at give virksomheden påbud om brug af rådgivningsvirksomhed.

Nævnet vurderer imidlertid, at virksomheden er hørt om de faktiske oplysninger, som ligger til grund for rådgivningspåbuddet i høringen af 18. december 2013.

Nævnet skal desuden bemærke, at det af besøgsrapporten af 11. december 2013 fremgår, at virksomheden fik oplyst, at Arbejdstilsynet overvejer at træffe afgørelse i form af fx påbud herunder eventuelt rådgivningspåbud.

[navn udeladt] har endvidere anført, at Arbejdstilsynets vurdering blandt andet baseres på en hypotese om manglende jording, og at påbuddet alene baseres på det faktum, at eksistensen af en melsilo konstateres.

Nævnet skal hertil bemærke, at Arbejdstilsynet har truffet afgørelse om at virksomheden skal udarbejde en ATEX-APV, og at der således ikke er afgivet påbud om manglende foranstaltninger, hvorfor det ikke er afgørende for nærværende sag, om Arbejdstilsynet har undersøgt, hvorvidt der er sket jording af rørsystemet.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet har anvendt følgende regler:

Om Arbejdstilsynets ret til at afgive påbud:

§ 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

§ 77a, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

Om ATEX-APV:

§ 38, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

§ 13, nr. 2, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.

§ 1 og § 4, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.

Om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed:

§ 3, stk. 3, § 4, nr. 1, § 5, § 6, stk. 1, stk. 3, § 7, § 24, nr. 1, § 29, stk. 1, 2 og 4, § 30, § 31, stk. 1 og stk. 2, § 32, § 33, stk. 1 og stk. 2, § 34, stk. 1 og stk. 3 og § 37, stk. 1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 59 af 15. januar 2013 om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet.

Om partshøring:

§ 19, stk. 1, i forvaltningsloven, jf. Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

Reglerne kan læses på de følgende sider.

O P L Y S N I N G E R N E  I  S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet samt e-mail fra [navn udeladt] af 9. april 2014.

På klagenævnets vegne

[navn udeladt]

[titel udeladt]

Kopi til:

[adressater udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

§ 77 a. Arbejdstilsynet kan påbyde, at modtageren af påbud eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen skal indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, bl.a. med henblik på, at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden styrkes.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.

§ 13. Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres

1.

2. at fare for eksplosion, brand, forgiftning og kvælning m.v. er effektivt forebygget,

3.

4.

5.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for arbejde, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære.

Stk. 2. Ved »eksplosiv atmosfære« forstås en blanding under atmosfæriske betingelser af luft og brændbare stoffer i form af gasser, dampe, tåger eller støv i hvilke forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den ubrændte blanding.

Stk. 3. Undtaget fra denne bekendtgørelse er:

1. Områder der anvendes direkte i forbindelse med samt under medicinsk patientbehandling.

2. Anvendelse af gasapparater omfattet af Rådets direktiv 90/396/EØF af 29. juni 1990 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gasapparater.

3. Fremstilling, håndtering, brug, oplagring og transport af eksplosivstoffer eller ustabile kemiske stoffer.

4. Arbejde omfattet af bekendtgørelse om arbejde med udvinding af mineralske materialer.

5. Benyttelse af landtransportmidler omfattet af ADR/RID-konventionerne, jf. Rådets direktiver 94/55 og 96/49 med senere ændringer, der er gennemført i Danmark ved lovgivningen om vejtransport af farligt gods og lovgivningen om jernbanevirksomhed. Transportmidler til brug i eksplosiv atmosfære er ikke undtaget.

Kapitel 2

Planlægning og tilrettelæggelse

§ 4. En arbejdsgiver, der lader udføre arbejde omfattet af denne bekendtgørelse, skal sørge for, at der udarbejdes skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen, jf. § 4, § 6 og §§ 6 a-c, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Områder, som gennem åbninger er eller kan komme i forbindelse med andre områder, hvor eksplosive atmosfærer kan forekomme, skal også inddrages i vurderingen.

Stk. 2. Arbejdspladsvurderingen skal indeholde en kortlægning og vurdering af de risici, der hidrører fra eksplosiv atmosfære med særlig hensyntagen til følgende:

1. Sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære kan forekomme samt varigheden heraf.

2. Sandsynligheden for, at antændelseskilder, herunder elektrostatiske udladninger, vil være til stede og vil kunne blive aktive og fungere som tændkilde.

3. Anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning.

4. De forventede konsekvensers omfang.

Stk. 3. Endvidere skal det fremgå af vurderingen, hvilke foranstaltninger, der er truffet eller skal iagttages til imødegåelse af særlige risici fra eksplosiv atmosfære. Vurderingen skal desuden indeholde angivelse af hvilke områder, der er klassificeret i zoner, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler om klassifikation af eksplosionsfarlige områder, og angivelse af på hvilke områder minimumskravene i bilag 1 finder anvendelse.

Stk. 4. Vurderingen skal forefindes på arbejdsstedet tilgængelig for alle, der er beskæftiget på stedet.

Stk. 5. Vurderingen skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v., som har betydning for virksomhedens arbejdsmiljø, og efter ulykker eller væsentlige uheld på arbejdsstedet, dog senest hvert tredje år.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 59 af 15. januar 2013 om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Kapitel 1

Formål og område

§ 3. Ved en rådgivningsvirksomhed forstås i denne bekendtgørelse en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at yde arbejdsmiljørådgivning efter bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet (autoriserede arbejdsmiljørådgivere).

Stk. 2. En rådgivningsvirksomhed kan blive autoriseret på et, flere eller alle områder. Områderne er:

1. det ergonomiske område,

2. det biologiske område,

3. det kemiske område,

4. det fysiske område og

5. det psykosociale område.

Stk. 3. Arbejdsgiveren eller bygherren skal vælge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til det område, som det eller de arbejdsmiljøproblemer, der udløser rådgivningspåbudet, vedrører.

§ 4. Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver et eller flere af følgende afgørelser:

1. Påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et eller flere komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der er omfattet af §§ 8 – 25, dvs. vanskelige at løse.

§ 5. Der afgives ikke rådgivningspåbud til arbejdsgiveren efter § 4, nr. 1, hvis arbejdsgiveren inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, og hvor løsningen umiddelbart kan overføres.

Kapitel 2

Generelle pligter for arbejdsgivere og bygherrer, der modtager rådgivningspåbud

§ 6. En arbejdsgiver eller bygherre, der modtager rådgivningspåbud efter § 4, nr. 1 eller 2, skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed til løsning af det eller de arbejdsmiljøproblemer, der har ført til rådgivningspåbud, og til forebyggelse af lignende arbejdsmiljøproblemer.

Stk. 2.

Stk. 3. En arbejdsgiver eller bygherre kan ikke til efterkommelse af rådgivningspåbud benytte en rådgivningsvirksomhed, der hører under den juridiske enhed, som har modtaget påbuddet, jf. definitionen af juridisk enhed i lov om Det Centrale Virksomhedsregister.

§ 7. Arbejdsgiveren har pligt til at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i rådgivningsprocessen. I virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsgiveren inddrage de ansatte.

Kapitel 3

Pligter for arbejdsgivere og bygherrer, der modtager rådgivningspåbud ved alvorlige eller komplekse arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse

§ 24. Arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære, og mindst ét af følgende forhold er til stede:

1. Manglende eller væsentlige mangler ved kortlægning og vurdering af risici fra eksplosiv atmosfære.

2.

3.

4.

5.

Kapitel 6

Øvrige pligter for arbejdsgivere og bygherrer

§ 29. Arbejdsgiveren eller bygherren skal indgå skriftlig aftale med en rådgivningsvirksomhed om bistand til at efterkomme rådgivningspåbud og de påbud, der danner grundlag herfor.

