Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om behandling af berusede indsatte i de åbne fængsler

(Til kriminalforsorgens fængsler og arresthusene)

 

Hvis en indsat vurderes beruset på grund af indtagelse af alkohol eller andre berusende og/eller bedøvende midler i en sådan grad, at den pågældende ikke vil kunne anbringes i almindeligt fællesskab (på egen stue/afdeling), skal fængslet nøje overveje, om den indsattes tilstand tilsiger

–   at der sker udelukkelse fra fællesskab, eller

–   at der sker anbringelse i observationscelle.

De nærmere regler for udelukkelse fra fællesskab samt anbringelse i observationscelle findes i straffuldbyrdelseslovens §§ 63-64 samt i bekendtgørelse nr. 673 af 9. juli 2003 om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab) samt tilhørende vejledning.

Såfremt fængslet skønner, at indsattes tilstand gør det uforsvarligt at anbringe den pågældende i fængslet, skal det på baggrund af en konkret vurdering overvejes,

–   om indsatte bør transporteres til skadestue med henblik på vurdering og eventuel behandling, eller

–   om der skal tages kontakt med et lukket fængsel/arresthus med henblik på placering der, eventuelt i sikringscelle.

1. Udelukkelse fra fællesskab

Udelukkelse fra fællesskab kan kun finde sted, såfremt betingelserne i straffuldbyrdelseslovens § 63 er tilstede.

Når der er tale om berusede indsatte, vil udelukkelse fra fællesskab således typisk kunne komme på tale i tilfælde, hvor den indsatte udviser voldsom adfærd, og hvor behovet for observation ikke gør observationscelleanbringelse påkrævet.

Ved udelukkelse fra fællesskab skal reglerne i bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab iagttages.

2. Anbringelse i observationscelle

Anbringelse i observationscelle kan kun finde sted, såfremt betingelserne i § 14 i bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab er opfyldt.

Anbringelse kan kun ske i en celle, der er godkendt som observationscelle af Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. bekendtgørelsens § 15.

Ved anbringelse i observationscelle skal reglerne i bekendtgørelsens §§ 16-19 iagttages.

Hvis fængslet ikke har en godkendt observationscelle, må den indsatte søges overført til et arresthus eller fængsel, der har en godkendt observationscelle.

3. Lægetilkald

Uanset om en beruset indsat udelukkes fra fællesskab eller anbringes i observationscelle, skal der altid foretages en vurdering af, om læge bør tilkaldes.

Lægetilkald vil eksempelvis som udgangspunkt skulle ske i følgende tilfælde:

–   Hvis den indsatte er kraftigt beruset,

–   hvis den indsatte er ordineret antabus,

–   ved mistanke om samtidig indtagelse af alkohol og medicin/euforiserende stoffer, og/eller

–   hvis den indsatte virker sløj eller almentilstanden i øvrigt tilsiger det.

I tvivlstilfælde bør der altid tages kontakt til læge.

Regler om lægetilkald til indsatte, der er anbragt i observationscelle, er fastsat i § 18, stk. 1, i bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab. Det fremgår heraf, at der skal tilkaldes læge, hvis der er mistanke om sygdom, herunder om tilskadekomst, hos den indsatte i forbindelse med anbringelsen, eller den indsatte selv anmoder om lægehjælp.

Der henvises i øvrigt til § 4 i bekendtgørelse om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner.

4. Tilsyn med den indsatte

a. Udelukkelse fra fællesskab

Såfremt en beruset indsat udelukkes fra fællesskab, skal der foretages en vurdering af, om indsattes tilstand tilsiger, at der skal ske særligt tilsyn med indsatte.

Såfremt der skønnes at være behov for at føre særligt tilsyn med den indsatte, skal dette ske efter principperne i § 19 i bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab.

Hvis der skønnes behov for at tilkalde læge, skal der foretages hyppigt tilsyn med den indsatte, indtil lægen har tilset den pågældende. Herefter vil det bero på lægens oplysninger om den indsatte og personalets konkrete vurdering, om der fortsat er behov for at føre særligt tilsyn med den indsatte, og i givet fald med hvilken frekvens.

b. Anbringelse i observationscelle

Såfremt en indsat anbringes i observationscelle, skal der foretages særligt tilsyn som beskrevet i § 19 i bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab.

Hvis der skønnes behov for at tilkalde læge, skal der foretages hyppigt tilsyn med den indsatte, indtil lægen har tilset den pågældende. Herefter vil det bero på lægens oplysninger om den indsatte og personalets konkrete vurdering, hvor hyppigt der skal ske tilsyn. Se i øvrigt pkt. 6 i vejledningen om udelukkelse fra fællesskab.

5. Ophør af foranstaltningen

Udelukkelse fra fællesskab eller anbringelse i observationscelle skal straks bringes til ophør, når betingelserne herfor ikke længere er til stede.

6. Ikrafttræden

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. november 2003.

Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, den 10. oktober 2003

William Rentzmann

/Jakob Schiøler