Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 08. oktober 2014 i sag 34.2014

A

v/faglig sekretær Søren Kjærsgaard, Malerforbundet i Danmark

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen, udpeget af Danske Malermestre, og forbundssekretær Carsten Niebuhr, udpeget af Malerforbundet i Danmark.

Mellem klageren, A, født den 11. december 1992, og B, blev den 3. januar 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 3. januar 2012 til den 12. december 2014.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn, ferietillæg og betaling for ikke afholdte feriefridage.

A har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 12. juni 2014 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede B, pålægges at betale ham 5.709,03 kr.

Påstanden udgør 1.355,89 kr. i manglende løn i uge 51 i 2013, 1.547,85 kr. i ferietillæg for 2012 og 2.805,29 kr. for manglende afholdelse af 4 feriefridage.

Klageskriftet med vejledning er sendt til indklagede og senest ved mail af 25. august 2014 bekræftet modtaget, men indklagede har ikke svaret i sagen. Sagen er på baggrund heraf behandlet på skriftligt grundlag i medfør af § 23 i bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet nr. 729 af 29. juni 2012.

Sagsfremstilling

Indklagede er som medlem af Danske Malermestre omfattet af den for uddannelsesforholdet gældende kollektive overenskomst mellem Danske malermestre og Malerforbundet i Danmark.

Uddannelsesaftalen blev ophævet ensidigt af virksomheden den 8. januar 2014. Eleven modtog i hen-hold til lønsedlen for december 2013 kun løn for 59,5 timer for uge 50 og 51 i 2013. Virksomheden blev herefter indkaldt til forligsmøde til drøftelse af kravet om betaling af de under nærværende sag rejste krav, herunder betaling for de resterende 14,5 arbejdstimer i perioden. Virksomheden mødte imidlertid ikke op til mæglingsmødet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Der findes efter de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at tilsidesætte elevens krav, som er op-gjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst.

Eleven får derfor medhold i sit efterbetalingskrav.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage betale 5.709,03 kr. til A.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.