Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

I medfør af § 19 i lov nr. 711 af 25. juni 2014 om registrerede socialøkonomiske virksomheder fastsættes:

§ 1. Lov nr. 711 af 25. juni 2014 om registrerede socialøkonomiske virksomheder sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, den 5. november 2014

Manu Sareen

/ Lone Larsen