Den fulde tekst
L 49
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven. (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen (RV)).
Lovf som fremsat 30/10 14
Fremsat skr 30/10 14
1.beh 11/11 14 F
Betænkning 11/12 14
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 14 Tillæg H
2.beh 16/12 14 F
Lovf som vedt 18/12 14
3.beh 18/12 14 F
Lov nr 1499 af 23. december 2014
Ordførere: (1.beh) Jens Joel (S), Thomas Danielsen (V), Mikkel Dencker (DF), Andreas Steenberg (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget gennemfører væsentlige dele af offshoresikkerhedsdirektivet, der har til formål at forebygge større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter samt begrænse konsekvenserne, hvis de alligevel sker. En væsentlig ændring er, at selskabernes sikkerheds- og sundhedsredegørelse udvides til også at omfatte kontrol af risici for større ulykker i forbindelse med forurening af havmiljøet, og at redegørelsen skal gennemgås mindst hvert femte år.
Derudover skal selskaberne informere tilsynsmyndigheden om større ulykker uden for EU. Endelig indføjes bestemmelser i havmiljøloven om en national beredskabsplan for indsatsen ved ulykker i forbindelse med offshoreaktiviteter, nye tilsynsbeføjelser og hjemmel til etablering af en whistleblowerordning.
Afstemning:
Vedtaget
110 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget