Den fulde tekst
L 40
Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht (S)).
Lovf som fremsat 30/10 14
Fremsat skr 30/10 14
1.beh 11/11 14 F
Betænkning 26/11 14
2.beh 2/12 14 F
Lovf som vedt 4/12 14
3.beh 4/12 14 F
Lov nr 1375 af 16. december 2014
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Astrid Krag (S), Mikkel Dencker (DF), Nadeem Farooq (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Benny Engelbrecht).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget er en del af udmøntningen af den aftale om en vækstpakke, som regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2014. Vækstpakken indeholder en række initiativer rettet mod bedre regulering, styrket virksomhedsservice, forskning og uddannelse samt bedre erhvervsbeskatning m.v.
De enkelte initiativer i aftalen om vækstpakken er indgået med tilslutning fra forskellige partier. Dette lovforslag vedrører lempelse af udbyttebeskatningen. Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre dette initiativ.
Aftaleparterne vil lempe danske selskabers beskatning af udbytte fra unoterede porteføljeaktier. Hensigten med forslaget er at tilskynde til, at flere selskaber investerer i unoterede virksomheder.
Lempelsen vil omfatte udbytte fra alle unoterede porteføljeaktier, som kan afstås skattefrit. Lempelsen indebærer, at 70 pct. af udbytterne medregnes i danske selskabers skattepligtige indkomst i modsætning til gældende regler, hvor 100 pct. medregnes. Dermed reduceres den reelle beskatning fra 24,5 pct. i 2014 til godt 16 pct. i 2015 og godt 15 pct. i 2016. Lempelsen vil desuden sikre en ligestilling af danske og udenlandske investorer.
Det foreslås, at der samtidigt sker en tilsvarende nedsættelse af den indeholdelsessats, som det udloddende selskab skal anvende ved udbytteudlodningen. Denne del af forslaget vil først få virkning fra og med 2016, da det ikke er muligt at have alle systemændringerne på plads tidligere.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.