Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31994L0034
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling1)

I medfør af § 22, stk. 3 og 4, § 30, stk. 1 og 3, § 31, § 45, stk. 1 og § 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Ved biocidholdig bundmaling forstås et kemisk stof eller produkt, der indeholder et eller flere aktive stoffer, som er bestemt til kemisk eller mikrobiologisk at bekæmpe vækst og aflejring af bakterier, planter eller dyr på skibe, akvakulturudstyr eller andre konstruktioner, der anvendes i vand.

Stk. 2. Ved ferske vande forstås søer og vandløb.

Forbud

§ 2. Import, salg og anvendelse af bundmaling, der indeholder irgarol (cybutryne) (CAS-nr. 28159-98-0), til skibe med en total længde under 25 meter er forbudt.

§ 3. Import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling til fritidsbåde, der overvejende anvendes i ferske vande, er forbudt.

§ 4. Import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling, hvor frigivelsen af kobber overstiger 200 µg Cu/cm2 efter de første 14 dage og 350 µg Cu/cm2 efter de første 30 dage, regnet fra tidspunktet for påføringen, til fritidsbåde på 200 kg eller derover, der overvejende anvendes i salte vande, er forbudt.

Stk. 2. Import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling til fritidsbåde under 200 kg, der overvejende anvendes i salte vande, er forbudt.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for træbåde. Stk. 2 gælder heller ikke for fritidsbåde, der har fast vandplads i havne, som i forsikringsbranchens havneoversigt er klassificerede som A- eller B-havne.

§ 5. Import, salg og anvendelse til fritidsbåde af biocidholdig bundmaling, der frigiver stoffer, der opfylder betingelserne for klassificering for miljøpåvirkninger med risikosætning R53 kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet alene eller i kombination med andre risikosætninger, der vedrører fare for vandmiljøet, er forbudt fra den 1. januar 2018. Efter bilag VII i forordning (EU) Nr. 1272/2008 omfatter risikosætning R53 alene eller i kombination følgende faresætninger i denne forordning:

1) H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

2) H410: Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

3) H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

4) H412: Skadeligt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

5) H413: Kan forårsage langvarige skader for vandlevende organismer.

Stk. 2. Klassificeringen, jf. stk. 1, følger bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (stoffer og blandinger).

Mærkning

§ 6. Biocidholdige bundmalinger skal ved salg være letlæseligt, uudsletteligt og ordret mærket med følgende sætninger:

1) Må ikke anvendes til fritidsbåde, der overvejende anvendes i ferske vande.

2) Må ikke anvendes til fritidsbåde under 200 kg, der overvejende anvendes i salte vande. Dette forbud gælder ikke for træbåde, der anvendes i saltvand, og for fritidsbåde, som har fast vandplads i havne, som i forsikringsbranchens havneoversigt er klassificerede som A- eller B-havne.

Dispensation mv.

§ 7. Miljøstyrelsen kan tillade påføring af bundmaling, hvor frigivelsen af kobber overskrider de i § 4, stk. 1, fastsatte grænser på

1) fabriksnye fritidsbåde til eksport, og

2) fritidsbåde forud for langturssejlads, dvs. sejlads uden for Østersøområdet, jf. lov om beskyttelse af havmiljøet, hvor der ikke anløbes danske havne i minimum tre måneder.

Stk. 2. Ansøgning, jf. stk. 1, indsendes til Miljøstyrelsen på et skema, der udleveres af Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan herudover i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges.

Stk. 4. Miljøstyrelsens afgørelser, jf. stk. 1 og 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 8. En biocidholdig bundmaling, der er godkendt efter reglerne i forordning (EU) Nr. 1272/2008, kan sælges og anvendes i overensstemmelse med godkendelsen, uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Tilsyn

§ 9. Miljøstyrelsen fører tilsyn og kontrol med overholdelsen af reglerne i bekendtgørelsen og med overholdelsen af afgørelser truffet i medfør af bekendtgørelsen, jf. lovens regler herom.

Straf og ikrafttræden

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder bekendtgørelsens § 2, § 3, § 4, stk. 1-2, § 5, stk. 1, og § 6 eller afgørelser truffet i medfør heraf, eller

2) tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation efter § 7, stk. 1 eller 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1257 af 15. december 2011 om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling ophæves.

Miljøministeriet, den 16. december 2014

Kirsten Brosbøl

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 792 af 2. september 2003, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/48/EF.