Stk. 2. Det skal indgå i aftalen, at rådgivningsvirksomheden skal udarbejde en redegørelse med beskrivelse af, hvordan påbuddene efter §§ 8 - 26 er efterkommet. Redegørelsen skal opfylde de krav, der stilles efter §§ 37 – 40.

Stk. 3.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal sikre, at aftalen forefindes i virksomheden og er til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

§ 30. Arbejdsgivere eller bygherrer, der har modtaget rådgivningspåbud, skal give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om indgåelse af aftalen med rådgivningsvirksomheden senest 6 uger efter, at rådgivningspåbuddet er modtaget. Tilbagemeldingen skal indeholde oplysninger om, hvilken rådgivningsvirksomhed der er indgået aftale med.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sikre, at tilbagemeldingen er påtegnet af arbejdsmiljøorganisationen eller af en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation.

§ 31. Arbejdsgivere eller bygherrer, der har modtaget rådgivningspåbud, skal give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om, at rådgivningspåbuddet og det eller de påbud, der danner grundlag herfor, er efterkommet.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sikre, at tilbagemeldingen er påtegnet af arbejdsmiljøorganisationen eller af en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation.

§ 32. Arbejdsgivere eller bygherrer, der har modtaget rådgivningspåbud, skal på Arbejdstilsynets anmodning kunne dokumentere, at rådgivningsvirksomheden har bekræftet, at rådgivningspåbuddet og det eller de påbud, der udløste rådgivningspåbuddet, er efterkommet.

§ 33. Arbejdsgiveren skal sikre, at redegørelsen fra rådgivningsvirksomheden forefindes i virksomheden og er til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal videregive redegørelsen til arbejdsmiljøorganisationen eller til en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation.

Kapitel 7

Rådgivningsvirksomhedens ydelse

§ 34. Ved rådgivningspåbud om løsning af et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse, jf. § 4, nr. 1, eller om mange arbejdsmiljøproblemer, jf. § 4, nr. 2, skal arbejdsgiveren eller bygherren sikre, at rådgivningsvirksomheden:

1. bistår ved løsning af problemet eller problemerne, der dannede grundlag for rådgivningspåbud,

2. bidrager med forslag til konkrete initiativer til forebyggelse af, at tilsvarende problemer opstår, og

3. bidrager med råd om metoder til udarbejdelse og anvendelse af arbejdspladsvurdering.

Stk. 2.

Stk. 3. Arbejdsgiveren eller bygherren skal sikre, at rådgivningsvirksomheden tillige udarbejder en redegørelse, jf. §§ 37 – 40, til arbejdsgiveren eller bygherren med beskrivelse af, hvordan påbud, der har udløst rådgivningspåbuddet, jf. §§ 8 – 30, er efterkommet.

§ 37. Ved rådgivningspåbud til arbejdsgivere om arbejdsmiljøproblemer, jf. § 4, nr. 1 og 2, skal arbejdsgiveren sikre, at redegørelsen indeholder en beskrivelse af rådgivningsprocessen, herunder

1. hvordan rådgivningspåbud og det eller de påbud, der danner grundlag for rådgivningspåbuddet eller -påbuddene, er efterkommet,

2. hvordan arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at oprette arbejdsmiljøorganisation, har været inddraget i rådgivningsprocessen,

3. hvilke initiativer, der er taget for at forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i virksomheden i fremtiden, og

4. råd om metoder til udarbejdelse og anvendelse af arbejdspladsvurdering.

Forvaltningsloven, jf. Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis

1) det efter oplysningernes eller vurderingernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag,

2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse,

3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse,

4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplysninger,

5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v., eller hvis forelæggelsen af oplysningerne eller vurderingerne for parten i øvrigt vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder, eller

6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.

Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at nærmere angivne sagsområder, hvor bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 eller 5, i almindelighed vil finde anvendelse, ikke skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1.