Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2015

I medfør af § 8, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 1231 af 29. oktober 2013, og § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 138 af 11. februar 2013 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte, fastsættes:

§ 1. Opreguleringsprocenten til brug for opgørelse af forventet indkomst ved årsomregningen for 2015 udgør:

1) 1,5 pct. for pensionister, jf. § 2, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte,

2) 1,5 pct. for modtagere af førtidspension og personer omfattet af § 2 b i lov om individuel boligstøtte og

3) 2,5 pct. for andre.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2014.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, den 31. oktober 2014

P.M.V.
Jesper Zwisler

/ Bent Nielsen