Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 03.2014 af 14. oktober 2014 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev af 27. august 2014 klaget til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder over en afgørelse truffet af Jordbrugets Uddannelser den 2. juli 2014, hvoraf fremgår, at der gives afslag på godkendelse som praktiksted på to elever til landbrugsassistent (trin 1) samt inddragelse af tidligere godkendelse af én elev af 16. august 2013 til landbrugsassistent (trin 1).

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at De den 18. juni 2014 ansøgte Jordbrugets Uddannelser om godkendelse til at uddanne to elever til landbrugsassistent (trin 1) inden for indgangen dyr, planter og natur.

Jordbrugets Uddannelser har den 2. juli 2014 truffet afgørelse om ikke at imødekomme Deres ansøgning, og inddrager samtidig Deres tidligere godkendelse af 16. august 2013 til én elev. Jordbrugets Uddannelser begrunder afgørelsen med, at produktionen foregår i gamle utidssvarende bygninger, der ikke giver grundlag for en tidssvarende husdyrsproduktion. Jordbrugets Uddannelser begrunder endvidere afslaget med, at de arbejdsmiljømæssige forhold i virksomheden ikke er tilfredsstillende, og at eleverne ikke kan opnå tilfredsstillende oplærings- og arbejdsmiljømæssige forhold. Udvalget anfører ligeledes, at virksomheden ikke kan gennemføre praktikuddannelse i overensstemmelse med de praktikmål, der er fastlagt for landbrugsuddannelsen.

Jordbrugets Uddannelser bemærker endvidere, at for at opnå godkendelse som praktiksted for elever i landbrugsuddannelsen, skal virksomheden være i god og normal drift. Virksomhedens produktion skal være tidssvarende og bygninger, maskiner, udstyr m.m. skal være af rimelig standard og vedligeholdt samt overholde gældende sikkerhedsforskrifter. Der skal ligeledes være god orden ude som inde.

Jordbrugets Uddannelser inddrager som følge heraf virksomhedens tidligere godkendelse af 16. august 2013 med virkning fra den 2. juli 2014.

De har ved brev af 27. august 2014 klaget til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder over Jordbrugets Uddannelsers afslag samt inddragelse af godkendelse den 2. juli 2014. De oplyser i den forbindelse, at Deres bygninger ikke er helt nye, de ældste bygninger er fra 1935 og den nyeste fra 2014, men at De ikke mener, at det har noget med uddannelsen at gøre. De anfører endvidere, at Deres produktion af fjerkræ ikke er som alle andre, men at Deres virksomhed er Danmarks største på området, og at der hos Dem er oplæring i både at passe og opdrætte fjerkræ. De bemærker, at Landbrug & Fødevarer henviser til Dem, når nogen ønsker at starte en produktion af ænder og gæs, da Deres virksomhed ved mest om opdræt af forskelligt fjerkræ i Danmark.

De oplyser, at der ikke anvendes computere og robotter til at passe Deres dyr, men mennesker, der passer og giver omsorg til dyrene. De har mere end 5.000 kunder årligt, hvilket De anfører ikke kunne lade sig gøre, hvis De ikke var omhyggelig med rengøring og vaccinationsprogram. Deres produktion ligger på ca. 200.000 stk. fjerkræ om året og omfatter høns, slagtekyllinger, frilands ænder, frilands gæs og kalkuner. Der er én Stalkat mini traktor og ca. 4 hektar jord, der anvendes til opdræt af frilands fjerkræ. Der forefindes et mobilt fjerkræ slagteri, hvor eleverne lærer at gøre ænder mv. klar til fryseren, hvorfor der oplæres i hygiejne efter lovmæssige krav til slagtning.

I forhold til de arbejdsmiljømæssige forhold er De uforstående overfor udvalgets begrundelse, da de ansatte har omklædningsrum, bad, WC og frokoststue.

De bemærker endvidere, at det var Deres søn på 13 år, der viste rundt den 19. juni 2014 ved besigtigelsen.

Jordbrugets Uddannelser har i en udtalelse af 15. september 2014 opretholdt afgørelsen af 2. juli 2014. Udvalget anfører, at afgørelsen er truffet på baggrund af en vurdering af uddannelsesmulighederne ved besøg på Deres virksomhed den 19. juni 2014. Udvalget har i sin afgørelse lagt til grund, at virksomheden i forhold til produktionens størrelse og karakter, ikke kan godkendes. Den væsentligste begrundelse er produktionsfaciliteterne, der som helhed vurderes til ikke at være tidssvarende, og at bygningerne ikke er af en rimelig standard og vedligeholdt.

Besigtigerne har ligeledes præciseret, at elever i landbrugsuddannelsen ikke vil kunne nå praktikmålene for landbrugsuddannelsen, fordi produktionen er for speciel og dermed ikke kan anvendes i tilstrækkelig grad fremadrettet i landmandsuddannelsen.

Besigtigerne oplyser endvidere, at de kontaktede klager for at høre, hvorvidt det var muligt at aflægge virksomheden besøg, selv om klager ikke var hjemme. Dette blev godkendt af klager.

De har fået forelagt udtalelsen med bilag af 15. september 2014 fra Jordbrugets Uddannelser, hvortil De ikke har haft yderligere kommentarer.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet hjemviser det faglige udvalgs afgørelse til fornyet behandling.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at det faglige udvalgs sagsbehandling er behæftet med væsentlige mangler, da afgørelsen ikke er ledsaget af en begrundelse og vejledning som beskrevet i Bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder.

I det omfang afslaget begrundes i, at der ikke er de nødvendige forhold til stede omkring produktionens størrelse og karakter, herunder tilfredsstillende oplærings- og arbejdsmiljømæssige forhold, der kan føre til, at eleven når sine praktikmål i uddannelsen, skal det faglige udvalg samtidig vurdere om en begrænset eller betinget godkendelse via en supplerende uddannelsesaftale kan etableres på skole eller anden virksomhed, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 3.

En afgørelse om, at virksomheden ikke kan godkendes skal ledsages af en begrundelse og vejledning til virksomheden om, hvilke foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at blive godkendt, jf. § 5, stk. 5.

Ankenævnet skal bemærke, at udvalgets inddragelse af tidligere godkendelse af den 16. august 2013 således også bør revurderes.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§§ 46-47 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013.

§1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktikpladser for elever i erhvervsuddannelser.

ekendtgørelse nr. 330 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur.

ekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.