Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 04.2014 af 27. oktober 2014 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved et brev, som Sekretariatet for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder har modtaget den 25. august 2014, klaget over en afgørelse truffet af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget den 28. maj 2014, hvori A ikke er blevet godkendt som praktiksted inden for murerfaget.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af klagen, at A i maj 2014 ansøgte Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget om godkendelse som praktiksted til en elev inden for murerfaget.

Ved brev af 28. maj 2014 giver Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget afslag på godkendelse. Det begrundes med, at Deres virksomhed først er startet med at udføre mureropgaver i august 2013, og udvalget vurderer derfor, at det først vil være hensigtsmæssigt at ansætte en elev, når virksomheden er mere stabil angående murerarbejde, således at en elev ikke kommer til at udføre lettere tømrerarbejde. Udvalget opfordrer til, at De søger om godkendelse i 2015 med henvisning til, at De vil have tid til at vurdere, om murerfaget passer ind i Deres virksomheds struktur, og er mere stabil angående mureropgaver, inden der ansættes en elev.

De klager ved brev til sekretariatet for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 25. august 2014 over udvalgets afgørelse under henvisning til, at De har tre murersvende og en hjælper. De oplyser endvidere, at De pt. har ansat 29 medarbejdere i firmaet, herunder tømrere, snedkere, murere, lærlinge og kontorfolk. De oplyser samtidig, at De af N fra EUC Syd, er blevet opfordret til at søge en lærling til Deres virksomhed.,

Ved brev af 25. september 2014 har Ankenævnet indhentet en udtalelse

fra det faglige fællesudvalg.

Det fremgår af det faglige fællesudvalgs udtalelse af 8. oktober 2014 til Ankenævnet, at udvalget, på baggrund af det lokale uddannelsesudvalgs vurdering, ikke kan meddele godkendelse af Deres virksomhed som praktiksted. Afslaget begrundes med, at De har oplyst, at det først er de seneste ca. 10 måneder, at der er udført murerarbejde, og at Deres virksomhed i tilfælde af manglende murerarbejde i vinterperioden, ikke vil have en faglært murer ansat. Endvidere anfører udvalget, at der således i perioder uden murerarbejde, ikke vil være faglærte murere til oplæring, og eleven vil udføre lettere tømrerarbejde samt arbejde med false/sol-bænke. Endelig tilslutter fællesudvalget sig til vurderingen med hensyn til afslag, da fællesudvalgets krav til godkendelse af en virksomhed er, at der under hele oplæringen skal være en udlært murer ansat og til rådighed.

Ved e-mail af 8. oktober 2014 til Ankenævnet anfører De til det faglige fællesudvalgs udtalelse af s.d., at De ikke er enig i, at der ikke er en murer til rådighed hele året. De henviser til at have en del arbejde, og at De skulle være opfordret af EUC Syd, Åbenrå, til at søge lærlinge.

Det Faglige Fællesudvalg anfører hertil ved e-mail af 10. oktober 2014, at det lokale uddannelsesudvalg ikke har haft den opfattelse, at Deres virksomhed hele året rundt vil have en fastansat uddannet murer. Endvidere anfører udvalget, at det er skolernes opgave at skaffe flere lærepladser og lærlinge, så det er forståeligt, at EUC Syd har opfordret til at tage lærlinge. Endelig anfører udvalget, at det dog ikke nødvendigvis betyder, at en virksomhed automatisk bliver godkendt, fordi en skole igangsætter en anmodning om godkendelse.

Ved e-mail af 10. oktober 2014 bemærker De til fællesudvalgets svar af s.d., at De stadig ikke er enig heri, da De har murerarbejde så langt øjet rækker. Hvis der skulle blive mindre arbejde i vinter, så har De en del lejemål, hvor der skal laves murerarbejde.

Ankenævnet har truffet følgende

AFGØRELSE

Ankenævnet tilsidesætter Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfagets afgørelse af 28. maj 2014, hvori A meddeles afslag på ansøgning om godkendelse som praktiksted inden for murerfaget.

Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget bør iværksætte en ny godkendelsessag hurtigst muligt på baggrund af ansøgningen fra maj 2014 og efterfølgende oplysninger til nærværende klagesag, der er fremkommet fra A.

Ankenævnet har lagt følgende til grund:

Ankenævnet har lagt til grund, at A vil have tilstrækkeligt murerarbejde, således at der under hele oplæringen vil være en udlært murer ansat og til rådighed, og eleven dermed ikke skal udføre lettere tømrerarbejde i evt. perioder uden murerarbejde.

Endvidere har Ankenævnet lagt vægt på, at A har været i gang med mureropgaver siden august 2013, og dermed i en periode på over et år. Det er i den forbindelse Ankenævnets opfattelse, at der allerede har været tilstrækkelig tid til, at virksomheden har kunnet indarbejde murerfaget i sin struktur.

Ankenævnet skal bemærke, at i det omfang, at et afslag begrundes i, at der ikke er de nødvendige forhold til stede omkring oplæringsforhold, der kan føre til, at eleven når sine praktikmål, skal det faglige udvalg samtidig vurdere om en begrænset eller betinget godkendelse via en supplerende uddannelsesaftale kan etableres på skole eller anden virksomhed, jf. § 5, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 26. af 15. januar 1991 om faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder. En afgørelse om, at virksomheden ikke kan godkendes skal ledsages af en begrundelse og vejledning til virksomheden om, hvilke foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at blive godkendt, jf. § 5, stk. 5.

Det bemærkes endvidere, at såfremt der ikke er sket fysisk besigtigelse af virksomheden, at der snarest bør iværksættes en sådan.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§§ 46-47 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktikpladser for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg

Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.