Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold

En mand klagede over, at et diskotek havde et tilbud om, at hvis fem kvinder ankom sammen til diskoteket, ville de blandt andet få en gratis flaske champagne. Klageren havde forsøgt at gøre brug af tilbuddet sammen med fire venner, men havde fået afslag. Ligebehandlingsnævnet fandt, at diskoteket havde overtrådt ligestillingsloven, og klager blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek havde et tilbud om blandt andet en gratis flaske champagne til alle kvinder, der kom i en gruppe bestående af fem kvinder.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligestillingsloven, at indklagede havde tilbud om blandt andet en gratis flaske champagne til kvinder, der kom i en gruppe bestående af fem kvinder, når et tilsvarende tilbud ikke var gældende for mænd.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 2.500 kr. med procesrente fra den 5. august 2011, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Der er klaget over, at et diskotek havde et tilbud om, at hvis fem kvinder ankom sammen til diskoteket inden kl. 01.00, ville de blandt andet få en gratis flaske champagne.

Tilbuddet var annonceret via facebook, flyers og på diskotekets hjemmeside.

Klager har oplyst, at han ankom sammen med fire mandlige kammerater, og at de ikke modtog det omhandlede tilbud, som flere piger på stedet havde gjort brug af.

Parternes bemærkninger

Klager har nedlagt påstand om godtgørelse.

Klager påstår, at det var i strid med ligestillingsloven, at diskoteket havde et tilbud om gratis champagne, der kun var gældende for kvinder.

Indklagede har ikke svaret på nævnets henvendelser.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Ligebehandlingsnævnet finder, at indklagede har overtrådt ligestillingsloven ved at have et tilbud om blandt andet gratis champagne, der kun var gældende for kvinder.

Godtgørelse

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 2.500 kr. til klager med procesrente fra den 5. august 2011, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.