Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer

(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)

I medfør af § 16 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013, fastsættes:

Ansættelse som tjenestemand

§ 1. Ansættelse som tjenestemand finder sted i stillinger som kirkegårdsleder eller kirkegårdsassistent samt i hovedorganiststillingen ved domkirkerne og hovedorganiststillingen ved Holmens Kirke og ved Frederiksborg Slotskirke.

Stk. 2. I de stillinger som kirkegårdsleder eller kirkegårdsassistent, hvor Kirkeministeriet har godkendt, at der kan ske ansættelse på tjenestemandslignende vilkår, finder stk. 1 ikke anvendelse.

Stk. 3. Kordegne, kirketjenere, gravere og organister, der overgår direkte fra en stilling som tjenestemand, eller tidligere ansatte tjenestemænd i folkekirken, som er på ventepenge eller rådighedsløn, kan ansættes som tjenestemænd, når ansættelsen sker i samme stillingstype. Ved disse ansættelser kræves der ikke ansættelse på prøve.

§ 2. Tjenestemænd ansættes med folkekirken som ansættelsesområde.

§ 3. Ansættelse på prøve finder sted efter bestemmelserne i Finansministeriets bekendtgørelse om ansættelse som tjenestemand på prøve i staten med senere varig ansættelse for øje.

Stk. 2. Kirkeministeren bemyndiger menighedsrådene til at træffe beslutning om bortfald af prøvetid i medfør af § 7, stk. 4, i Finansministeriets bekendtgørelse om ansættelse som tjenestemand på prøve i staten med senere varig ansættelse for øje.

§ 4. Den ansatte er forpligtet til at medvirke ved gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger i kapeller og krematorier og på sygehuse, alderdomshjem og plejehjem m.v. for de personer, der har ret til kirkelig betjening fra den kirke, hvor den ansatte har kirketjeneste. Forpligtelsen er ikke afhængig af, om kapellet, krematoriet eller institutionen er beliggende indenfor den ansattes tjenestested(er).

2. Stillingsbeskrivelser

§ 5. Det anbefales, at der udarbejdes en stillingsbeskrivelse for stillingsindholdet i den konkrete tjenestemandsstilling. Der er ikke faste regler for udarbejdelse af stillingsbeskrivelser. Indholdet afhænger bl.a. af, hvilken personalekategori der er tale om. Stillingsbeskrivelsen bør indeholde en beskrivelse af hvilke arbejdsopgaver, der er indeholdt i stillingen. Følgende faktorer bør dog normalt indgå:

a) de væsentligste arbejdsopgaver,

b) det ansvar, der er knyttet til stillingen, herunder beskrivelse af ansvar i forhold til nærmest foresatte og nærmest underordnede,

c) eventuel arbejdsledelse og i givet fald for hvilket personale, dettes antal samt lønmæssige placering,

d) særlige uddannelses- eller erfaringskrav og

e) krav om særlige personlige egenskaber.

Stk. 2. Stillingsbeskrivelserne skal ikke indsendes til godkendelse hos andre myndigheder.

Stk. 3. Stillingsbeskrivelsen er ikke en bindende eller udtømmende beskrivelse af stillingsindholdet, og menighedsrådet kan til enhver tid fravige stillingsbeskrivelsen og ændre i stillingsindholdet, men det anbefales, at menighedsrådet løbende opdaterer stillingsbeskrivelsen, så den svarer til stillingsindholdet. Ved ændringer i stillingen, skal stillingen fortsat være passende.

3. Løn mv.

§ 6. I medfør af lov om tjenestemænd § 45 og lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. § 21 aftales løn og andre ansættelsesvilkår mellem Finansministeriet (Kirkeministeriet) og vedkommende centralorganisation.

Stk. 2. Klassificeringen af en tjenestemandsstilling sker ved aftale mellem kirkeministeren og vedkommende centralorganisation. For en række stillinger er der aftalt en forhåndsklassificering, som er beskrevet i frilisterne. Frilisterne er offentliggjort på www.folkekirkenspersonale.dk. Såvel klassificering som omklassificering sker på grundlag af en beskrivelse af stillingens indhold, hvoraf de funktionsmæssige og personlige forhold, der tillægges betydning for lønfastsættelsen/lønændringen, klart fremgår.

§ 7. Cirkulære om lønanciennitet mv. for tjenestemænd i staten (Lønanciennitetscirkulæret) finder anvendelse.

4. Beskæftigelsesgrad

§ 8. Beskæftigelsesgraden fastsættes af menighedsrådet og angives i antal hele timer, for stillinger der besættes efter ikrafttrædelsen af dette cirkulære.

Stk. 2. For tjenestemænd i folkekirken er der ikke fastsat nogen højeste tjenestetid. Der vil derfor ikke kunne ydes betaling for overarbejde. Tjenesten bør tilrettelægges, så den holdes inden for en normal ugentlig arbejdstid svarende til 37 timer pr. uge for en fuldtidsstilling.

Stk. 3. Ansættelse efter § 1, stk. 3, kan ske i stillinger med en ugentlig arbejdstid på 8 timer og derover.

5. Uddannelseskrav

§ 9. Til organister, ansat i de i § 1 nævnte stillinger, kræves kirkemusikalsk kandidateksamen fra et dansk musikkonservatorium eller tilsvarende godkendt udenlandsk uddannelse. Før ansættelse af organister med udenlandske uddannelser, skal disse ækvivalensvurderes.

§ 10. Ansøgere til stillinger som kirkegårdsleder eller kirkegårdsassistent skal have faglig uddannelse som gartner eller anden uddannelse, som Kirkeministeriet i det enkelte tilfælde godkender som svarende dertil i forhold til såvel teoretisk som praktisk kunnen.

Stk. 2. Stillinger som kirkegårdsleder, hvis lønramme slutter med lønramme 32 eller højere, skal opslås med bemærkning om, at ansøgere, der har uddannelse som hortonom eller med tilsvarende uddannelse eller fagligt niveau, vil blive foretrukket. Tvivlstilfælde forelægges Kirkeministeriet.

6. Fravær

§ 11. Ansatte i henhold til dette cirkulære er omfattet af de for tjenestemænd gældende regler om løn under sygdom m.m.

§ 12. Ansatte i henhold til dette cirkulære er omfattet af de for tjenestemænd gældende regler om tjenestefrihed samt barns 1. og 2. sygedag.

7. Disciplinærsager

§ 13. Disciplinærsager mod tjenestemandsansatte kirkefunktionærer behandles efter reglerne i lov om tjenestemænd kapitel 4.

Stk. 2. Disciplinærsager indstilles til behandling og afgørelse hos Kirkeministeriet. Ønsker menighedsrådet, at Kirkeministeriet indleder en disciplinærsag, skal menighedsrådet via provstiet og stiftsøvrigheden fremsende en indstilling til Kirkeministeriet.

Stk. 3. For så vidt angår disciplinærsager mod tjenestemandsansatte kirkefunktionærer, bemyndiger ministeriet herved menighedsrådene til at behandle og afgøre sådanne sager, såfremt den disciplinære afgørelse på forhånd må forventes ikke at ville overstige en advarsel, irettesættelse eller bøde på ikke over 1/25 af tjenestemandens månedsløn, jf. lov om tjenestemænd § 24.

Stk. 4. Såfremt sagen i henhold til Lov om tjenestemænd § 22, stk. 4, skal behandles med tjenstligt forhør, overgår sagen til Kirkeministeriet.

8. Afsked

§ 14. Ansøgt afsked af en tjenestemand foretages af ansættelsesmyndigheden.

Stk. 2. Uansøgt afsked af tjenestemænd på prøve foretages af ansættelsesmyndigheden.

9. Afsked på grund af sygdom

Uansøgt afsked på grund af sygdom

§ 15. Når en tjenestemands helbredsforhold medfører sygefravær af længere varighed, skal menighedsrådet foretage indberetning til Kirkeministeriet. Menighedsrådet skal vurdere, hvornår sygdommen har en sådan varighed eller hyppighed, at der er grundlag for at indlede en sygesag. I denne vurdering skal indgå, om der er udsigt til, at tjenestemanden kan genoptage arbejdet i delvis eller fuldt omfang inden for en rimelig tid. Menighedsrådet skal indsende sygedagsliste for medarbejderen samt oplysning om tjenestemandens CPR-nummer, adresse og ansættelsestidspunkt. Sygedagslisten skal dække de seneste 2 ansættelsesår eller hele ansættelsesperioden, hvis den er af kortere varighed.

