Den fulde tekst
L 44
Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen (S)).
Lovf som fremsat 30/10 14
Fremsat skr 30/10 14
1.beh 13/11 14 F
Betænkning 11/12 14
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 14 Tillæg H
2.beh 16/12 14 F
Lovf som vedt 18/12 14
3.beh 18/12 14 F
Lov nr 1496 af 23. december 2014
Ordførere: (1.beh) Karen J. Klint (S), Jan E. Jørgensen (V), Christian Langballe (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Karl H. Bornhøft (SF), Pernille Skipper (EL), Leif Mikkelsen (LA), Charlotte Dyremose (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Mette Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Indfødsretsudvalget(IFU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget har følgende hovedelementer:
1. Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at erhvervelse af dansk indfødsret er betinget af, at statsborgerskab i andre stater derved mistes, og at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab.
2. En 5-årig overgangsordning, som giver tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.
3. En 2-årig overgangsordning for personer, der frem til ikrafttrædelsen af de foreslåede regler om dobbelt statsborgerskab er blevet eller bliver optaget på en lov om indfødsrets meddelelse med krav om løsning, men som ikke er blevet løst, og hvor løsningsfristen ikke var udløbet den 4. juni 2014.
4. Indførelse af en ensartet gebyrbetaling på 1.200 kr. for alle ansøgninger om henholdsvis bevis for og bevarelse af dansk indfødsret og ansøgninger om naturalisation.
5. Ophævelse af den gældende bemyndigelse i indfødsretslovens § 12, stk. 1, 3. pkt., til justitsministeren til at fastsætte nærmere regler om gebyrets betaling og undtagelser herfra.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. september 2015.
Lovforslaget gennemfører den politiske aftale, som regeringen indgik med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance den 4. juni 2014 om at gennemføre en ændring af indfødsretsloven og cirkulæreskrivelsen om naturalisation, som skal sikre, at
der gives mulighed for dobbelt statsborgerskab. Aftalen bygger på en rapport om dobbelt statsborgerskab fra marts 2014, der er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe,
som regeringen nedsatte i december 2012.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 89 (V, S, RV, SF, EL, LA, UFG), imod stemte 19 (DF, KF, 1 V), hverken for eller imod stemte 0.