Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Omhyggelig søgning
Kapitel 3 Database om forældreløse værker
Kapitel 4 Ikrafttræden
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

I medfør af § 75 j, stk. 8, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. oktober 2014, og under hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på de organisationer, som er omfattet af § 75 h i lov om ophavsret.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter regler for den omhyggelige søgning, der skal foretages med henblik på at fastslå, om et værk eller en lydoptagelse er et forældreløst værk. Bekendtgørelsen fastsætter ligeledes regler for registreringsprocessen i forhold til den database om forældreløse værker, der drives af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM), jf. § 3, og Kulturministeriets rolle som nationalt kontaktpunkt i den forbindelse, jf. § 5.

Kapitel 2

Omhyggelig søgning

§ 2. Når de af denne bekendtgørelse omfattede organisationer udfører en omhyggelig søgning i overensstemmelse med reglerne i § 75 j i lov om ophavsret, skal organisationerne konsultere de relevante kilder, jf. bilag 1, for den pågældende kategori af værker eller frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71 i lov om ophavsret.

Kapitel 3

Database om forældreløse værker

§ 3. OHIM er i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 386/2012 af 19. april 20121) ansvarlig for en fælleseuropæisk database, der indeholder oplysninger om forældreløse værker. Databasen tilgås via hjemmesiden for OHIM.

Stk. 2. Databasens formål er af informationsmæssig karakter. Det forhold, at et værk eller en lydoptagelse er registreret i databasen er ikke ensbetydende med, at der er tale om et forældreløst værk. Det er den organisation, der udfører den omhyggelige søgning, der er ansvarlig for, at søgningen er tilpas omhyggelig, og at de øvrige betingelser i kapitel 6 b i lov om ophavsret er opfyldt.

Stk. 3. Såfremt en omhyggelig søgning fører til, at et værk eller en lydoptagelse anses for at være et forældreløst værk, skal den organisation, der har foretaget den omhyggelige søgning, lade sig registrere og indtaste oplysninger, jf. § 4, om det forældreløse værk i databasen. Organisationen skal i øvrigt følge den registreringsproces, der er påkrævet og fastsat af OHIM.

Stk. 4. Ændrer et forældreløst værk status, jf. § 75 m i lov om ophavsret, skal organisationen foretage de nødvendige skridt for, at oplysninger om det forældreløse værk i databasen opdateres.

Stk. 5. Kulturministeriet bliver som nationalt kontaktpunkt automatisk gjort opmærksom på, at en organisation har indtastet oplysninger i databasen, således at Kulturministeriet kan videresende oplysningerne til OHIM, jf. § 5, med henblik på offentliggørelse i databasen.

§ 4. Følgende oplysninger skal i medfør af § 3, stk. 3 og 4, indtastes i den i § 3, stk. 1, nævnte database:

1) Resultaterne af den omhyggelige søgning, som organisationen har foretaget, og som har ført til den konklusion, at et værk eller en lydoptagelse anses for at være et forældreløst værk, herunder titlen på det forældreløse værk, værkskategorien, navnet på kendte eller identificerede rettighedshavere, oplysninger om udgivelse eller udsendelse af det forældreløse værk samt oplysninger om indlejrede eller inkorporerede værker og frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71 i lov om ophavsret.

2) Organisationens anvendelse af det forældreløse værk.

3) Enhver ændring af status som forældreløst værk i henhold til § 75 m i lov om ophavsret for så vidt angår værker og lydoptagelser, som organisationen anvender.

4) Organisationens kontaktoplysninger.

5) Øvrige oplysninger der er påkrævet i henhold til den registreringsproces om forældreløse værker, som er fastsat af OHIM, og som følger af den i § 3, stk. 1, nævnte database.

§ 5. Kulturministeriet er nationalt kontaktpunkt i forhold til den i § 3, stk. 1, nævnte database.

Stk. 2. Som nationalt kontaktpunkt er Kulturministeriet ansvarlig for at videresende de i § 4 nævnte oplysninger til OHIM straks efter, at oplysningerne er modtaget. Oplysningerne bliver herefter registreret og offentliggjort i den i § 3, stk. 1, nævnte database.

Stk. 3. Kulturministeriet er ikke ansvarlig for at verificere eller gennemgå de oplysninger, som modtages i dets egenskab af nationalt kontaktpunkt og er ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne. Kulturministeriets rolle i registreringsprocessen er begrænset til at videresende oplysningerne til OHIM.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 2014.

Kulturministeriet, den 25. oktober 2014

Marianne Jelved

/ Bente Skovgaard Kristensen


Bilag 1

De kilder, der henvises til i § 2, omfatter følgende:

1. For udgivne bøger:

a) pligtafleveringsinstitutioner, bibliotekers kataloger og myndighedsarkiver, der føres af biblioteker og andre institutioner,

b) sammenslutninger af udgivere og forfattersammenslutninger,

c) eksisterende databaser og registre, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number) og databaser med lister af trykte bøger,

d) databaser hos de relevante kollektive forvaltningsorganisationer, særligt organisationer, der forvalter reproduktionsrettigheder, og

e) kilder, der integrerer adskillige databaser og registre, herunder VIAF (Virtual International Authority Files) og ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

2. For aviser, blade og tidsskrifter:

a) ISSN (International Standard Serial Number) for tidsskrifter,

b) bibliotekers og andre samlingers kartoteker og kataloger,

c) pligtafleveringsinstitutioner,

d) sammenslutninger af udgivere og forfatter- og journalistsammenslutninger, og

e) databaser hos de relevante kollektive forvaltningsorganisationer, herunder organisationer, der forvalter reproduktionsrettigheder.

3. For kunstværker, herunder fotografier, illustrationer, design, arkitektur, skitser af sidstnævnte værker og andre sådanne værker indeholdt i bøger, tidsskrifter, aviser og blade eller andre værker:

a) de kilder, der er nævnt i dette bilags nr. 1 og 2.

b) databaser hos de relevante kollektive forvaltningsorganisationer, særligt for kunstværker og inklusive organisationer, der forvalter reproduktionsrettigheder, og

c) billedbureauers databaser, hvor det er relevant.

4. For filmværker og lydoptagelser:

a) pligtafleveringsinstitutioner,

b) producentsammenslutninger,

c) film- eller lydarvsinstitutioners og nationale bibliotekers databaser,

d) databaser med relevante standarder og identifikationsnumre såsom ISAN (International Standard Audiovisual Number) for filmværker, ISWC (International Standard Music Work Code) for musikværker og ISRC (International Standard Recording Code) for lydoptagelser,

e) databaser hos de relevante kollektive forvaltningsorganisationer, særligt for forfattere, udøvende kunstnere, fremstillere af lydoptagelser og producenter af filmværker,

f) oplysninger om medvirkende og andre oplysninger, der er anført på værkets eller lydoptagelsens emballage, og

g) databaser hos andre relevante sammenslutninger, der repræsenterer en særlig kategori af rettighedshavere.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 386/2012 af 19. april 2012 om bemyndigelse af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til at varetage opgaver i forbindelse med håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder samling af repræsentanter for den offentlige og den private sektor i Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder (EUT L 129 af 16.5.2012, s. 1).