Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om opslag af stillinger som kirkefunktionær i folkekirken

(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)

I medfør af § 16 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013, fastsættes:

§ 1. Stillinger som kirkefunktionær i folkekirken skal opslås offentligt. Ved kirkefunktionær forstås alle menighedsrådenes ansatte.

Stk. 2. Cirkulæret finder ikke anvendelse for opslag af tjenestemandsstillinger eller stillinger på tjenestemandslignede vilkår. Stillinger som kirkegårdsleder og -assistent, domorganist samt stillingen som hovedorganist ved Holmens Kirke og Frederiksborg Slotskirke er klassificeret som tjenestemandsstillinger eller stillinger på tjenestemandslignede vilkår. Disse stillinger skal opslås i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse om opslag af tjenestemandsstillinger.

Stk. 3. Ansættelse kan ske uden opslag, hvis der er tale om ferieafløsning, vikariater eller anden kortvarig beskæftigelse i op til 1 års varighed. Opslag skal dog ske ved besættelse af stillinger, hvori der sker sæsonansættelse. Hvis stillingen besættes i henhold til organisationsaftale for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere § 2, stk. 3, skal der ikke ske opslag af stillingen.

§ 2. Opslag skal ske på en sådan måde, at det er bedst egnet til at gøre offentligheden bekendt med opslaget.

Stk. 2. Opslag skal som minimum foretages på www.jobnet.dk

§ 3. Et stillingsopslag skal indeholde oplysning om:

a) stillingsbetegnelse,

b) ansættelsesmyndighed,

c) arbejds- og/eller tjenestesteder,

d) ansættelsesvilkår, herunder henvisning til relevant overenskomst/ fællesoverenskomst, organisationsaftale samt protokollat,

e) angivelse af intervalløn/basisløn og evt. udspil til løn,

f) gennemsnitlig ugentlig arbejdstid og

g) særlige uddannelseskrav eller øvrige kvalifikationer.

Stk. 2. Er der til stillingen knyttet rådighedsforpligtelse (med rådighedstillæg), pligt til at gøre tjeneste ved andre myndigheder i folkekirken (for eksempel geografisk fleksibilitet) eller faglig fleksibilitet, skal dette fremgå af stillingsopslaget.

Stk. 3. Det skal fremgå af opslaget, at stillinger som graver, organist, kordegn og kirketjener fortsat kan besættes på tjenestemandsvilkår, hvis ansøgeren kommer direkte fra en ansættelse på tjenestemandsvilkår i samme stillingstype i folkekirken.

§ 4. Det skal fremgå af opslaget, hvortil ansøgningen skal sendes, og hvornår ansøgning skal være modtaget. Ansøgningsfristen skal være mindst 14 dage, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden kan kun tage ansøgninger, der er modtaget inden ansøgningsfristens udløb, i betragtning.

Stk. 3. Såfremt ansættelsesmyndigheden ønsker at tage en for sent indgivet ansøgning i betragtning, skal stillingen genopslås.

§ 5. En stilling genopslås, hvis ansættelsesmyndigheden skønner, at ingen af ansøgerne er tilstrækkeligt egnet til stillingen, eller at man ved genopslag kan fremskaffe ansøgning fra mere kvalificerede ansøgere.

Stk. 2. Genopslag bør indeholde tilkendegivelse af, at tidligere indgivne ansøgninger fra ansøgere, der opfylder ansættelsesbetingelserne, vil blive taget i betragtning, medmindre de tilbagekaldes.

§ 6. Cirkulæret træder i kraft den 1. november 2014.

Kirkeministeriet, den 28. oktober 2014

Christa Hector Knudsen