Stk. 2. I det omfang, det er muligt for menighedsrådet, skal det oplyses, om tjenestemanden har kontaktet socialforvaltningen i vedkommendes kommune med henblik på iværksættelse af aktiviteter efter dagpengeloven, lov om en aktiv social politik og/eller lov om social pension, eller om tjenestemanden er blevet tilkendt førtidspension.

Stk. 3. Hvis sygefraværet skyldes en arbejdsskade, skal menighedsrådet vedlægge kopi af anmeldelsesblanketten til Arbejdsskadestyrelsen, kopi af eventuelle afgørelser fra Arbejdsskadestyrelsen i arbejdsskadesagen samt eventuelle bilag vedrørende tidligere arbejdsskader.

§ 16. Når Kirkeministeriet har modtaget det i § 15 nævnte materiale, indhenter ministeriet en lægeerklæring.

Stk. 2. Kirkeministeriet skriver direkte til tjenestemanden om, at vedkommende skal få udarbejdet en lægeerklæring hos sin læge. Ministeriet gør samtidig opmærksom på, at lægeerklæringen skal sendes til ministeriet i en lukket kuvert. På den lukkede kuvert skal anføres tjenestemandens navn og CPR-nummer. Den lukkede kuvert med lægeerklæringen sendes til Kirkeministeriet og vil i uåbnet tilstand blive sendt videre af ministeriet til Finansministeriets lægekyndige konsulent/Helbredsnævnet.

§ 17. Hvis det lægelige materiale, der i første omgang er forelagt Finansministeriet/Helbredsnævnet, ikke er tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse, beder Kirkeministeriet på foranledning af Finansministeriet/Helbredsnævnet tjenestemanden om at fremskaffe yderligere nødvendigt lægeligt materiale.

§ 18. Det er menighedsrådet, der skal afholde udgiften ved at få udarbejdet det i §§ 16 og 17 nævnte lægelige materiale.

§ 19. Hvis Finansministeriets lægekyndige konsulent/Helbredsnævnet vurderer, at tjenestemanden er tjenstdygtig i sin stilling, evt. inden for en vis frist, giver Kirkeministeriet tjenestemanden direkte meddelelse herom med kopi til menighedsrådet.

Stk. 2. Kirkeministeriet meddeler samtidig tjenestemanden, at såfremt arbejdet ikke er genoptaget inden for den fastsatte frist, vil der kunne indledes en sygesag igen.

§ 20. Hvis Finansministeriet/Helbredsnævnet meddeler, at der er grundlag for afsked på grund af sygdom, hvis tjenestemanden ikke har genoptaget arbejdet inden en fastsat frist og på fuld tid og i fuldt omfang, giver Kirkeministeriet tjenestemanden direkte meddelelse herom med kopi til menighedsrådet.

Stk. 2. Menighedsrådet skal meddele Kirkeministeriet, hvis tjenestemanden ikke, inden for den efter den i § 19, stk. 1 og 2, fastsatte frist, genoptager arbejdet i fuldt omfang.

§ 21. Kirkeministeriet foretager i henhold til tjenestemandslovens § 31, stk. 1, og forvaltningslovens § 19 høring af tjenestemanden. Høringen omfatter også Finansministeriets/Helbredsnævnets afgørelse.

§ 22. Det er kirkeministerens kompetence at afskedige en syg tjenestemand, der ikke selv har sagt op, jf. § 16 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Ansøgt afsked på grund af sygdom

§ 23. Reglerne i §§15-17, § 19, stk. 1, og §§ 20-22 finder tilsvarende anvendelse, når en tjenestemand selv søger sin afsked på grund af sygdom.

Stk. 2 Menighedsrådet skal sende medarbejderens afskedsansøgning med til Kirkeministeriet.

Stk. 3. Afsked efter ansøgning på grund af sygdom må ikke finde sted før den pensionsmæssige sagsbehandling er tilendebragt.

10. Ikrafttræden

§ 24. Cirkulæret træder i kraft den 1. november 2014.

Kirkeministeriet, den 28. oktober 2014

Christa Hector Knudsen